...

NEW YORK Greek-American Monthly Review DESIGN AWA D

by user

on
Category: Documents
137

views

Report

Comments

Transcript

NEW YORK Greek-American Monthly Review DESIGN AWA D
December, 1989
OUR 42nd YEAR
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
NEW YORK Greek-American Monthly Review
DESIGN AWARD ΤΟ STEVEN PAPADATOS
FOR LONG ISLAND CHURCH PAGE 30
$2.00
Katerini Lalaounis presents her fa ther's classical creations inspired by Hellenistic Art.
Lions' head, symbols of strength and power, are handmade in 18kt gold and precious stones,
following in the tradition of ancient Greek techniq ues.
(J) ilias LALAoUNIS ®
4 WEST
57ΊΗ STR EΠ ΑΤ F I FτH
τΕ L .
ATHENS
LONDO N
265-0600,
PARIS
AVENUE, NEW YORK,
710 581 3081
Ν .Υ.
10019
τΕ L Ε Χ
GE'JEVA
ZU RICH
ΤΟΚΥΟ
HONG KONG
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΘΕΟΙ
ΑΘΗΝΑ
RESTAURANT
22-72 31st Street, Astoria, New York- (718) 626-1773
ΤΊ)λεφων~στε γ~ά. κρατήσε~ς
ΓΕΥΜΑ- ΔΕΙΠΝΟ ' 2 -
1 μ.μ.
ΑΘΗΝΑ'/·ΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ- ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ- ΠΡΟΣΙΤΕΣ Τ/ΜΕΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΉ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕ . ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Open for Lunch and Dinner
VALET PARKING
D ECEMBER, 1989
ALL MAJOR
CREDΠ
CARDS ACCEPTED
3
ARIS ESTATE
ΤΗιs MAGNΙFΙCENT FRENCH ΡRον ι ΝCΙΑL ΜΑΝS ΙΟΝ .. . was de si gneιl anιl builι by Aris Estate in Saddlc RίνeιΌ Ne'-v Jcrsey. Eleganιly placed on ι vνο
acres of scenic woodland. its exterior effecιivel y conveys a ~ense of pa laιiaiiΊarrηony.
Α REPuτATION
FOR QUALITY- AND PRICE
Our many years of distinctive des ign and building experienccand unmatched customer satisfacιion - l1ave enabled us ιο rcιain
ιhe finest structural, interior and environmental architecιsmaster carpenιers and masons ... electrical and sound engineers
... plumbing systems specialisιs ... and every oιl1er ι ype of
crafιsn1an necessary ιο achieve you r dream. And always aι a fair,
competitive price.
As youΊl see in ιhe examples ιhaι follow, a home by Aris Esιaιe
is as innovative as it is classic. As ιimeless as it is unique.
Our reputation for quali ιy and price in an increasingly
competitive market is, we feel, well deserνed .
And ιhe simple forιηu la of our succc~s.
Aris Estate, 6000 Lake Street
Ramsey, New Jersey 07446
Telephone (201) 934-0120
ARTISTRY ΙΝ WOOD
W here work ing w i ιh fine woods is conccrned , no oιher builder
ca n su rpass o ur a rιi s ιr y. Com bining superio r ma ι e ri a l s w i ι h
ιhe dedica ιi o n a nd skill offin e European c ra fι sιη a n sh i p, οιιr
designers evcn go so far as ιο hand selecι each ofthe ma l1oga η y
logs \-VC usc.
Thcy then shape each ofthe ind ividua l pieces ιhat comprise
o u r doors, stai rs, ιηoιιldings, panels a nd otl1e r wood accents
la rge a nd sm all.
The results are noιh i ng short oftru e m as terpi eces.
DESIGN
ΙΝ
DETAIL
ιn o ur ba th room s, we ca refu lly select the
proper sink and tub fix ιu res. Α nd •.vl1ere
marble is used, we ta ke grea t pa ins ιο blend
ιhe s ιone's texture a nd color w ith fi x ιures a nd
a ll o ιher decora tiνe elemenιs ofιhe room.
•
Η~
ΥΟΡΚΗ
(ISSN 0742-4728)
FAX (212) 643-1642
"NEW YORK ," Greek-American
Monthly Review
..
·$~~
. \~~ .
Tel. (212) 967-5017
•
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
John S.
Latsίs
(U.S.A.) Inc.
5 WEST 54th STREET
NEW YO RK, Ν.Υ. 10019
DECEMBER, 1989
Vol. XXXXII Νο. 12 (502)
'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ"
421 7th AVENUE
NEW YORK, Ν.Υ. 10001
Tei. (212) 967-5017
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
•
ΕdιΊ οr and Publislιer
PETER S. MAKRIA S
Founder
SPYROS M INOTOS
Conιribuιing EdιΊors
Prof. E.L. BOURODEMOS
Prof. D.G. KO USOU LAS
P ro f. ROY MAKRID IS
Prof. C ONSTANτJNE GEO R·:JIOU
EUGENEPANAGOPOULOS
ΤΟΜ SPEL IOS
IRI S LIL L YS
D IMΠRI S IOANi'IIDES
GIA~NIS KO UNADIS
CRYSTALLE Ί LOUKAIDO U
TULA LEWNES
LΠSA KAMATSOS
MICHAEL KARRAS
D. KESSOGLIDES
Phoι ograph.J'
Αrι Ediιor
C HRI SτJNE
U.S. ROUTES I & 9
WOODBRIOGE, N.J. 07095
(201 ) 636-2700
Season s Greetίngs
NERR IE
WMIER&
Represenιaιiνe in Greece
GIAN IS L. KOU ADIS
So ι onos ι ι 6 - Tel. 3606307
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ is published monthly by
the H ELLENIC HERΠAGE LTD., 421
7th Avenue, New York, .Υ. 10001. Second Class posιage paid aι New Υ ork, 1 • Υ.
and additional offices.
POSTMASTER: Send address changes
421 7th Avenue,
(Suite 810), New York, Ν. Υ. 10001.
ιο: Η ΝΕΑ ΥΟΡΚ Η ,
Λ nmιa/ S ubscription: $25.00 for USΛ αnd
Canadα. Λίr Μαίl to Europe and the rest
oj the world, $50.00.
6
i
SUPPLY CO.
ιυΜΒΕ!cuτ το sιzE jl
Η MONAAJKH ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΒΡΗΣΗ ΠΟ ΕΙΔΟΣ τΗΣ
ΟΡΕΝ
7 DAYS
ΔΕΥΊΈΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(718) 726-1791
30-94 31st STREET, ASTORIA,
ΣΑΒΒΑΤΟ
Ν. Υ.
7:00
KYPIAKH 9:00
7:00-6:00 Μ.Μ .
4:00 Μ.Μ .
- 4:00 Μ.Μ .
Π .Μ.Π . Μ.
ΗΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
~=ΦιΝΤΕRΒΑΝΚ OF NEW ΥΟRκ===-(IN
ORGANIZAτiON)
Τίς καλύτερες εuχές ~1ας
γιά τά Χριστούγεννα
Καί γιά τό 1990
πού θά ε'ίμαστε κοντά σας,
,
,
~
στην υπηρεσια σας.
ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΤΡ ΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
ΦιΝΤΕRΒΑΝΚ OF NEW YORK
(ΙΝ
ORGANIZATION)
(718) 204-9200 • FAX (718) 728-5399
DECEMBER, 1989
7
CHANDRIS ...
ΤΗΕ BESJ VAWE
IN Α CRUISE VACATION
lf a cruise vacation is in your plans, there's no better vacation value than a Chandris
cruise to Mexioo or the Caribbean.
Choose from one of four shlps departing from Mlami or San Juan with free airfare
from over 100 U.S. cities ... pick the itinerary you want from two·night weekends to
oomplete 7 -nίght cruises ... and see how easy ίt ίs to visit the island destinations you've
always dreamed of explorίng.
Whatever the season, you'll find a great cruise value featuring our renowned service
and fine dinίng daίly, Las Vegas-style casinos, Ιίνe entertainment. spacious cabins and
the endless shipboard activities that make Chandris cruίsing so rewardίng. So see your
traνel agent today. When it oomes to taking
~
that dream cruise, no one offers better values .ιJI"''llt
this season.
•
•
•J
Ρ) -' 111 ιΙ
.,..., ,,,, .
'
'
ι
ιΙ I
Ιl\1
ιιΙΙ
ιΙ
Ι ιι Ι
ιιΙ , ••
,ι
•'
111 ιΙ ι ι •• • •
ι ι
I
ι
•• •
••
. .. .. .
.
. .
.. . .
5-Night Crulses to Key West,
Playa del carmen and Cozumel
fromMiaml
Departures eνery Sunday
ss Brltanls
7-Night Carlbbean Crulses
from San Juan
Departures eνery Monday
ss Amerikanis • mν The Azur
mν The Vlctoria
12· and 13-Night Crulses to the North Cape
and Baltlc
from Amsterdam May-Aug.
mv The Vlctorla
10· and 11-Night Crulses to the Black Sea
10-Night Crulses to Greece, Egypt,
lsrael, Turkey
from Venlce June-Oct.
mvTheAzur
50-Day Clrcumnavlgatlon of South Amerlca
from Mlaml Sept. 6-0ct. 26
ss Brltanls
Greece
Ν eeds
Help -
Ν ow
By Proj: ROY MACRIDIS
Brandeis University
In the last decade Mediterranean democracies have
come a \ong way but Greece is again in a state of cήsis. The
country has been in a state of turmoil due to an unprecedented series of financial scandals implicating the top leadership of the ruling party - (Pasok) - including its Prime
Minister for about eight years, Andreas Papandreou; terrorism is on the rise and only a few weeks ago the son-in-law of
Constantine Mitsotakis the leader of the rival party (New
Democracy), was gunned down in Athens. The new election
just he\d, on Νον. 5, was as inconclusive as the one that
preceded it on June 18. Even if a government is formed with
the Communists switching their support to Papandreou or
by Mitsotakis with Communist acquiescence or, a pledge to
abstain in votes of confidence, or if it is a caretaker or a
coalition cabinet, it will be short-lived. There is no majority
that can elect a President of the Republic in March of 1990
and a new legislative election will have to take place.
For the last year symbolic issues and fiery rhetoric have
dominated the political discourse. They have obscured the
substantive issues: the state of the Greek economy and
society: a five-fold increase in the public debt in the last few
years; rising unemployment and rapidly ήsing inflation, a
growing deficit in the balance of trade and extensive borrowing from abroad. Private and foreign investments have
come to a standstill. The health services, the educational
system, public transports and in general public services are
in disarray. Without a viable government with the recrudescence of terrorism and political passions on the loose the
situation is the very stuff that coups are made of; it is
reminiscent of the early months of 1967 - before the military junta took over.
Help is needed and help can be provided in many ways
by the European Common Market and the USA. The US
military bases in Greece have been one of the major symbolic issues that arouses passions and divides the public.
Why not remove them before a referendum dooms them
while exacerbating political passions? Instead of insisting on
Mohammed Rashid's extradition to the US (another
powerful symbolic issue) why not let him in jail in Greece on
condition that he stays there? Cyprus is another emotional
issue and no matter how obdurate the Turks may be they
DROULIA & CO.
Since 1957
120 BROADWAY, NEW YORK,
Ν.Υ.
10271
Telephone (212) 349-1144
FAX 227-3589
ATHENS, GREECE
3
Stadίou
Street
τelephone:
3220-330
F ΑΧ 3226-894
Direct Lines to all U.S. Stock, Option, Futures Exchanges
Clearing Through Pershing of Donaldson Lufkin & Jenrette
&
Refco, INC.
DECEMBER, 1989
9
should be pressed openly to consider new political arrangements for the "two states" in the island regime now in force.
The European Commission may take the initiative while
Turkey is under consideration for admission. The European
Commission could help a great deal by releasing the credits
for regional development earmarked fo r Greece and even
increasing them while reaffirming in no uncertain terms its
oversight of the management of the funds and its commitment to democratic governance for all its members. Both the
European Community and the United States are giving a
helping hand to the countries in Eastern Europe that are
moving in the direction of liberalization and democracy.
Would ίt not be appropriate to help a democratίc ally in a
crιsis? Α pledge to Greece from both the Common Market
and the USA may well be in order.
With the major symbolic and emotional issues out of the
way and renewed hope for the economy Theodorakis' political conversion to the conservative party and his music favoring unity rather than revolution may do the rest to bring
some calm and chase away the demons and the demagogues
that continue to torment this ancient land .
ROY C. MACRIDIS, Professor
Brandeis University
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
εύχεται σ
" δλους
ό κ.
Εύτύχιος Πρωτοπαπαδάκης
~At,ee~
American and Continental Cuisine
Weddings - Christenings - All Social Functions
Three Star
Ratirιg ίrι 'Γhe
New York
Πmes
1714 EASTON AVE, SOMERSET , N.J.
RO UTE 527 OFF 287. Tel: (201) 469-2522
-~Ξ(!Ί ~~~~~Qω~
~ι ο ]~ffi~lJW ©®ο
ANNOUNCING
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
BONWITINN
RESTAURANT
NORTHERN PLAZA
16,000 Hi-tech Elevator Office Building. Prof. Suites
for Lease/ Sale from 1000 to 3,300 sq. ft. Parking.
Video Security, Summer 1990 Occ. Near St. Nicholas
Church, No rthern 8\vd. , Corner of 44th Ave, Bayside,
New York 11361.
CALL JIM MIHALIOS (718) 224-4800
Boulevard Plaza Building 42-21 Francis Lewis Blvd.
(Suite MIOI) Bayside, Ν.Υ. \1 361
JAMES TSUNIS
CHARLES TSUNIS
COMMACK RD. & VANDERBILT PKWY
COMMACK, NEW YORK 11725
TEL. (516) 499-2068
Superb
Continental Cuisine
Banquet Facilities
ΛLL
ESTABLΙSHED 1887
Members New Yor'k Stock Exchange, lnc. and
Other Leading Exchanges
MAIOR
Aνai/ab/e
CREDΠ
CARDS
Lunch - Dinner
55 ESSEX STREET • MILLBURN, NJ 070~1
(201) ~67-3-40~
NEW YORK; (212) 511·9262
10
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
The Ν ovember 5 Election:
The Stalemate Remains - What
Ν ext?
By Prof D.G. KOUSOULAS
The November 5 election did not resolve the political
stalemate. Although the New Democracy party increased its
vote total by 209,000 (compared to the June 18 election) it
failed to win an absolute majority of seats in the Legislature
- which under the parliamentary system is a condition
necessary for being able to form a viable govemment.
At the same time, PASOK, in spite of the scandals,
increased its own total by approximately 170,000. The great
loser of this election was the Coalition of the Left which lost
approximately 121,000 votes compared to its June 18
showing.
Α study of the electoral results indicates that another
election with the same electoral system (or one even more
proportional) will not change the situation. In June 18, 1989
the combined vote for PASOK and theCoalition ofthe Left
was 3,416,000 (note: for convenience, figures are rounded)
while that for N.D., the Stefanopoulos DI.ANA and the
ultra-right ΕΡΕ was 2,970,000. In other words, the 'Ίeft"
accounted for 53.49 percent and the " right" for 46.50 percent
of the 6,386,000 total for all these parties.
In the November 5 election the " left" - PASOK, Coali-
tion of the Left, independent Lazaris, and the Ecologists attracted a total of 3,507,000 while the "right" - N.D . being
the only party in this category - attracted 3,098,000, or
53.19% for the "left" and 46.86% for the "right". This, in
spite of the fact that approximately 213,000 more voters
voted for the two camps, "ήght" and "left", in the November
5 election compared to the June 18 election. (See table 1).
There is no reason to expect that this 53 to 46 ratio will
change drastically in the foreseeable future.
The Added Votes
The New Democracy party received 209,000 more votes
and PASOK 170,000 more than had received in June.
Where did these votes come from? The answer to this question will help us understand what happened and what we
may expect in the future.
Our study shows three major sources: (a) The new voters
(those voting for the first time) and returning voters (those
who had stayed away from the polls in June); (b) the former
voters of DI.ANA and ΕΡΕ (these two parties did not field
candidates in the Ν ovember election); and (c) the voters who
MERRYCHR~TMASAND
ΗΑΡΡΥ
NEW YEAR
SEASONS
Mr. andMrs.
GREETINGS
Eugene Panagopoulos
andFamily
LARCHMONT,
Stamatios
Ν.Υ .
MERRY CHRISTMAS
Poles,
Ρ.
Lykos,
ΑΙΑ, ASLA
Architects
Landscape Architecιs
Tublίn,
Patestίdes & Stratakίs
New York,
D ECEMBER, 1989
Ν . Υ.
366 BROADWAY, SUΠE SA, NEW YORK,
TEL. (212) 571-2410
Ν . Υ.
10013
ι
1
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ieft the Coalition of the Left in November.
As shown in Table I, between June 18 and November 5,
the combined number of votes for the two basic "camps"
("right" and "left" as defined above) increased by approximately 213,000. These 213,000 additional votes came in part
from new voters who registered since June 18, and from
PASOK followers who in June had stayed away from the
polls (New and Retuming, N/ R). Approximately another
65,000 came from DI.ANA, and 20,000 from Ε.Ρ.Ε. The
independent Lazaris was e1ected with votes from PASOK
and Coalition followers because these two parties by tacit
agreement did not run in Levkada candidates of their own .
•
TABLE 1
Rt. 27 South (Comer Talmage Rd.)
Edison, N.J. 08818
FOR ALL KINDS OF PRIVΑ ΤΕ
AND SOCIAL FUNCYIONS .••
If you simply decide to drop in a1one or you
come with a small or 1arge party, to us it
makes no difference because we are geared to
accommodate one and all in the same
fabu1ous manner. Our fifteen 1avishly decorated rooms sit up to 3,500 people who gather
for all kinds of socia1 functions, Banquets,
Weddings, Christenings, Dinner Dances,
Celebrations, Community Events - Υ ou
Name It ... Besides, we have a Restaurant
and a Night Club where a paradise of food,
dήnks, live show, merry tunes and dance
music from an orchestra of top performers
guarantee a "Good Time" for you and your
party. Service is supeήor and parking easy.
In short, Pines Manor is the place for you,
your family and your club or community
for all social needs.
For Information Cal1:
(201) 287-2222
YourHosts
C. LEONTARAKIS & SON
N.D.
PASOK
Coa1ition
ΟΙ. ΑΝΑ
Ε.Ρ.Ε.
Ecologists
Lazaris (Ind.)
18 June '89
5 November '89
2,885,548
2,553,066
855,564
65,867
20,863
7,945
3,093,055
2,723,739
734,552
ο
ο
39,130
10,971
ο
TOTAL
6,388,853
6,601,447
The Distribution
Table 2 shows how the added votes were distributed
among the parties. Of the 213,000 "new and returning"
voters, the New Democracy party received approximate1y
125,000 (practically all from the "new voters" category),
PASOK 66,000 (practically all from the "PASOK returning
voters" category), Lazaris 5000 from normally PASOK
voters in Levkada, a nd Eco1ogists 17,000 (practically all
from the "new voters" category). Of the 65,000 former
DI.ANA voters 64,000 voted for the New Democracy and
1,000 for the Ecologists. Of the 20,000 Ε.Ρ.Ε. voters virtually all shifted to New Democracy. The voters in category
(c), the 121,000 who had voted for the Coalition ofthe Left
in June but did not do so in November, 104,000 voted for
PASOK, 12,000 for the Eco1ogists, and 5,000 for Lazaris in
Levkada. The Ecologists retained the 9,000 votes they had
received in J une.
•
TABLE 2
12
N.D.
PASOK
125,000 66,000
N/ R
Dl.ANA
64,000
ο
Ε.Ρ.Ε.
20,000
ο
104,000
Coa1/ Left
ο
Ecol.
ο
ο
ECOL. LAZAR TOTAL
17,000
5,000
213,000
1,000
ο
65,000
ο
ο
20,000
12,000
5,000
121,000
ο
9,000
9,000
TOTAL
39,000
209,000 170,000
10,000
428,000
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Table 2 shows that very few if any PASOK voters shifted
to the New Democracy party.lfthe electoral system remains
as it is now or becomes even more proportional, the New
Democracy will be unable to win a governing majority and
the country will face either a continuing stalemate or a weak
and ineffective coalition government by Ρ ASO Κ and the
Coalition of the Left.
How did this happen?
First of all, the decision of the New Democracy leadership to go to the polls in Ν ovember was unwise. One of the
N.D. major weapons was the issue of the scandals. When
after the June election N.D. and the Coalition of the Left
formed a joint government primarily to pursue the investigation of the scandals and the punishment of those guilty, Ι
applauded the move. However, the two partners, after an
impressive showing in the Legislature which in the end voted
to establish the Special Court provided by the Constitution
to try Α. Papandreou and his co-defendants, paradoxically,
they stopped the process mid-stream and went to the
November election. This enabled Papandreou to escape,
regain the initiative and attack his accusers as "slanderers"
and 'Ίiers". Ι had cautioned against this early election but to
no avail. The strategic error of the premature and unnecessary election was compounded by the tactical eπor of
sweeping under the rug the issue of the scandals during the
pre-election period, thereby wasting all that had been
accomplished during the dramatic debates in the Legislature
in the summer. ln addition, the N.D. leadership proved
unable to profit by the historic collapse of the Marxist
ideology in Eastern Europe.
Season s Greetίngs
from the Famίly
of
Ρ. Pascal, Inc.
What Now?
Greece has now reached an impasse which will not be
overcome with half-measures and stop-gap governmental
schemes. Basically, we have a stalemate between the
Marxist-oriented, leftist (self-proclaimed "progressive")
forces and the forces which believe in a free economy and in
a reduced involvement ofthe government in economic activities. The fact that a majority ofthe Greek voters continue to
vote for the so called "progressive" forces at the very time the
peoples of Eastern Europe (who had first hand experience
with Marxism) reject the "socialist" model with such vehemence, is a sad commentary for those who bear the responsibility of enlightening Greek public opinion.
When the opposing forces are almost of equal strength
the only way out of the impasse is a grand compromise ίn
Seasons Greetings
•
THELONG
EXPECTED
COFFEE
•
~~~
William G. Chirgotis
960 Ν epperhan Α venue
Υonkers, Ν ew Υork 10703
(914) 969-7933
Summit, New Jersey
DECEMBER, 1989
13
Best Wίshes for
MERRY CHRISTMAS
AND
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR
From all of us at
MARCOPOLO
Restaurant & Tavern lnc.
SOCRATES KYRITSIS
JOHN CHAMBOUS
PERICLES KYRITSIS
which both sides derive benefits from a settlement. For the
New Democracy the most critical issue is the electoral system. lf it remains as it is or worse if it becomes even more
"proportional" the New Democracy will not be able to come
to office for as long as the "left" continues to attract more
than 53% of the vote. This may not change very soon. But
Papandreou will not give the New Democracy an electoral
system that will help it come to office - without a quid pro
quo.
Since the New Democracy unwisely let the issue of the
scandals slip out of its fingers, the scandals no longer play a
political role. Therefore, to bring the country out of the
quicksand, the leaders ofN.D. and of PASOK may consider
the following compro"Ίise. I) The N.D. and PASOK deputies will enact an electoral system similar to the one which
was in effect when Papandreou won in Ι 981 a strong majority with only 44% of the vote. 2) The present Legislature will
not elect a new President in March so that a new election will
be necessary. This new election will be held under the 1981
electoral system. 3) The Legislature which will come out of
this election - and one can safely predict that the New
Democracy will have a clear majority of seats in it - will
vote for the election of a new President. We may reasonably
expect that N.D. and PASOK will have together more than
270 votes in the 300-seat Legislature. This means thatthe two
parties together will be able to elect a new President even
with the first ballot. 4) N.D. and PASOK deputies will elect
Α. Papandreou to the Presidency of the Republic. (τhe
prosecution of the scandals, of course, at least as far as
Papandreou is concerned, is a dead issue already).
If such a grand compromise were to be implemented,
Greece would move forward in the next four years, so
critical for the country's future, with a New Democracy
govemment, and with a representative of the Left, Α.
Papandreou, in the Presidency- which Mr. Papandreou
himself emasculated of much of its power. With the problems the country now faces, a degree of cooperation will be
necessary with the forces of the "left" if a New Democracy
government is to maintain "social peace" while taking the
necessary tough measures to restore the economy. The prroposed compromise wil1 have an added dividend. It will
smooth the difficult road a New Democracy government is
bound to face.
Admittedly the proposed compromise appears farfetched, even "impossible". But so would have seemed afew
months ago the opening of the Berlin Wall or a nonCommunist goνernment in Poland. Dead-end situations
call for "impossible", bold solutions.
George C. Christoudias, M.D., Ρ .Α.
General and Tumor Surgery
527 MORRIS Α VE.
SUMMIT, N.J.
(201) 277-4492
741 Teaneck Road, Teaneck, N.J. 07666
331 River Road, New Milford, N.J. 07646
Telephone: (201) 261-0314
Office Hours by Appointment
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
14
Η Ν ΕΑ ΥΟΡΚΗ
·Ο {ατρός ιcαi ή Κα
Seasons Greetings to
Ιonian
Α//
Transport, Ιnc.
964 THIRD Α VENUE
NEW ΥΟRΚ., Ν.Υ. 10022
ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ
εύχονται σ. • όλους τούς φίλους τους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
30-4 1 36th Street
Astoria, Ν . Υ. 11103
Tel. (718) 278-2422
Dr. and Mrs.
CHRISTOS D.
PYRROS
Wίsh
a/1
theίr .frίends
ΗΑΡΡΥ
HOLIDA YS
Hon. and Mrs.
Gabriel Moustakis
and Son
Wίsh α// theίr frίends
ίn Chίle
in New York,
and ίn Greece
ΗΑΡΡΥ
HOLIDA YS
Santiago, Chile
ΤΗΕ
COUNCIL FOR
GREEK-AMERICAN AFFAIRS
_,Δ, Wishes to all its members
~· and all Greek-Americans
MERRY CHRISTMAS
JOHN
133 East 73rd Street
New Yorlt, Ν. Υ. 10021
Tel. (212) 861-9000
MR&MRS
Μ. ΜΑ YROUDIS
Wίsh
all
theίr frίends
MERRY CHRISTMAS
Καλά )(ριστούγεννα
Poseίdon
Greek Bakery - ~ t
Home Made Baklaνa, Kataifί, Sarag/i,
Strudels, Spanakopίta, Πropίta
Oνer 50 Years
629 9th Avenue (near 44 St.) N.Y.C .
Tel. (212) 757-61 73
AEGEAN
REAL ESTATE
41-01 31st AVENUE , ASTORIA, L.I.C.,
T EL. (7 18) 278-3838
Ν.Υ. ι ι ιο3
Ή Ιδι οκτήτρια καί διωθύντρια Δ ίς ΕΙρή νη Λαδά
καΙ οί συνcρyάτες της, εύχονται στούς πι στούς της
φίλους καί πελάτες κα ί σέ δλους τ ούς όμ οyενείς, νά περάσουν
ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
DECE MB ER, 1989
15
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΊΈΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
το
1990
Merry Christmas
825 BEACON STREET, NEWTON MASS. 02159
Phone: (617) 527-5880
Southern Star
Ships' Agency is o ur business.
These porιs of U.S.A are our domain since 1975.
TR Υ US! We can assure vou that in PARALIA vou find the most prompt, accurate,
and timely advises in all matters pertai nin,g to νessel's attendance_,
Shipping Co., lnc.
New York,
Telex: 940656 FAX: (617) 527-8246
in BOSTON, MASS.
in PORTSMOUTH Ν.Η.
in PORTLAND, ΜΕ.
in PROVIDENCE, R. l.
in SANDWICH, MASS.
in BRA ΥΤΟ Ν ΡΟΙ Ν Τ, ΜΑ
in SALEM, MASS.
in NEWPORT, R.l.
Ν.Υ.
Tankers, Salt, Scrap, Cement, Passengers
Scrap, Salt, Tankers, Coal
Tanke rs, Scrap, Cement
Cemenι, Tankers, Scrap
Tankers only
Coal, Tankers
Tankers, Coal
Tankers, Passengers
and prove, that your vessels' Port Expenses will be much LESS ιhan thosecharged by
our competitors.
MERRY CHRISTMAS
AND
ΗΑΡΡΥ
Το
NEW YEAR
αΖΖ our frίends
CRIST CLINIC
FORWOMEN
Surgical Ambulatory Care Center
Takey Crist,
MD, F ACOG, F ACS
Director
Accredited by Accreditation Association for Ambulatory Health Care, lnc.
200 Memorial Dr.
Jacksonville, NC 28546
(919) 353-2115
16
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
(/Ολοι εμείς ατά γραφεία
εuχόμαστε στούς φίλους
HOMERIC
- πελάτες
μας
καί σέ ολους τούς όμογενείς
Χαρούμενα Χριστούγεννα
καί γιά τόν Καινούργιο Χρόνο
Είρήνη, ι Υγεία, Εύτυχία
Long lsland:
New York:
86
595 Fifth Ave
Νο
Broadway
Hicksville,
Tel: (212) 753-1100
Ν . Υ.
11801
Astoria:
Stamford, Ct:
Brooklyn:
ΑτΗΕΝS :
31-19 Ditmars Blvd
906 Ε. Main St.
7725 5th Avenue
Panepistimiou 59
Tel: (718) 721-6400
Tel: (203) 359-2917
Tel: {718) 833-6800
Tel : (516) 935-3400
ΤΗΕ 0NLΥ OELUXE ΑιTERNATIVE ΤΟ
ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ AND ΡARIS
If It's
α
Matter of Style,
Τaste
Rof
eturn to the Elegance
Yesteryear
Vίsit
..
~~
;
•
I
•
its unique/y
elegant
environment and
architectural integrity was chosen as
the locιιtion for the filming of both the
"Cotton Club" ιιnd "Pri:ιzi's Honor."
We offer /ι.aury bιmqueting in the
grιιnd style ιιccomodating anywhere
from 5Ο to 1,000 people in the
exquisite facilities of our twelve
ballrooms and gardens. Breιιthtaking
views of Mιmhattan and the Bay.
DECEMBER, 1989
pn'ce quo tation that
τrospeGt l
'·····. .
I
α
,:uGra ncl,u1aι ι
..
•
us for
~~~The.
ome relive an old New Υork
night of glamour and romance
as you v isit the centu ry-old palatial
of
C
and Value
e feature French continental
cuisine created by o ur
Executive Clιef lsmael Aytekirι .
Fren ch service and our Europeιι rt
staff will co ntribιιte to mιιking
y our dreanιs come true .
o n tlιat special day.
W
Cerιtally located
Three minutes from the Veπazano
Bridge
or Wall Street
In the hea/1 of Brooklyn (Park Slope)
2b3 Prosped A venue. Brooklyn, Ν. Υ.
f71BJ 788
Valet parldng on prernίses
om
Λ1E.MJJ1-R
• 8tool..h."'' f'rι'f_,ω c~~ lιν
•Νι:ιηοrWc..w.- λι.ωιwfιοοι lrtι
• NαnortιdRnf-.JΛr~JλJιιoNιoklfl (<!11(
• Bmok.Y:
c~
of c-('1'
,._
• /fSfΛ
17
Medical Society
Honors Κ. Kalemkeris, M.D.
On October 1, 1989, at a special meeting of the Bergen County Medical
Society, held at the Sheraton Tara
Hotel in Parsippany, N.J., Kirk Ρ.
Kalemkeris, M.D., was awarded the
Certificate of Merit of the Officers and
Board of Trustees of the Bergen County
Medical Society.
Anthony Barbera, M.D., President
of the Society presented the award to
Dr. Kalemkeris, stating, "I would like to
point out to you that the medical profession at the state, county, and national
level have argued for years on how
much money shou\d be spent on public
relations. Nobody seems to have any
agreement. They can not agree on the
amount of money or the type of public
relations but Ι would point out to you
the presentation we have just made is an
example of the greatest public relations
campaign that this profession of medicine can engage in. Dr. Kalemkeris- \et
me express to you the thanks and gratitude of this Society and indeed profession. Υ ου haνe brought honor to us a\1."
Dr. Kalemkeris was also a guest of
honor on Apri\ 15, 1989, at the Park
Ridge Marriott Hote1, Park Ridge,
N.J., honoring physicians who have
been on the staff ofPascack Valley Hospital, Westwood, N.J., for 25 years or
more. He is also the recipient of the
Professional Service Α ward, presented
by the Medical Society of New Jersey,
in recognition of the outstanding service
he has extended to his patients. ln 1987,
the New Jersey Genera1 Assembly
passed a resolution honoring and congratulating Dr. Kalemkeris, paying
tribute to his meritorious career record
of service and commitment. The Assembly extended its best wishes for Dr.
Kalemkeris's continued success and
happiness.
Kirk Pau1 Kalemkeris was born in
Salonika, Greece; one of the six children of Cleo and Paul Kalemkeris. He
was educated at St. Anastasia Seminary, Chalkidiki, Greece, where he
earned a degree in Theology; and at the
Aristotelion υ niversity, Salonika,
Greece, where he was awarded his Medical Doctor Degree. Dr. Kalemkeris
came to the υ nited States in 1956.
18
Anthony C. Barbera, M.D., left, President, Bergen County
Medical Society, congratulating Kίrk Ρ. Kalemkeris, M.D.
Dr. Kalemkeris studied advanced
surgery at the υniversity of Pennsy1vania Graduate School; served his internship at Good Samaritan Hospital,
Lexington, Kentucky, and four years of
residency at Timken-Mercy Hospital,
Canton, Ohio, attaining the position of
Chief Surgical Resident. He was associated with Pondville Hospita1, Walpole, Massachusetts, as an American
MERRY CHRISTMAS
ROUMELI
Taverna
Νο.
1 GREEK RESTAURANT
Αύθεντική έλληνική κουζίνα μέ έμφαση στήν ποιότητα,
καθαριότητα, φρεσκάδα καί περιποίηση.
Σάς περιμένουμε
AMERICAN EXPRESS CARD ACCEPTE D
33-04 BROADW Α Υ, ASTORIA,
T EL. (718) 278-7533
Ν. Υ.
11106
Περισσότερα Εύχετήρια
στfιν Πρωτοχρονιάτικη
εκδοση τfίς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Cancer Society Fellow.
Presently engaged in the practice of
Surgery and Oncology in his office in
Westwood, N.J., Dr. Kalemkeris is
associated with Pascack Valley Hospital, Westwood; The Valley Hospital,
Ridgewood; St. Joseph's Hospital and
Medical Center, Paterson; and Bergen
Pines County Hospital, Paramus.
Dr. Kalemkeris presently serves on
the Board-of-Trustees, Member-atLarge, of the Medical Society of New
Jersey. He serves on the Board of Managers of the American Cancer Society,
New Jersey Division. He is a Fellow of
the American College of Surgeons, a
Fellow of the Abdominal College of
Surgeons, a member of the Oncology
Society t)[New Jersey, a member ofthe
New Jersey Medical Society, a member
of the Academy of Medicine of New
Jersey, a member of the Bergen County
Medical Society, and the American
Medical Association. He is also a
member of other American and International Medica\ organizations.
He is a Founder and Past President of
St. Nicholas Greek Orthodox Church in
Wyckoff, N.J.; he was Chairman of the
Master Plan of the community; Chairman of the Interior Committee; and was
a member of the Parish Council of St.
Nicholas. Dr. Kalemkeris received the
title of 'Άrchon Actuarios" from his
Excellency, Metropolitan Silas of New
J ersey in 1977, ·having offered his valuable services and devoted commitment to
the Ecumenical Patriarchate of the
Holy Archdiocese of North and South
America, and to his Blessed Motherland,
through the personal volition of his AllHoliness, Patriarch Demetrios Ι, Ecumenical Patriarchate of Constantinople. His elevation being delegated to
his Eminence, Archbishop Iakovos, of
North and South America.
Dr. Kalemkeris serves as a member of
the Board of Trustees of the Hellenic
College and the Holy Cross Theological
School, Brookline, Massachusetts. He
serves on the Diocesan Council of Ν ew
Jersey, and on the National Council of
Archons of the Ecumenical Patriarchate (Order of St. Andrew the Apostle). He is the Regional Commander of
Archons in the Diocese of New Jersey.
Dr. Kalemkeris also is the President of
H.A.N.A.C. (Hellenic American Neighborhood Action Committee) of N.J .,
Inc., showing concern for senior citizens
and the poor. He is a member of the
Order of ΑΗΕΡΑ. Dr. Kalemkeris is
also the Founder and President of the
DECEMBER, 1989
Hellenic-American Congress of New
Jersey.
Dr. Kalemkeris has had several papers published in the Ohio State Medical
Joumal, the Journal of the Medical
Society of New Jersey, and the Journal
of the American Medica\ Association.
He has also published a number of articles in newspapers and magazines.
Dr. Ka\emkeris has been honored to
receive the following awards:
IThe Cross of St. Andrew the Apostle
by the Ecumenical Patriarch, Demetrios the First.
2. The Go\d Cross of the Order of the
Orthodox Crusades of the Holy
Sepulchre, by Benedictos Ι, Patriarch of
Jerusalem and Palestine.
3. The Archdiocesan Medal of St.
Paul, presented by the Archbishop
Iakovos of the Archdiocese of Ν orth
and South America.
4. The Physician Recognition
Award from the American Medical
Association.
5. The Merit Award from the American Cancer Society.
6. The Fifteen Year Award of the
American Cancer Society.
7. The Professional Service Award of
the Medical Society of New Jersey, in
recognition of the outstanding service
which he extends to his patients.
The doctor and his wife, the former
Lee Kavunedu , live with their two
daughters, Claire and Dianne, in
HoHoKus, New Jersey.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
Μέ τήν εuκαφία τών ί:ορτών τών Χριστουγέννων καί τοϋ Νέου 'Έτους,
αΙσθάνομαι τήν ύποχρέωση νό εuχαριστήσω καί δημοσίως δσους βοήθη·
σαν τό δύσκολο ί§ργο μας καί συμπαραστάθηκαν στήν προσπάθεια τοϋ
Ταμείου μας ύπέρ τών καρκινοπαθών 'Ελληνοπαίδων πού eρχονται στήν
Νέα
' Υόρκη γιό θεραπεία .
Τό Greek Children's Cancer Fund είναι'ίδρυμα τοϋ περίφημου Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center. Τό"ιδρυμα βοηθό τίς οΙκογένειες καρκινο­
παθών παιδιών στήν έξασφάλιση προσωρινιϊς στέγης καί στήν άvτιμετώ­
πιση τών δαπανών πού συνδέονται μέ τήν μετακίνηση, διατροφή καί δ:λλες
άνάγκες. Εiδική Κοινωνικός Λειτουργός τοϋ 'Ιδρύματος βρίσκεται συνε­
χώς κοντά στά aρρωστα παιδιά καί aτούς γονείς τους ατό νοσοκομείο, τούς
όποίους βοηθό στήν έπικοινωνία τους μέ τούς γιατρούς καί τίς δ:λλες
άνάγκές τους.
'Εκαντοτάδες οΙκογένειες βοηθοϋvται κάθε χρόνο χάρις στίς εuγενικές
εiσφορές δμογενών στό Ταμείο μας τό όποίο δωχειρίζεται ή διοίκηση τοϋ
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center μέ τήν δική μας συμπαράσταση
καί eλεγχο. Κατά τό 1989, τό Ταμείο μας βοήθησε 394 οΙκογένειες πού εi χα ν
aμεση άνάγκη άπό βοήθεια.
Μέ τήν συμπαράσταση τfjς 'Ομογένειας πού δλο καί γίνεται μεγαλύ­
τερη, θά μπορέσωμε νά βοηθήσουμε άκόμη περωσότερα παιδιά καί τούς
δυστυχείς γονείς πού τά συνοδεύουν έδώ.
' Εκ μέρους δλων πού βοηθήθηκαν άπό τό Ταμείο μας έκφράζω βαθύ­
τατη εuγνωμοσύνη καί εύχαριστίες, εύχόμενος Καλά Χριστούγεννα καί
είηυχές τό Νέο ~ Ετο ς.
Οί ένδιαφερόμενοι vά ενισχύσουν τό Ταμείο μας, παρακαλοϋνται νά
γράψουν τήν έπίταγή τους στό οvομα τοϋ Greek Children's Fund. Καί νά
τήν στείλουν στήν διεύθυνση:
The Greek Children's Fund, Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center. 1275 York Avenue, New York, Ν .Υ. 10021.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Πρόεδρος τοϋ 'Ιδρύματος
19
HARVARΩ
THEADELPHI
OF
MASSACHUSE'ΠS.
Believe it or not. Harvard actually lives up to this
reputation.
Its academic mission is everybit as lofty as
Adelphis: to develop the whole man and the whole
woman; to expose students to liberallearning. the
2500-year tradition ofWestern Civilization; to prepare
you for life, not just to occupy your mind for the
years between high school and post-pubescence.
Its location in Cambridge, just across the river
from Boston. may not promise the Museum of
Modern Art, Lincoln Center, Broadway, or the United
Nations. But it holds its own against Adelphis campus, which is less than aπ hour from New York City.
And don't overlook Harvards extracurriculars:
its century-old clubs and organizations are the stuff
of legend, along the lines of the Adelphi athletic
department. Νο less than three Adelphi Panther
teams cuπently hold rankings in the national
topten.
For more information about Harvard, the
Adelphi ofMassachusetts, call (617) 495-1551.
For a brochure and video about Adelph i, the
Adelphi ofNewYork. call (516) 663-1100. YouΊl also
receive a free ''Harvard, the Adelphi of Massachusetts" t-shirt. But hurry. As they say in advertising.
supplies are limited.
ADELPHI UNIVERSIΊY
Garden
20
Ctιy,
New \tιrk 11530. (516) 663·1100. R>r app/ίootton matertals and α v/deo, wrtte or cαll.
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
'Άnd there were in the same country shepherds abiding in the .fίeld, keeping
watch over theίr flock by nίght." Today, shepherds .5lill keep watch over
theίr .flocks ίn much the same way as the;-' dίd the nίght Je.ιιus was born ίn
Bethlehem.
Christianity's Birthplace
By Constantine Georgiou, Ph.D.
Located at the far easterη eηd of the
is aη area bouηded on
the north by Lebanon, ση the east by
Syria aηd Jordaη, aηd οη the sσuth by
the Siηai desert. This is the area kησwη
as the Holy Land - Christianity's
birthplace. Small ίη size (about 14,000
square miles), it has played aη eηor­
mous rσ\e ίη shapiηg humaη history and
destiηy ever since it was first occupied as
early as 10,000 B.C. by the oldestkηowη commuηities ση earth. This is
also the laηd where lie the ruiηs of the
world's mσst aηcieηt civilizatioηs, the
laηd which throughσut its loηg history
Mediterraηeaη
Dr.
Georgiou is Professor of
Nev.• York Uni·
ver.sitγ. He ί.s αl.so the wrίιer of severαl
children's books and α reviewer of book~·
for Young Reαders.
Co n.stαntίne
Languαge αnd Lίterαcγ αι
DECEMBER, 1989
was the meeting place betweeη East aηd
West, the laηd of the prophets aηd of
Jesus Christ.
The vast sweep of the Old Testament
and the New, rangiηg acrσss deserts aηd
mouηtaiηs, seems to cover a territory
whose horizons are limitless. The still
waters, the hσwliηg wilderηess, farfluηg battlefields aηd cities whose
ηames toll like church bells - all exist
in the laηdscape that every reader ofthe
Bible can visualize, stretchiηg endlessly
iηto the distaηce. It cσmes as somethiηg
of a surprise, then, tσ visit the birthplace
σf Christiaηity aηd fiηd that this part of
the world is ίη reality very small. It was
the ideas borη there that reached to the
eηds of the earth.
Visitors to the Holy Laηd feel a stirring of emotion the miηute they set foot
on its histσric grσund. Their eyes lift to
the timeless hills, abσut which the psa\mists saηg aηd where the prophets meditated. Atop one of these stony hills
sprawls the tσwη of Bethlehem where
Christ was borη. Aηother mouηtaintop
is crowned with the Holy City σf JerusaJem, its aηcient glory now shared by the
Star, the Cross, and the Crescent symbσls of three moηotheistic faiths
with roots iη the Holy Laηd. The names
of rivers, hills, aηd tσwηs bring the Bible
to life, and the ceηturies fall away as the
visitor is carried back to the times of
Geηesis.
Before Christ's Birth
About two thousaηd years before the
birth of Christ, a tribe of ηomadic shepherds, much like the Bedouiη today,
21
to the status of an insignificant Roman
province when Christ. was born there
about 4-1 B.C. The times were restless,
and the hopes of the people were pinned
to the coming of a Messiah who,
according to their prophets, would restore the kingdom to its ancient glory.
The Crist Chi1d who was born in Bethlehem seemed to many to fulfi\1 that
prophecy.
According to the Gospels, the Christ
Child "grew in wisdom and stature and
ίη favor with God and man" and spent
his youth in the quiet town ofNazareth.
The Gospels all tell of Christ's journeying throughout the small country,
teaching, working miracles, and bringing to the peop1e of his era an awareness
of the deep spiritua1 relationship
between them and their God.
In the years of his ministry, Christ's
travels never took him more than 130
miles from Jerusalem, and every place
of record where he set his foot has been
enshrined, first ίη the memories of his
followers, and \ater by the various sects
of the Chrίstian religion. In Jerusalem,
particularly, where the events of the
Passion and the Resurrection were
recorded in great detail, one finds a
wea1th of p\aces intimately associated
wίth Christ's sojourn on earth. This
whole area is the very fountainhead of
C hristianity, and is ca\led the Holy
Land.
In the jlickering light oj' ωndles and the glow oj' sίlver /amps. is α sma/1
walls hung with brocade and tape.~tries·. Α marhle s/ab on the .floor
holds the silver Star of' Bethlehem.
moved from Mesopotamia to the land about two hundred years 1ater Alexof Canaan ο η the west side of the River ander the Great conquered Palestine,
J ordan. T heir \eader was Abraham, and which later passed into the hands of the
the place where he pitched his tents and Romans, who abolished monotheism
planted a grove was called Beersheba, and ruled the region with an iron hand.
Pilgrims to the Holy Land
or Seven Wells. Today, one of AbraEventually this proud possessίon of
ham's wells can still be seen ίη Beer- Abraham and his descendants declined
Pilgrims have been making their way
sheba, although the desert town is now
a bustling modern manufacturing center, the gateway to the Negev. It was
with Abraham that God first made a
covenant, promising him and his descendants 'ΆΙΙ the land of Canaan, for an
everlasting possession" in return for
their obedience to Him. But in 1250
B.C. Joshua crossed the River Jordan,
conquered the land of Canaan, and
divided it amongst the twelve tribes.
Fifty years later, a fierce race, the Philistίnes from Crete, invaded the land
which was renamed Pa1estine. In 1025
B.C. Saul was crowned the first King of
the area and David reigned as King until
Solomon, ίη 965 B.C., ruled supreme
and built the famous temp\e of Jerusalem. It was of this temp1e that the
Emperor J ustinian spoke after he had
completed rebui1dίng Hagίa Sophia in
Byzantium: "So1omon, Ι have surpassed thee!"
Spires, steeples·, and minarets stab the sky o.f Bethlehem, immortalized by the
But in 587 B.C. Nebuchadnezzar des- birth o.f Jesu8, who .ful.filled the prophecy o.f Micah that in Bethlehem "will
be born the one who wίll ru/e."
troyed Jerusa1em and the temp1e, and
ωve, ίts
22
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Sίlver
lamp"v hang over the sίte where α Ιο ~ι/y manger once stood,
broωdes drape the Grotto of ιhe Nativity in Bethlehem.
to the Holy Land for more than seventeen hundred years, but strangely
enough the earliest ones found less to
see there than travelers can see today.
The country of Judaea, where Christ
had lived and taught and died, rose up
against the Romans ίη 66 A.D. As punishment the Jews were sent into exile,
theίr city of Jerusalem was burned to
the ground.
The fίrst C hristian pilgrim to leave a
record of his travels came to Jerusalem
in 212 A.D. He wrote in an early manuscript, "for the sake of prayer and to
DECEM BER, 1989
obtain knowledge of the Holy Places by
enquiry." He found a Roman city
rebuilt on the ruins of old Jerusalem.
The sacred places mentioned in the Gospels were concealed beneath pagan
shrines, but there was a small Christian
community living ίη the city, and its
people remembered that under the temple of Venus, built by the Romans, lay
the Holy Sepulcher and the Rock of
Calvary.
About a hundred years later, Helen,
the mother of Emperor Constantine,
made a pilgrimage to the Holy Land.
Her son had recently built the orίgίnal
whίle
rich
St. Peter's ίη Rome, and he ordered the
temple of Venus t o be demolished and
the C hurch of the Holy Sepulcher to be
erected in its place. Meanwhile, in
Bethlehem the Grotto of the Nativity
was dίscovered under a Roman temple
of Adonis, and there, too, a magnificent
Christian church rose at the command
of Η elen and her son Emperor Constantine the Great, who were later canonized
to be renowned as Sts. Constantine and
Helen.
Thus the two great Christian shrines
in the Holy Land were established in the
fourth century, and from then on, as
23
Christianity grew and spread, pilgrims
thronged to Palestine from distant
corners of the world.
''Oh Little Town of Bethlehem"
Of a\1 the biblical places Bethlehem is
the one that most stirs the imagination.
People in northern lands have pictured
steep-roofed houses clustered on a hill,
snugly blanketed with snow and gleaming in the frosty light of the December
stars. And the colors ofChristmas in the
north are the bright green and red of
holly, the white sparkle of snowflakes,
when iή actωιlity Bethlehem is quite different from the little town portrayed on
Christmas cards.
Then there is the ancient dream: a
cold clear nig ht made brilliant by a glorious star, the fragrance of incense, shepherds and wise men falling to their
knees in adoration of the sweet baby
boy, the incarnatio n of perfect love.
This simple tableau is so rich with
meaning that whether represented on
the mantelpiece or in the mind, it seems
suspended, complete unto itself, somewhere in eternity.
Today, Bethlehem still stands as the
symbol of a dream. It has a strange
amorphous quality, par ticularly during
the Christmas holidays; a place where
fact gives way to fa ble and the present is
swallowed by longing for the past. And
the imposing Church of the Nativity,
t he grandi ose symbol of fait h on the
part of Sts. Helen and Constantine, is a
more commemorative gesture, while
inside the church, the grotto where the
Christ Child lay, in an animal-feeding
trough made of stone (now faced with
white marble), is overpowered with candles and brocade and elaborate incense
burners.
In a sense, it is a cornucopia of symbols that Bethlehem can be enjoyed, and
if the symbols are a crazy quilt of tinsel
and gold, the raucus and the pristine,
the ancient custom and the modern,
then that is what makes Christmas Eve
at the place of Christ's birth almost
2,000 years later so fascinating.
But in actuality the little town of
Beth\ehem is built on the terraced slopes
of two hills, a nd its narrow streets are
sandy and treeless, almost devoid of
color. Rising like slim sentinels above
the city are the bell towers of numerous
monasteries and convents, and the ringing of their bells is the special music of
Bethlehem. Under the ageless skies,
chime answers chime as though the
24
A n aerial vie»• of Bethlehem, ιvhich lies south of Jerusalem on a hi/1 about
2,600 feet above sea level. Beιhlehem·.~ history reaches deep into the pasι
and its reωrd goes back to the ver.ν remote times of the patriarchs and
prophets. Jt is also the ιown ιvhere Jesus wa.s born.
Christmas tidings were ringing out each
day, year after year.
Bethlehem is aJso a market town,
with fields of wheat spread out below it.
Its name means "house of bread," and
its bake shops still make the round flat
loaves used in biblical times. But ever
since the first Christmas star guided shepherds and wise men to the manger
where the Christ Child lay, pilgrims
have been making their way to Bethlehem.
exclueively
"While Shepherds Watched
Theίr Flocks"
In the hills outside of Bethlehem shepherds still watch over their flocks in
much the same way as they did when
Christ was born. 'Άnd there were in the
same country shepherds abiding in the
field, keeping watch over their flock by
night" is as true today as it was when the
New Testament recorded this pastoral
scene. And as the shadows Jengthen, the
frα
HATZIS FURS inc.
364 SEVENTH AVE. 73Β 3273
DECEMBER, 1989
plaintive music of the shepherd's reed
sounds over the quiet fields. The flocks
will gather, and men will prepare to
keep their vigil under the darkening sky.
Later, when the stars come out, the shepherds will take turns sleeping and
guarding the sheep, using the movemenιs of the sιars ιο time their watch
periods. Any strange sound seems
menacing in ιhe silent night - the call
of a wild animal or the clatter of a stone
rolling downhill makes the sheep stir
restlessly and puts the shepherds on the
alert. Ιι is scenes like these in presentday Bethlehem that make the Christmas
story unfold again and again in more
vivid detail.
Viewing vigilant shepherds in their
lonely pastureland lends credence to the
first Christmas narrative when the shepherds saw the angel "and the glory of
the Lord shone round about them: and
they were sore afraid." We can imagine
simple shepherds, very much like the
ones in existence today, filled with
wonde r as they talked among themselves about the angel's "tidings of
great joy," and we can almost see them
getting to their feet , shaking out the
folds of their ro bes, calling to their
sheep and hurrying up the rocky slopes
to Bethlehem in o rd er to "see this thing
which is come to pass \vhich the Lord
hath made known to us."
The Church of the
Natiνity
The most spectacular of edifices in
Bethlehem is, of course, the Church of
the Nativity. Its basilica was erected in
the fourth century by Constantine the
Great, was rebuilt a nd enlarged by
Emperor Justinian in the sixth century,
and has since been expanded to include
chapels representing the Armenian,
Greek Orthodox , F ranciscan and
Roman Catholic churches, all of which
have traditionally squabbled with each
other over the control and administration of the historic structure.
But it is the ecumenical and eclectic
nature of the church that has saved it
from the whims of fate down through
the ages. For instance, the Persians destroyed almost every Christian sanctuary
ίη the Holy Land in 614 A.D., but when
they got to Bethlehem they found, to
their surprise, a mosaic on the church
walls representing the three Magi in
Persian dress, and out of respect for
their countrymen, spared the church
from destruction. Later, Muslems
found that the western apse of the
church faced Mecca, so for hundreds of
years they used the church as their own
place of worship, even making special
pilgrimages to Bethlehem.
During the time of the Crusaders, the
church was in need of repair, and restoration was underway; old floor marbles
were replaced, the roof of cedar was
covered with lead, the sidewalls were
covered with marble, and the upper part
of the nave was covered with splendid
mo sa ιcs.
The entrance to the church, however,
was deliberately left low and narro\v, a
tiny opening left within a Jarger
blocked-up doorway, which is located
in the far wall. It is barely large enough
for one person to pass through bending
very low, a nd it is believed that all the
doors of the church were once walledup centuries ago to keep mounted Muslems from riding their horses into the
church.
Through the narrow door, visitors to
the Church of the Nativity can enter the
immense Roman basilica of Constantine the Great. The very air is heavy with
antiquity, and in the murky light one
can see the austere grandeur of massive
Roman columns, and the faded patches
of old gold Byzantine mosaics. And
directly beneath the high altar is a
cham ber, part cave and part masonry the grotto where the Christ was bom
almost two thousand years ago.
The Grotto of the Nativity
T hat cave in which Jesus was born
and craddled in a manger is known as
the Grotto of the Nativity and is
enclosed in the Church of the Nativity,
zealously guarded by monks and priests
and nuns. Revered by pilgrims as the
exact spot where Christ was bom, this
crypt, about fourteen yards long and
four yards wide, is lit by silver lamps
kept burning by the Greek Orthodox,
Armenian, and Roman Catholic priests
who also conduct services in the church.
Α small dark staircase Jeads down to
the Grotto ofthe Nativity. Here, in the
flickering light of candles and the glow
of silver oil lamps, is a small cave, its
blackened wa lls hung with rich fabrics
and tapestries. Α marble slab on the
floor holds the silver Star ofBethlehem,
marking the traditional site of the
Nativity. The inscription around the
star reads: 'Ήic de Virgine Maria J esus
Christus na tus est" (Here Jesus Christ
·Ο ' Επίσκοπος Βοστώνης κ . Μεθόδιος
'Ο Σύνδεσμος τών 'Ιερέων «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Το 'Επισκοπικο Συμβούλιο
'Η Φιλόπτωχος καi οί 'Οργανώσεις της Νεολαίας
εuχονται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
G~εεκ
•
ORThODOX ARChDIOCεsε OF NOETh ΑΝΟ SOUTh ΆM6RICλ
€ί\f\f1NHHI ΟΡθΟΔΟΞΟC ΑΡΧΙ€ΠΙCΚΟΠΗ ΒΟΡ€ΙΗ tY NOIIH ΆΜ€ΡΙΚΗC
DECEMBER, 1989
25
was born of the Virgin Mary). Visitors
kneel down, blank-faced, at the elaborate altar erected above the spot, some
kiss the star, a few bring their lips to the
myriad of silver filigree Jamps that hang
over the star. Across from this site and
down a few steps is the marble-faced
manger where Jesus was lain in swadling clothes after his birth.
This dark grotto, redolent of incense,
seems most unlike our accustomed picture of a wooden stable, a manger filled
with golden hay, and the warm, steamy
smell of farm animals, especially the
sweet breath of patient cows.
At Christmastime the scent of incense
permeates the church as a choir of children and adults sing the Kyrίe Eleison,
their voices echoing against the rough
stone walls. Hymn after hymn is sung,
the voices of the choir drifting ίη and
out in contrapuntal perfection, and there
is a strong feeling of good will growing
Εύστράrιος
Βαρβιτσιώτης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
among the crowd. Then, when the choir
sings Sίlent Night, deep emotion is
expressed as people \veep, bow their
heads, make the sign of the cross and
join in to sing the immortal carol.
ΠJRN ΤΟ ΊΉΕ
ΑΤ
With over one hundred years experience in investment services,
Smith Bamey now offers professional money management for individuals and retirement plans. The benefits of professional money
management include:
• Α conserνative and disciplined investment philosphy.
• Individual management to meet your personal needs and objectives.
• Individual consultation to help define your goals and risk tolerance
levels.
Το leam more about Smith Bamey Money Management,
call or write to: John F. Valliades, First Vice President
Ca1l Collect {212) 503-2321
200 Park.Avenue, 48th Floor
{Pan Am Building)
NewYork,NY 10166
SMITH BARNEY
3ης Σεπτεμβρίου
8ος'Όροφος-
PROS
SΜΙΠΙ BARNEY ΜΟΝΕΥ MANAGEMENf
ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΑΔΑ
18
Γραφ. 12
Meanwhile, the church bells peal, and
peop\e from all corners of the world
smile and praise God that they came to
worship at a special shrine in Christianity's birthplace.
Λ
PRIMERICA (οΙΙ ψ<ΙΙ1 )
Ο ~.:)mith IJ.Jmey. l l<trτblph:u ιι &(.Ω.I.ι"ΙC.
'Αθfivαι
Τηλ
52 36 421 • 63 99 821
[1~[3(SQ)~~~
PACKING SHIPPING CO.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕτ ΑΦΟΡΙΚΗ Ε1' ΑΙΡΕΙΑ _.-'"\.,...__
Φορτώσεις γιά την · Ελλάδα
καί γιά όλο τόν κόσμο
CONTINENTΛL
CUJSINE
Excellent Service
Seafood Specίa/tίes
Moderaιe Prices
8ΜΠΑΟΥΛΑ
8 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ Α 8 ΕΠΙΠΛΑ
8 ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ
23-96 48th St ( γωνία 25 Ave)
...
Astoria Ν Υ. 11103
Tel.: (7 18) 278-1 058
Jerry Mendelson
at the Piano and Organ
Entertains Nightly
CLOSED MONDA YS
Cαterinι Fιu:iluies
30
(201) 327-1020
SPRUCE STREEτ
Σύστημα
Ασφόλεια
Ταχύτης
Ν.
RAMSEY, N.J.
26
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Α
CHRISTMAS LETTER
By MJCHAEL KARRAS
Dear Heavenly Father,
As the year approaches its end, and the end readies itself
to give way to a fresh new beginning, Ι find myself in the
midst of realizing some of my dreams and tossing away a
great many of my fantasies. Dreams and fantasies find
themselves somewhere in mid-life, sandwiched between
mature thought, which has been shaped from all the various
experiences Ι have had and a\1 the knowledge Ι have accumulated through the years, and an idealization of Ι ife and the
way it ought to be.
It ought to be different.
You have always listened to me when Ι spoke, from
sundrenched morning to endless, moonlit night. You
stood by me as my heart poured out its concerns, my most
private confessions and my deepest frustrations. You heard
me express my love for my family and the family of man,
especially the little ones, the children deprived of nourishment, of loving embraces and encouraging words, the ones
too weak to carry on without Your blessing. You always
spoke to me in a clear, strong voice and Ι knew then what my
next step should be.
Hear me now again, dear Father. There is something
more. Something on my mind and in my heart, something
that grapples with me like a burning sensation rushing
through my body which, no matter how hard Ι try, won't let
me extinguish its flame. Ι feel deep anger and pain, resentment and disappointment. Ι feel helpless. There is no one
else to turn to but You, the Almighty, no one else to whom Ι
can put my question.
When will Cyprus breathe the clear, fresh air offreedom?
The "island of love", where just off its shores, it is said,
Aphrodite was born from the foam of the waves, has been
violated. This is not the stuff of dreams and fantasies; this is
the raw truth. Ι speak of barbarity. In its 9000 year history,
conqueror after conqueror has forced this island to succumb
to foreign domination. Blood has been spilled. Human
rights have been ignored. Spirits have been shattered and
dignity has been stripped away. And, yet, the legendary
lemon trees and orange groves continue to envelop the
island with their bittersweet fragrances, and the Greek
Cypriot holds ο η dearly to faithand hope. How much longer
before the trespassers pack up and leave? Fifteen years is
long enough to occupy a land that is not theirs, and fifteen
years is equivalent to a lifetime for the Greek Cypriot who
waits, waits with a burning passion to return home, to his
birthplace and that of his ancestors, to the p\ace where he
dreams his grandchi~dren will be assured a haven of peace,
waits to find out whether his loved ones who haνe been
missing for fifteen years are still alive. Patience is a virtue, Ι
know, but how much more patience before the Cypriot
people, Greek Cypriot and Turkish Cypriot, can live
together in harmony without the brutal interference of
outsiders? And how much longer before 200,000 people,
forced to flee from the northern portion of Cyprus that was
DECEMBER, 1989
Stone idol, 3rd millenium B.C.
seized by the Turkish armies as if it were a piece of pie
waiting to be sliced off and devoured, can no longer call
themselves refugees?
In the north, the names of towns and streets have been
changed, Ι hear. Churches have been converted to sheep
pens and storage dens, Byzantine icons have been desecrated
and others have been transported to auction houses in
Europe, the United States, and Australia. An identity is
being erased and a new one is being scribbled ίη. And all this
without permission, without anyone's blessing, without any
other country's support. All this and more in the name of
politics, not humanity as they would have the world believe.
Ν ο one, not one among us, knows fully the entire truth.
27
ACADEMIC YEAR 1983-1989
CALL FOR APPLICATIONS
from high school graduates
BOSTON UNIVERSIΠ ENGINEERING CURRICULUM
Six semester program in affiliation
νιith BOSTON UNIVERSITY
on the following majors:
il~~;[tl
BUEC, HI·TECH: Computer Engineering
System AnalysisBiomedical Engineering
(Premedical Program) Manufacturing Engineering,
and also in affiliation with
GEORGE WASHINGTON
UNIVERSirY:
BUEC, ENGINEERING: Aerospace Architectural - Mechanicai Eiectrical - Manufacturing Operations Research.
-
THOMAS JEFFERSON PROGRAM:
Four year programs in the following
areas:
ΤJP-CS:
τJP-BA:
COMPUτER
SCIENCE:
Computer Science Soltware, Hardware
BUSINESS
ADMINΙSτRA110Ν:
Computer lnformation
Systems - Finance - Human
Resources Management Marketing - Management Ouantitatiνe Methods Technical Management
TJP-HUM: HUMANIJIES:
English Literature- American
Literature - General
Humanities- Archaeology Classical Studies - History
οΙ Art - Philosophy.
,.---- ----, τ JP·EUR: EUROPEAN SτUDIES:
Language and Culture:
French - German- ltalianSpanish - Por1uguese - Dutch
τJP-SOC: SOCIAL SCIENCES:
History - Political ScienceEconomics - Sociology Psychology
τJP.JOUR:JOURNALISM:
Print or Electronic (radio
& teleνision ) Political
Communications
τJP·ARτ: PERFORMING ARτS:
Fine Ar1s - Music - Theatre Dance - General
Communications - Public
Relations
SOUTHEASTERN COLLEGE is an affiliate member of the American Socιety tor
Engineering Education and of the American Council on Education.
SOUlΉEASTERN COLLEGE oρerates in Greece as a laboratory
Ι οr Liberal Studies of the 9J9.1G-19GS Law Ac1.
ADMISSIONS & ADMINIS'ΓAAτJON: Amerikis & 18 Valaoritou str..
Tel. 36.15.563, 36.17.681, 36.43.405, 36.02.056
ΜΕΤRΟΡΟLΙτ ΑΝ CENTER: 8 Amalias & Xenofontos str.,
Syntagma Sq.
Tel.: 32.50.845, 32.50.869, 32.50.985, 32.50.798
KIFISSIA CAMPUS: Building Α, 53, Tatoiou & Streit str.
Building Β: 36 Em. Benaki str. - Bui ldin~ C: 11 Deligianni
& Amalias str. - Building l : 299 K ιfissias Ανe.
28
Ν ο one, that is, but You. That is why Ι turn to You, as I have
so many other times in the past, and Ι ask for Your divine
intervention. The words of politicians don't seem able to
solve very much, especially if one side of the bargaining team
is unwilling to deal fairly. For years now words are strung
together to form sentences, which in turn give way to lengthy
treatises and fat proposals. W ords that sit stu bbornly on the
page or linger without purpose in the air. They are not doing
what they are meant to do: strike an agreement that will be
beneficial to all the people.
Ι don't pretend to understand politics we\1. I'm an artist
and Ι want to create, but how can Ι give my all when there is
so much to distract me? Ι am a philanthropist, a humanitarian, a champion of human rights, of justice, of equality.
Everywhere ο η earth. Ι am in favor ofthe people at all times,
not of greedy, senseless theories. What the Turkish government feels for Cyprus has nothing to do with real love and
compassion; it has a lot to do with bargaining power. Alas,
Cyprus is strategically located and is made to play the pawn
in the great game of politics.
Am Ι dreaming'? Fantasizing? Being overly simplistic? r
know that it's all a great deal more complicated. But this is
not a letter of political analysis, dear Lord; there have been
plenty of those. And this is not a detailed description of all
the damage that has been wrought; there are texts that go
into all the ugly details. This is a plea, to You, to save us.
Our brothers and sisters struggle for their birthright, but
they are small in number and alone they cannot accomplish
their goals quickly. If they were stronger, they would have
dealt with this blow to their homeland long ago. But because
they are not, Ι turn to Υ ou. And ask that Υ ou turn to them.
Only Υ our divine guidance can a\leviate the pain of the
innocent and enlighten the guilty. Only You have the power
to heal.
You might very well ask me why it is that Ι am so
outraged by the devastation that has struck Cyprus. What is
my connection? I'm not a Cypriot, nor have Ι ever visited the
island. Once, in C hicago in 1973, Ι had the honor of performing for Archbishop Makarios. My group and Ι played
the music of Hadzidakis and Theodorakis, particularly
Theodorakis's Πn Rοmίω·ίnί Μίn Πn Kles, and Hrίso­
Prasino Fίlo Rigmeno Sto Pelago written especially for
Cyprus. Archbishop Makarios was visibly touched, and so
was Ι. There are moments that are chiseled in my memory,
the feelings of compassion so strong that no number ofyears
can weaken them. That evening, a clear symbol of hope and
progress, is one such memory. But that was before everything changed and the dreams of Cyprus were blown to
pieces.
What is mv connection? Ι have a connection all right,just
as surely as Ι have a relationship with every living thing on
this earth. Ι wou\d be an emptyheaded fool if Ι chose to close
myself off from what is happening around me, especially
when what is happening is absolutely wrong. Ι feel deeply for
the Chinese students who had the courage to express their
democratic views and were, ίη return, shot down coJd, dead.
Ι ache for the black South Africans who in their own country
plead repeatedly for what should naturally be theirs equality. Ι have not forgotten my brothers in Northern
Epirus, nor in battered Lebanon, or in the bloodbath of
Nicaragua. My prayers are with those who Iay their heads
down on the ground to go to sleep, their empty stomachs
ΗΝΈΑ ΥΟΡΚΗ
Frescoirom the 12th c·entury Byzantine church. Panayίa tou Araka, ίn Lagoudhera
and low self esteem their only companions, iή Ethiopia, in
India, in the United States of America.
·
The Turkish government may have its own logic to
explain its brutal invasion of Cyprus (the Russians had theirs
when they moved into Afghanistan), but their warped sense
of logic is totally unacceptable to the reasoning peop\e ofthe
world. Is ιt possible that this illegitimate conquest of theirs
has made them dizzy? Has it stupefied them? Don't they
know that the Greek Cypriot will not be enslaved? Can't
theγ understand that no matter how many fine silk rugs of
theιrs are spread over northern Cyprus, the living soil underneath, the very land that has survived attack after attack
over the course of thousands of years, will never be theirs?
All around us the bells of freedom resound. Why is it that
in Turkey they have fallen on deaf ears? What are their
history books going to tell their children, about honor and
justice and respect? And what about conscience? Or is that a
word not easily translatable into their language? When are
they going to deal with the problems plaguing their own
country, serious problems that need immediate attention?
When are they going to admit their mistakes, bow out, and
perhaps one day be worthy ofrespect? Ifthey want the world
to think of them more kindly, then they must make the first
move toward being kind. Hίstory willjudge them severely. Is
this what the Turkish republic wishes to leave behind for its
future generations? Destruction comes back to the desDECEMBER, 1989
.troyer, many times over. That is the lesson of history.
Instead oflearning from past mistakes, why is it that they are
repeating them?
Maybe I'm just too naive to understand the vicious ways
of the world. But, I'm not a political being. I'm a human
being. γ ou gave me a heart and γ ou gave me a mind. And,
γ ou have made me use them. γ ou gave me the go-ahead to
create and the courage to speak up, to praise the rights and
scorn the wrongs. γou also gave me good and plenty reason
to believe in γ ou. And Ι do, totally. That is precisely why Ι
address myselfto Υ ou and know that γ ou will understand. Ι
yearn for γ ou to conduct us as a maestro would his orchestra, so that all the various sounds on this earth will be
brought together in perfect harmony.
This Christmas, Ι pray that every individual who can
make a difference, will. And this Christmas, a s we celebrate
the birth of our Lord, your son, Jesus Christ, may we truly
feel goodwill toward man and work honestly to attain peace
on earth. Guide us, Heavenly Father, so that we make no
more mistakes, so that we can open up our hearts and
embrace our fellow man. Endow us with the strength we
need in order to speak out loud against all things evil and to
rid the world of jealousy and hate and abuse. We are all
γ our chίldren, every one ofιis, equally, and we all seek γ our
blessing. Now before things get any worse. Now, because
humanity cannot exist without γ our love.
Amen.
29
DESIGN AWARD ΤΟ STEVEN PAPADATOS
FOR LONG ISLAND CHURCH
By
OUR COVER:
Aerial νiew of Saint John's Greek Orthodox Church, Bluepoint, Ν. Υ. There
is no absolute line ofdemarcation, chronological, geographica/, or structural,
between early Christian and Byzantίne
Architecture. Early Christian Architecture was characterized by the Basίlica.
On the other hand, Byzantίne Archίtec­
ture rarely produced the simple threeaisled or fiνe-aisled basilica. Nearly all
the Byzantίne churches were νaulted or
domed. St. John's is liνing testimony to
the jact that the tradίtίon oj Byzantine
ecclesίastίcal architecture ίs very much
aliνe and thrίνing in the Western Hemisphere.
30
ΒΟΒ
NICOLAIDIS
τhe exterior of St. John's Greek Orthodox Church is purely Byzantine with the
stuι·ι·o finish of St. Sophia, Constantinople and many details ofνarious beautiful
Byzantine churches of Greece and Mistra, including St. Catherine ofThessalonίca.
The roof trusses supportίng the maίn roofs are designed similar to St. Catherine's
Monastery at Mount Sinai (6th Century). The exterior conνeys the strength
projected in St. Sophia, Justinian's Jewel.
During its annual convention in Pho- and lnterior Design firm, won the
enix, AR., the Society of American award for his entry, the Saint John
Registered Architects headquartered in Greek Orthodox Church in Blue Point,
Lombard, IL., selected ecclesiastical L.l., Ν. Υ . The oldest Greek community
architect Steνen Ρ. Papadatos as one of in Suffolk County, Saint John's has
the winners of their 1989 Professional been established back in 1951, and is
Design Awards. Papadatos, a partner in located on a sprawling 12-acre treethe Manhattan-based Papadatos Mou- covered property on Montauk Highdis Associates, PC, an Architectural way. The winning design is a
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
munity Center and Educational facilities for the Cathedral of Saint John the
Theologian in Tenafly, N.J ., the Saint
Nicholas church in Virginia Beach, as
well as the nearly completed Saint
Nicholas Shrine in West Babylon, L.l.,
Ν. Υ.
View ofthe dome, has become the most characteristicfeature of Byzantίnearchi­
tecture. τhe original domes were often ribbed or gored on the inside to produce
α number of tapering segments that contributed to the strength of the dome.
Eventually the dome will hold an eighth century Christ the Pantocrator in mosaics.
The dome of St. John's has eight windows incorporated in the mid-eleνation ofthe
dome. Early domes of the Byzantine era were commonly pierced with windows at
the base, this apparent weakening of the νault being compensated for by strongly
buttressίng the pίers between the wίndows, as in St. Sophia.
domed-cruciform structure adhering to proclaimed a County landmark. Papathe specifications of an authentic datos has also designed the interior of
Byzantine house of worship, with its Saints Constantine and Helen church in
details deriving from Osios Loukas, a Newport News, VA., and acted as the
most ancient monastery in Greece consultant for the entire project. He
which has survived the ravages of also did the Assumption church in
York, ΡΑ., as well as the interior design
countless centuries.
The presentation was made at an for the Saints Constantine and Helen
church in Reading, Ρ Α. He is cuπently
Α wards Banquet ceremony that took
place at the Embassy Suites Hotel in working on projects such as the ComPhoenix, AR., on Friday, November
3rd 1989. The inscription on the award
itself reads: ''Ι η recognition of superior
achievement in professional design
excellence."
Recognized as a world authority on
Byzantine style ecclesiastical structures,
which have been developed and popularized in Eastern Europe between the
Fourth and Fifteenth centuries A.D.,
Papadatos has designed more than a
score of such houses of worship
throughout the Eastern United States.
Truly representative of the Byzantine
style and created by his outstanding talent are the Saint Eleftherios in Manhattan, the Saint George's Basilica in
Norwalk, CT., proclaimed a landmark,
Saints Constantine and Helen in West
Nyack, Ν.Υ., and the Annunciation
church in Erie, Ρ Α., which has been Architect Steven Ρ. Papadatos, A.l.A.
DECEMBER, 1989
The Blue Point church has an exterior which was plastered with stucco to
cover the joints of the masonry mases.
Deep brick bands casting shade and
shadow upon each other create a look of
authenticity as far as the masonry
details. The entire roof is covered with
Byzantine clay tile to match the color of
the brick bands and arches. The dome,
an octagonal shape with pierced windows towers sixty feet above ground.
The significance of its cruciform plan
lies ίη the thousand years of Byzantine
culture. Its architectural design is a
priceless contribution to a world of
diverse styling and tradition.
The architect himself has toured the
sites of all ancient churches still standing in Greece, Cyprus,ltaly and Turkey,
and has had private audiences with the
heads of the Churches of Orthodoxy
and Catholicism. Α forthcoming book
he is currently putting the finishing
touches deals with the vast treasures of
the churches of Cyprus.
The recipient of many an award and
honorarium, among which a Citation
from New York State Governor Mario
Cuomo, he was accorded the highest
honor a layman can receive in the
Orthodox faith, by being inducted in
the Archons of the Order of Saint
Andrew the Apostle by Ecumenical
Patriarch Demetrios Ι. He is also on the
Executive Board of the New Υork
Chapter of the Conference of Christians
and Jews.
Among other awards that Mr. Papadatos has received is that from the
Queens Chamber of Commerce in 1985,
that year also receiving an honorary
degree in Architecture from the lnstitute of Design and Construction. He
has displayed the designs and scale
models of his churches throughout the
metropolitan area, in private galleries,
consulates as well as libraries. The Port
Authority ofNew York and New Jersey
presented the Papadatos works for two
months in a row.
Steven Ρ. Papadatos is married and
lives with his wife Betty and two sons,
Peter, also an architect, and Tom, an
accomplished musician, ίη his senior
year at Berklee College of Music, Boston, ΜΑ.
31
AXIOS HONORS TSAKOPOULOS
L ro R: Andreas Kyprίanίdes, Consul General of Cyprus; Angelo Κ. Tsakopoulos,
1989 AXIOS "Man ofthe Year" and Peter Β. Caloyeras, AX!OS Presίdent.
ΗΑΡΡΥ
NEW YEAR
THOMAS J. LUKAS
ATTORNEY ΑΤ LAW
32-21 Broadway, L.l. City, Ν.Υ. 11106
Tel. (718) 728-2772-3
ΕΎτΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ykpz/~/i/1}
DINER RESTAURANT
BILL MIKELIS
STEVE MIKELIS
THEODORE BABOULIS
EVANGELOS BABOULIS
717 PALISADE Α VENUE
ENGLEWOOD CLIFFS, N.J. 07632
TEL. (201) 569-7277
32
Some three hundred friends, admirers and associates from Sacramento,
CA, recently traveled 400 miles to join a
near-capacity crowd of 600+ paying
tribute to AXIOS, Foundation for
Worthiness', "Man of the Year,"
Angelo Κ. Tsakopou1os at the Regent
Beverly Wίlshire Hotel, Beverly Hills.
Tsakopoulos, 52, prominent Calίfor­
nia business, community leader and
philanthropist, immigrated to the υ nited States from his native Rizes (τripo­
lis), Greece, at age 15. From humble
beginnings, he rose to become one of the
nation's foremost builders of residentίal, commercia1 and industrial properties in the Sacramento area.
AXIOS' President Peter Caloyeras,
Co-Chairman of the gala event with
Cyprus Consul General of Los Angeles,
Andreas Kyprίanides hailed Tsakopoulos as symbolic of the 'Άmerican
dream", and an inspiration to all
Americans.
'Άngelo Tsakopoulos, while achieving phenomenal success as a business
man, has never turned away from his
Hellenic faith, cu1ture and tradίtions
and has given of himself freely to any
cause that beckons," said Caloyeras.
τsakopoulos has donated millions of
MERRY CHRISTMAS
Steven and Betty
Papadatos
Καλa Χριστούγεννα
Plaza Dίner-Restaurant
BILL MIKELIS
LAMBROS
STEVE MIKELIS
ΤΟΜ
2045 LEMOINE Α VENUE
FORT LEE, N.J. 07024
TEL. (20 1) 944-8681
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
dσllars tσ educatiσnal institutiσns such
as Dartmσuth, McGeσrge Schσσl σf
Law and San Franciscσ University
where he established the Kazantzakis
Chair, and numerσus σther educatiσnal
and humanitarian causes.
Included amσng dignitaries ση hand
fσr the black-tie event were (in σrder σf
prσgram appearance) His Grace Bishop
Anthony, San Franciscσ Diσcese; Very
Rev. Dr. Leonidas C. Contos, Patriarch
Athenagσras Orthσdσx lnstitute; Cσl.
Edwin Ε. "Buzz" Aldrin, USAF (Ret),
Former astronaut and second man on
the mσση, and the U .S. Air Force
Hσnor Guard; Lσs Angeles County
Superior Court Judge George Xanthos;
Andy Athens, Chairman, United Hellenic American Congress, Chicago;
Congressman Jerry Lewis; Andreas
Andrianopou\os, Minister σf Cσm­
merce σf Greece; Patroclos Staνrou,
Undersecretary to the President of the
Republic Cyprus, George Vassiliou, Dr.
Chrίstos loannίdes, The Speros Basil
Vryonis Center for the Study of Hellenism; Dr. Marianne Mc Donald, San
Diego, Founder, Thesaurus Linguae
Graecae Center, University of California, Irvine; Phil Angelides, River WestAKT Development Corp., Sacramento;
George Marcus, President of Dynamis;
L.A. City Council President John Ferraro; State Assemblyman Mike Roos;
State Senators Nick Petήs and John
Garamendi; Peter Mehas, Special
Assistant tσ Governσr George Deukmejίan; U.S. Cσngressmen Vic Fazio and
Bob Matsui and Congresswσman
Nancy Pelosi; Massachusetts Governσr
Michael Dukakis; and San Francisco
Mayor Art Agnos.
Heading the enthusiastic Northern
California delegation were Tsakσpou­
Jos' Sacramento associates, Dr. J ack
Siσukas, Sσtiris Kσlσkotronis, Meena
Gupte and Angelides who also handled
portic ιιs of the program as guest emcee.
Α) IOS is a Southern Califσrnia
grou·J of Greek-American business and
professional leaders, formed in 1978.
The organization is active in public
affairs, general charities and maintains
σn-going scholarship prσgrams for
needy students and Hellenic studies at
various universities and cσlleges arσ und
the state and nation.
Eminence Arch bishσp Iakσvσs ( 1985);
United States Senatσr Paul Sarbanes
(1986); Alex G. Spanσs (1987) and Dr.
Jσhn Brademas (1988).
Serving ση the "Man of the Year"
d inner committee were AXIOS
members Chris G. Adams, Nichσlas
Bissias, Peter Drakσs, Vasi\iσs S. Lambrσs , Μ. Ο., Angelσ Reve\s, Peter Vasilion, Judge George Xanthσs, and Ernest
J. Zaferis.
Hal and Claudia Marlowe, AXIOS
Executive Directors, cσσrdinated the
dinner.
HOMERIC
REALTY, Inc.
The Tsakopoulσs "Man of the Year"
tribute was the sixth such honor bestowed ση distinguished GreekAmericans by AXIOS. Previσu s
recipients include fσrmer San Francisco
Mayσr Geσrge Christσpher (1984); His
40-14 Astoria Bσuleνard
Island City, Ν.Υ. 11103
Tel. 718/ 204-7400
Lσng
MANAGEMENT · JNVESTMENTS
M ORTGA GES
EMΛNUEL MORΛΠIS
Licensed Rea/ Esιaιe Broker
Γ
e
Ο
Dr.
Πέτρος Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος τοϋ Πανεπιστημίου
ADELPHI
Εϋχεται στήν ·Ομογένεια
καί σέ όλόκληρο τόν Έλληνισμό
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ADELPHI UNIVERSITY
I
ι
DEC EMBER, 1989
SOUTH Α VENUE
GARDEN CITY, Ν.Υ. 11530
TEL. (5 16) 294-8700
33
LENINGRAD
ΤΗΕ
VENICE OF
ΤΗΕ
NORTH
By IRIS LILL YS
There is no doubt that the reference encounters in all public places. Ι have Elizabeth the First, that developed the
of Leningrad as the Venice of the Ν orth been told that their air-purifier does it. Ι town into a real museum. Outstanding
must have come from the Nordics them- have a tendency to think that nothing architects from Italy were brought over,
selves ... Νο one who has enjoyed the gets purified at all, places and humans among them the famous Rastrelli who
charm of the real Venice, in ltaly of alike. Not even the water, as you are built the fifteen hundred room and one
course, would ever think of comparing forbidden by everyone who cares to hundred staircase Winter Palace, the
two entirely different cities .. .
inform you, to drink the city water, main body of the famous Hermitage.
Leningrad was originated at the very either in Moscow or in Leningrad. That Again, like in Moscow, guild is spread
beginning of the XVII century by Peter would not have been bad iftheir mineral all over the Italo-Russian baroque style.
the Great. He chose it as an ideal spot to or bottled water was drinkab1e. Sorry
Half a century later, Catherine the
build a shipyard, a fleet was urgently but it is not, as the co mbination of Great continued the construction and
needed: The swedes, the great conquer- springing, sour and bitter is not very added more Palaces, more columns in
pseudo-Greek style, more guild, more
ors at that time, where constantly palatable.
Trying to get my mind off the con- of everything. Also what she did was to
attacking the "barbaric" Russia. The
place was called Petrograd. In 1712 it traption I was in, meaning the Airoflot fill those interminable rooms with
became the capital of 'ΆΙΙ Russias" plane, Ι enjoyed refreshing my memory paintings thus making the Hermitage
under the name of St. Petersbourg .. . Ι η on Leningrad which is supposed to be the greatest museum in the world.
191 7 with the radical change in Russia, the showcase of the U.S.S .R. EverybAccording to Catherine the Great,
St. Petersbourg became and remained ody knows that Leningrad was started
those
paintings where only to be
by Peter the Great. But Ι don't think
Leningrad ...
enjoyed
by her and the ... mice. She was
If one has the curiosity to visit Mos- many are aware of the fact that his beaugrossly
mistaken
as the Hermitage right
tiful
city
was
built
on
fo
rty
islands
and
cow it is imperative for one to go to
after
her
death
became
the attracting
sixty
five
canals,
all
connected
by
seven
Leningrad. It is on1y a little more than
of
all
art
conscious
people...
magnet
an hour's flight. Unfortunately it is an bridges. Their rivers, the Neva, the
Also
that
famous
Catherine
(famous
hour's of Airoflot tortu re... The only Fountan and the Moica produce the
in
many
respects,
as
her
life's
history
most
unusual
geographical
agglom.erathing to do is use your sense ofhumor ...
The so called waiting room has all of a tion. Although Peιer started this city as makes modern liberalism look like a
village cafe, red hanging curtains giving a port, it is his daughter, Empress Anna religious dogma... ) deserves credit for
it a dubious atmosphere. But as Ι found Ivanova and after her, her half sister furt her planning of the city that can
out later, this waiting room was only for
you and me. The rest ofthe thirty peop1e
that boarded the plane, obvious1y
members of the politburo had specia1
accommodations, with tea and the
works. They got priority on the plane,
getting on and going off. 1t is the Russian interpretation of equality ...
Besides, this unforgetab1e Airoflot
flight had a few original touches. One of
them impressed me most: Right behind
the cockpit there is a five by five foot
compartment. There you are ordered to
leave your hand luggage probably
because the company would not trust
the rack with the missing doors over the
sitting passengers. Ι found out that this
compartment has many purposes one of
them being the disposal of refuse ... Of
course this makes for a very distinct
odor ( or should Ι call it Stink?) that
floats in the air. And incidenta1ly there
Neνski Α νenue, Leningrad.
is this very simi1ar smell that one
34
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Emperatrίce Catherίne's
boast the \ongest boulevards, namely
the Nevski Prospect, inside the city,
which runs forty yards wide and three
miles long. And of course the Moscow
Prospect takes you out of the city in a
straight line to the outskirts and measures ... eleven and half kilometers and
two hundred and fifty meters wide, bordered almost in its entirety by dense
forests of very tall trees.
In this country of extremes the entire
length of boulevards is spotless. The
facade of the buildings, all painted in
soft pastel colors, peach, pale yellow,
GREEK VIDEOS
RECORDS · CASSEΠES
GREEK COMPACT DISCS
GIFJS · STEFANA
VΑΡΠSΠΚΑ · MPOMONIERES
Jlthenian
Gift Shop
WHOLESALE- RETAIL
LOW LOW PRICES
323 WEST 42πd STREΠ
NEW YORK. Ν Υ 10036
Tel. (212) 247-6244
DECEMBER, 1989
Famous Hermitage.
aqυa green, light blue are refreshed with
a new coat of pai nt every year. Also the
currents of the Baltic sea manage to
keep both rivers and canals in spotless
cleanliness. One wo nders what this
country does with its garbage. Ι tried to
find out but all Ι got was a humorous
explanation from a Russian girl ...
There is nothing left to throw away, she
told me. Maybe so. Food is rather restricted to buy, but for six dollars one
gets an excellent smorgarsbord buffet in
most hotels. But even ifthere is less food
to be had it is good fo r the hea lth of the
population. Slavs used to be a heavy set
race. Not any more. lt is rare to encounter buldging people, especially in the
young generation.
And speaking of the young crowd,
contrary to what outsiders think, they
can easily compete with Hollywood starlets. Most of their hair is beautifully
stricked and in no place in the world
have I seen more mascaraed eyelashes.
Their nails are long and really red and
their figures slim and tall. Of course this
is not the average, but again where in
the world are beautiful women the common denominator?
Ι η Russia Ι have been told all the girls
that work for the government, specially
the ones that come in contact with the
tourists, have to be impecable. After a\1
we live in the glasnost era and they are
really doing very \Vell. Το start with,
their foreig n languages, be it English,
French, Ge rman or Spanich are almost
perfect. A nd so are their clothes. Α
lovely guide, Natasha, that took us to
Tsarkoy Selo looked as if she was cut
out of Vogue. An excellent style and
quality raincoat covered corduroy gray
pants. Together with it a black satin
shirt and on top of it a multicolored
sweater. Α pair o f short suede boots
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ
25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
Μαζί μέ την tπιταγή σας tή όνόματι NEW YORK MAGAZINE, πα­
ρακαλοϋμε νό συμπληρώσετε καi νό μδς στεlλετε τό παρακότω
δελτίο :
~
Ί
I
.ι-
«Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»
- -
Κύριοι,
Εσωκλείω tπιταγr')
1
I ΝΑΜΕ
I
I
\
421 7th Avenue
New York, Ν.Υ. 10001
-
ιιιιι.
25 δολλ. γιό μιό tτfισια σuνδρομfι.
. '' .. . . ' .... . ' .... ' .. . ...... '' .... . ..... ······' .... .
ADDRESS ' ' . ' . ' . . . ' ' ' . . . ' ' .. ........ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\
I
1
I
I
I
, __________ , I
CITY .. " " .. " " . " ... ST Α ΤΕ .... " " " . ZIP . .. .. .. .. .. .
1ELEPHONE ... ' ' ' .. ' ' .... . .... . ' .... ' • . • . . . . • • . • . . . • • • . • • •
35
completed the outfit. Looking like poor
little Annie in my blue jeans Ι had to ask
her where she found those clothes.
"Black market, of course," she told me
and made no bones about it, as if it was
the most natural thing in the world. This
is perestroika for you... (restructuring,
in English) but certainly very effective in
Russia.
While in Leningrad, one has to visiit
Tsarkoye Se\o, the famous summer residence of the Czars. Ι asked about it at
the tourist desk by the name found in
every book that refers to Russia and the
Imperial family. Ι got back a dirt)' look.
'Ύοu probably mean Pushkin," Ι was
told. If that's what they like to call it,
after all it's their prerogative. But with
Pushkin Ι had about enough. Yes he is
the national poet of Russia not because
he was the best writer, but in the beginning of the ninteenth century he was the
first to sow the revolutionary spirit.
Although he died very young, his name
became a national monument almost as
popular as Lenin. Every city boasts a
Pushkin Avenue, a museum, a theater
and of course statues standing and sitting. Now, the famous Tsarkoy Selo the
par excellence beautiful resort of the
Czars is named after him... But to the
credit of the rulers after the barbaric
German occupation during the second
world war the great damage done by the
Teutonic hordes, to the palace has been
restored to perfection .
The Cathedral of St. lsaak
·.~
•
As the palace was originally buίlt by
Italians, artists from that country were
asked over to do that very artistic work.
The floors alone, masterpieces of
beauty unique in the world, took five
years to regain their beauty as they are a
mosaic, in some places made out of
twelve different kinds of woods ... T he
large park surrounding the palace has
also been redesigned and kept in perfect
condition, the way ίt is supposed to have
been ίη its glory days.
While ίη Leningrad, one should visit
one more Cathedral (after all enough is
enough ... ) lt is the famous St. Isaac's
called an anti-God museum as very
often churches not in use are referred to.
It was built in ι 8 ι 8, has ι 3,000 paintings, six meters high bronze doors,
twenty four columns fifty feet high, the
whole buildings made out in lapislazuli, malachite and all sorts ofpolychrome marble. . Let's not forget that
Russia used to be a very rich country ...
After visiting Leningrad and all ίt has
36
The Pa/aces of Emperor Alexander at Pushkin
to offer, plenty, regardless if one cannot
take more of the same thing, I had
planned to fly to Kiev, out of curiosity,
to find out if there is more of the religious feeling that this city, the third in
size and a capital too, at a given time,
was famous for. After all it's where
Orthodoxy, and for that matter Chrisianity, first started in Russia. Ι did not
go to Kiev because, to my thinking, too
much, even of a good thing, is too much.
lnstead ι read the history of the church
and felt contented.
In 957 a R ussian princess named
Olga, left Kiev, at that time capital of
the country, and went on a pilgrimage
to Co nstantinople. She was so
impressed by the pompous r eligious
rites that she returned a fervent Christian. She did so much to promote
Orthodoxy that later on she achieved
sainthood. Unfortunately she could not
establish Christianity in her days as her
son, the reigning prince, remained resolutely pagan. But one thing remained
from 0\ga's Byzantine adventure. She
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
brought back the double-headed eagle
which was to remain the emblem of all
the future dynasties. What helped too ίη
those troubled days, was the marήage
of Olga's grandson who married the sister of the Emperor of Byzantium and
declared Kiev an Orthodox city .
•
Α
couple of centuries later, two
monks came to Russia, some say from
Mount Athos, and started spreading the
word of God. They were Cyril and
Methodius, both canonized later on and
who, besides religion, brought literacy
to an otherwise totally barbaric country. Cyril established the Cyrillic
alphabet that was to remain from there
on. And speaking of alphabet, Ι would
like to give a suggestion to whom ever
intends to visit Russia. One should,
before departing, take time out (and lots
of patience) to learn that intriguing
alphabet. And don't let yourselves get
fooled, as quite a few letters (thirteen for
that matter) are similar to the Greek
alphabet. And what happens to the
other twenty? I swear they are ment to
run one out of his senses.
Ν evertheless, regardless of all headaches that a voyage to Russia brings it is
an interesting experience.
Spa.~.s·iha .... Da.~vidanie!!!
The Pushkin Academy of Drama
Στοιχειοθεσία yιό βιβλία,
κόθε έίδους lκδοση.
HNi4
ΥΟΡΚΗ
Tel. (212) 967-5017
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
29-11
DlτMARS
BLVD., ASTORIA,
HL. (718) 932-3232
Ν.Υ.
11105
ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
31 -05 ASTORIA BLVD,
ASTORIA, Ν.Υ. Ι I 102
Τηλ.: (718) 278-4853
'Ο τόπος συναντήσεως yιά φαγητό καί ποτό
Κουζίνα καί περιβάλλον πού
ταιριάζουν στόν Έλληνα
ΑΝΟΙΧΤΌ
24
ΩΡΕΣ.
FREE PARKING
DECEMBER, \ 989
•
Μέ κανονικές άεpογpαμμές
καί μέ πτήσεις Charters
γιό τό έςιωτεpικό τής 'Αμερικής
καί δλο τόν κόσμο
•
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
37
FOUR GREEK WOMEN PAINTERS
ΕΧΗΙΒΙΤ ΙΝ NEW YORK
1t is a coincidence but a very pleasant
one. Between the middle of November
and the end of December four Greek
women are to be seen, mostly admired.
Two of them come from Europe, the
one from Monte Carlo the other from
Athens. One comes from Connecticut
(but originaly from, of all places,
Athens, Ohio!! !) The last one, from
around the corner, Brooklyn Ν.Υ.
Let's start from the dean of them
a\1. Li\ika Papanicolaou has exhibited
repeatedly in New York. In 1981 at the
Bodley Gallery, in 1982 at the Lowen-
L!LIKA PAPANICOLAOU: ''rhe
Revelaιion" (St. Jσhn).
stein Library of Fordham University
and a\so in Washington, at the National
Academy of Sciences, and in Houston,
Texas. Also she exhibits frequently in
Europe, London, Madrid, Geneva. Her
last showing was at the "Acropolis"
Cultural Center, in Nice, in the South of
France.
Papanicolaou's painting are also to
be seen in several museums world wide
and also at the National Aeronautics
and Space Administration (Ν .A.S.A) in
Washington D.C. Her current work,
inspired by the mysticism of the isle of
38
Anna Bobola: Untitled
Patmos is entitled "Tribute to Patmos"
Revelation) . lt can be admired
until Dec. 20th at the Lowenstein
Gallery of Fordham University at 113
West 60th Street.
For such an artist no comments are
necessary. Her international success
speaks for itself.
(τhe
ΑΝΝΑ BOBOLA is a new painter in
the sense that she has never exhibited
before opening at the Facchetti Gallery
on November 30th. Her style is very
personal and her colors breathtaking.
She has been painting and stydying her.
art for a long time but it took friendly
persuation to convince her to show her
work. Also she had a personal reason
not to exhibit in Athens where she is
very well known. She was affraid that
the critics would be biased one way or
cι.nother depending of their consideration of M·rs. Bobola's husband, the
owner and publisner of the daily ''Ethnos". Facchetti saw her work and
offeπed to exhibit it. So New Yorkers
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
will be the first to see this new painter,
who according to the connoisseurs will be
clίmbing high, as her excellent work
deserves.
SOPHIA GEV AS had first exhibited
at the Cyprus House in New York City
in 1987. But before returning to ourcity
she has shown her work at the Artel
Gallery in Washington D.C., the Antinor gallery in Athens, in Pilar New
Mexico and in both Lίmassol and Nicosia in Cyprus. She had started exhibiting at a very early age at Bank One
gallery in her home town in Athens,
SOPHIA GEVAS: "Caryatids /: The
Guardίan".
Mr. Ian Vorres showing Mrs. Vassiliou, wife of Cyprίot Presίdent George Vassilίou, around the major sculpture courtyard ofthe Vorres Museum.
Ohio.
rles Plohn Gallery as the Sacred Heart
Sophia had stupendous studies. After University at Stamford Conn.
attending Oxford University in Ohio
she enroiied at the Universίty of AixThe unresting nature ot" Sophia
Marseilles and the Institute for American Studies both in Aix-en-Provence. Gevas is very apparent in her work. Her
Besides majoring in Drawing and Paint- very impressive paintings are a reflecing she got her degree in Art History tion of her strong personality. Besides
and French Literature. Coming back to she is a born colorist and her imaginathe States, she went to George Washing- tive productions are a forceful source of
ton University and to North Virginia light.
Community College for Architectural
She had exhibited her last work
entitled " Caryatid" a t the C\aire
Drafting. Cuπently, together with her
Dunphy Studio at the end of
painting she is the manager of the Cha-
~
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Θέμις Χατζηγιάννη
Νέα Ύόρκ η
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Αlδ. Πρωτοπρεσβύτερος
Βασ. Σ. Γρηγοριάδης
ΗΑΡΡΥ
HOLIDAYS
Mr. and Mrs.
Theodore
χ
·I·
~~.::-
-?"
Ο. Prounίs
New York,
Ν. Υ.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Κος καί Κα
οιιcογενειαιcώς
ΝΙΚΟΣ Κ. ΛΩΣ
New Rochelle,
DECEMBER, 1989
Ν.Υ.
39
November.
FΟτΙΝΙ
FRANGIOS orιgιnates
from the island of Karpathos in Greece.
She studied at the Polytechnic Col\ege
in Athens painting, iconography and
sculpture. She has moved to Ν.γ. and
lives in Brooklyn were she produces her
prolific paintings. She started exhibiting since 1975 in the Group Panhellenic
Exhibition in Athens and from then on
in several Calleries in Greece. She has
also exhίbited at the Zygos gallery in
Washington D.C. and the Alexander
Onassis center in New γ ork. Currently
she is exhibiting at the Cyprus House at
East 40th street in New γork City.
Compared to the previous painters, Ms.
Frangios has a great advantage. Her
paintings are more livable, meaning
that you see what see and this of course
appeals much easier to the average
viewer. Also they have a much higher
commercίal value. Her icons are a
delight for whoever cannot afford the
real Byzantίne MacCoy.
FOΠNI
FRANG!OS: S elf Portrait
projected in a manner that will make
this 13 acres park a most artistίc place to
Speaking of art, word just came from visit.. It wίll be the Cypriot agricultural
Athens about the construction at Atha- and folk museum. Over 3.000 well prelassa, a wooded area in the outskίrts of served agricultural items such as early
Nicosia, of ι most unusual museum . . ploughs, the first agricultural machίnes,
Although the museum will not house
paintings, nor sculptures, they wil\ be
Mr. Vorres
ίο
Cyprus
troughs, well heads, millstones, peasant
artifacts and furniture, embroderies and
carpets have already been catalogued
and await the completion of the several
buildings. What is very interesting is
that the government of Cyprus has
asked Mr. Ian Vorres, the founder of
the Pyrgi Museum in Paiania, outside
Athens, to assist in the creation of a
similar museum in Cyprus.
Mr. Vorres is not unknown to New
γ orkers. Only a year ago a great part of
his art collection was exhibited in the
Bergen County Museum in New Jersey..
We are pleased to hear that on January
12 there will be a major opening of 72
paintings by contemporary Greek
artists from the Vorres Museum col\ection at the Center of Contemporary
Arts in Seattle Washington. This exhibition is under the auspices of the Governor of Washington. Also at the same
time, Ian Vorres will deliver a lecture on
contemporary Greek art entitled "The
Ulysses Syndrome". There is a possibi1ity that on his way back to Europe, Ian
Vorres will stop in New γork to give us
the pleasure of attending one of his very
interesting lectures.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Εϋχεται ή οiκόγεvε ια τοϋ ίατροϋ
~ΑΣΙΛΕΙΟΥ
I.
ΦΩΤΟΥ
CH ICAGO , ILL .
ΜΙΚΕ
DEMETROULES
EMMANUEL DEMETROULES
M.D.&SON
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
JOHN S. LINAKIS
PETER COUFOS
Call for information on Auto and all other Insurance
88-12 161 st St., Jamaica, Ν.Υ. 11432- Tel. (718) 297-3700
40
Contractίng,
Inc.
GENERALCONTRACTORS
Bonded & Insured
1466 BROADWAγ, Suίte 419
NEW γQRK, Ν .γ. 10036
New γork: 212 354-8613 - 212 354-8649
New Jersey: 20 Ι 438-5405
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Best
Wίshes
to
Α//
ΗΑΡΡΥ
Independence
ΜaritimeA gency, Inc.
Marinos Λ. Petratos, M.D.
35 East 35th Street
New York, Ν . Υ. 10016
Tel. (212) 532-7020
19 RECΊΌR STREET, NEW YORK, Ν.Υ.
Happy New Year to
Α//
Crossway Navigation Agency
HOLIDA YS
Με τήν εύκαιρία τοϋ Νέου "Ε τους
ό ίατρός κai ή Κα
Γεωργίου Χαζίρη
19 RECTOR STREET, NEW YORK , Ν. Υ . 10006
εύχονται στοuς φίλους τους
κάθε εύτυχία
MERRY CHRISTMAS
KIRK
Ρ.
KALEMKERIS,
M.D., F.A.C.S., Ρ.Α.
OLD
ΗΟΟΚ
PARK PROFESSIONAL BUILDING
106 OLD ΗΟΟΚ ROAD
WESτwOOD, NEW JERSEY 07675
HL. (201) 666-8222
Ό ίατρος καJ ή Κα
'Αποστόλου Ταμπάκη
Εύχονται σ ' δλους τοuς φίλους τους
@
.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
~
Mr. and Mrs.
'Ο Νευρολόγος
-
Ψυχίατρος ιcαi ή Κα
Μιχαfιλ Σιδέρη
εύχονται σ
• όλους
τοvς φίλους τους
Frank
Parlamίs
Wish all their friends
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Cliffside Park, Ν .J.
MERRY
Σε δλα τό Μέλη τοϋ
lf.
CHRisτMAS ι..tf dJ.a...u.>a.ιι
· Αρχιεπισκοπικοϋ Καθεδρικοϋ Ναοϋ
'Αγίας Τριάδος Νέας Ύόρκης
RESTAURANT
CONτJNENTAL
fΝτΕRτΑ,ΙΝΜΕΝΤ ΑΝΟ
YOUR HOSTS
VAN & HARRY PANOPOULOS
DECEMBER, 1989
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
CUISINE
OANCING NIGH1L Υ
32 WEST 37th STREH
NEW YORK CITY
Ο ΙΕΡΑΙΙΚΩΣ ΠΡΟ · J·ΣΤΑΜΕΝΟΣ
947-8940-1
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΙΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
41
.ι::.
Ν
::ι::
z
tτΊ
>
......::
ο
..,
~
::ι::
L to R: Consul General ofGreece Mr. G. Assimakopoulos, Mrs. Prounis, Mr. Ted
Prounis, President ofthe Holy Trinity Cathedral, presvytera Stephanopoulos, rev.
R. Stephanopoulos, Mrs. Savalas, Mr. Telly Savalas, bishop Philotheos of Meloa
who represented Archbishop lakovos, Mrs. Assίmakopoulos, Mrs. Athena Boubaris and M rs. Kalamaras, chairlady of the succesful ball and her husband Tom
Aιhtιu ΙnιtrιιαιίοnοΙ . ο. Kesωκlidis
Ka/amaras.
ΤΗΕ CHRYSANΊHEMUM
There are two main reasons for which
the Chrysanthemum Ball has got the
well-deserved reputation of being the
most popular gathering of the GreekAmerican community in New York
City.
Pήmarily because this affair is organized by the Archdiocesan Philoptohos
Society and the proceeds from the Ball
cover a great part of the charitable
works that this Society does with unlimited Zeal.
Also from a mundane point of view,
the Chιysanthemum ball is always
expected eagerly as it is the first social
event of the season, an affair that gears
people to a festive anticipation of the
holiday season.
This year they were two more touches
that made the evenίng the greatest success ever. The one was coinsidental but
ίt gave a nice joyful mood. It was the
redecoration of the Grand Ballroom of
the Plaza Hotel. As everybody knows
the hotel has changed hands and it now
belongs to the Trump Organization.
Specifically, Ivana Trump is the owner
of what she calls her "Baby" as it was
offered to her as a gίft on her wedding
anniversay by her husband, the famous
Donald Trump. She aspires to turn the
Plaza into the best hotel in the world.
Already some innovations have taken
place, among them the Grand Ball
BALL
room. It is said that it is the work of an appearance for the first time in any New
Italian decorator who embelished the York City affair and it was a very plearoom with a barroque touch predomi- sant innovation. As an oldtimer put it
"Thank God we have new people. lt had
nantly of red velvet and gold leaf.
started to get a little stale, seeing the same
For the Chrysanthemum Ball this
decor has been agreably complimented faces again and again". .. But what
by a multitude of long stem multico- topped the success of the evening was
lored flowers, artistically arranged by the amount of youngsters who enlithe floήst Constantino under the gui- vened a Greek affair. Manymorejoined
dance of the formost Greek-American them later at the disco in an adjacent
room and all danced untill late hours
designer, Kay Papageorge.
with
unusual "Kefi"
The other most agreable happening
of the evening was the amount of newAs a whole, this dinner-dance was a
comers. Many of them made their tremendous attainment for the Philop-
Mr. & Mrs. Te/ly Sava/as, center, posingfor 'Ή ΝΕΑ YORKH" with Mrs. Lena
Spyropoulos, left, presvytera Stephanopoulos and Mr. & Mrs. Ted Prounis.
Aιhens lnιernaιiυnal
- D.
Kessog(ίdίs
F!RST ΡΗΟΤΟ, left: The President of the lnterbank of New York Mr. Ste/ios
Zavvos with two grecίan beauties, loanna Vardinogiannis, daughter of the late
Nίkos Vardinogiannίs and Dίmitra Lalaounis, well known designer of jewelery
who ίs following the steps of her famous father, /lias La/aounis. SECOND
ΡΗΟΤΟ: Telly Savalas posing withformer Mobil chairman William Tavoulareas.
THIRD ΡΗΟΤΟ: Tom Ka/amaras, Evans Cyprus and Dr. Dίmίtri Kotsilimbas,
Sfandίng.
DECEMBER, 1989
Aιhens lnιernaιίonal • D. Kessoglidίs
43
One οΙ ιhe most popular genιlemen ίn ιhe Greek-American Soι·iety in New York
Joe Kish (... opou/os), center wiιh his daughιer and other young people who
attended ιhe beautiful affair. RIGHT· More young laίdiesandgentlemenposingat
the Chrysanthemum Ball.
Aιh•ns Ιnιernaιionol • v. K•uoglidis
tohos goal as the more than 450 guests
participated in eνery respect to make
the financial success worth the toil of
the committee responsible. Because
they surely have worked hard almost all
of the 27 women to bring the affair to
peek of achieνement and so their names
are worth menthioning. Honorary
chairman were Mrs Assimacopoulos,
wife of the Consul General of Greece
and Mrs. Ferraro, president of the
National Philoptohos. The committees,
under the presidency of Pauline Kotsilimbas and the chairman of the board
ex-president Frosso Beys consisted of
the Ball Chairmen, Didi Calamaras, a
very active member in the Philoptohos
and Eleanor Cyprus a veteran for helping needy causes. They were assisted by
Athena Bubaris, Barbara Pappas and
Maria Yatrakis. F ollowed a list of subcommittees for Raffles, Sponsorship,
Reserνations, Junior Party and Publicity. And the names of these women who
have worked diligently are: Mary
Christy, Elizabeth Gabrie\, Nadia
Allega, Patήcia Christodoulou, Lily
Fichopoulos, Nina Yannes, Mary Johnson, Maria Lyras, Agatha Caravanos,
Kiki Kourkoutas, Nellie Logothetides,
Carol Contos, Litsa Costalas, Penelope
Dambassis, Bess Bramwell- Papageorge, Evelyn Iconomopoulos, Presbytera Nikki Stephanopoulos and Helen
Daphnides ..
Yes, the Chrysanthemum Ball was a
L. to R. Mrs. Naomi Barnatan, Mrs. Tambaki.~. Dr. Apostolos Tambakis, Dr.
Peter Trίantafillou and his wife, Mrs. Papadopoulos, Dr. Aris Papadopoulos, Mrs.
Chrysohoos and Dr. Chrysohoos. RIG ΗΤ: Shown among others are Dr. Marino.~
Petratos, standίng, ιο the rίght and Mr. & Mrs. John Katsimatidi.~. seating.
Athens
44
Ιιιιeηzaιiοιια/-
D. Kt'ssoglktis
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
great success and all the ladies that
made it happen are to be congratulated
warmly. There was only one little flaw
ίη the otherwise excellent organization:
The perenial elongated table, the socalled Dais. Guests seated at it are supposed to be honored. What they really
are is bored to no end. Has it not
occured to the organizers that lately the
invited officials have excused themselves? Besides aπ excellent Jesson of
know-how was given last spring at the
thirtieth anniversary of His Eminence
Archbishop Iakoνos. At the luncheon,
at the Waldorf-Astoria all the official
guests, His Eminence included were
seated at rotunda tables and eνerybody
had a wonderful time. Let's hope that
Jadies ίη charge will eνentually correct
this situation.
I.L.
Atlantic Bank exeι·utiνes with their wίves from /eft Mr. & Mrs. Arthur Nou/as,
Senior V. Ρ., Mrs Kambouris, senior V.P. Κ. Minotakis and his wife, Andreas
Sirinakis, Executive V.P. and his wife, Mr. John Rakkou, Executiνe V.P., withhis
daughter and Ted Kambouris, Senior V.P.
Aιhens lnt~rnatiυrwl -
D.
K~ssoglidi~
Dr. Destounis presents
papers in Athens
Nicholas Ρ. Destounίs, MD, PHD,
professor of psychiatry and mental
health sciences and chief of psychiatry
service at the Zablocki ν AMC presented fiνe papers at the νΙΙΙ World
Congress of Psychiatry in Athens,
Greece, Oct. 12-19 entitled: Eco/ogy
and Man; Unconscious and Political
Leadership: Psychologica/-lmmuno/ogica/ Aspects of Α Ι DS (research paper by
Dr. Destounis and Dr. S. Kottaridis of
the Cancer lnstitute of Greece); The
Deνe/ompent ο Psyhosomatic (Eco/ogical) CLS. Α special symposium organized by the Department of Psychiatry
and Mental Health Sciences and the ν Α
under the Chairmanship of Dr. Destounis has been accepted for inclusion in
the scientific program ofthe νΙΙΙ World
Congress of Psychiatry. The symposium is entitled New Concepts of Psychosomatic Consultation Liaison
Service.
Shown in the photo, among othes are, Mr. & Mrs. Orestis Varνitsiotis, Mr. & Mrs.
A/fred Allega, Mr. & Mr.s. Nick Kourkoutas, Mr. Dimitri Kontos and Mr. & Mrs.
/ke Pappas.
Arhen.< lnrernarinal- D. Kessoglidis
Γεώργιος κ. Φωκίiς
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡ'
Α ΡΕ/Ω
ΠΑΓΩ
ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΊΉΝ ΕΛΜΔΑ
Μασσαλίας 12 - Ψαρρών
Αθfjναt
Τηλ :
17
360-9086- 522-0260
DECEMBER, 1989
L. to R: Mr. Dino Vouyouklis, Mr. Te//y Savalas, Mr. Peter Kosta/as and Mr.
Assίmakis Vouyouk/is.
Phorn Arheιι< Ιnremarioιιai- D. Kessoglίdίs
45
"ΤΗΕ
BEAUTY OF AUTHENTIC
GREEK COSTUMES"
Sunday, October 29, 1989 marked a
major premiere event at the New York
Hilton where over five hundred people
came to view the exquisite traditional
regiona1 costumes from various areas of
Greece which were matched to their corresponding dances.
The organization responsib1e for this
ethnic presentation was 'Όrpheus", the
Grecian Heritage Foundation, based in
Brooklyn, and founded by the eminent
Dr. John Tsiouris, its President.
The attendees and their guests felt a
source of national pride as a colorful
array of authentic Hellenic costumes
appeared on the runway. Represented
were those of Florina, Epirus, Macedonia, Thrace, Thassos, Thessa1y, Thebes,
Crete, Sa1amis, Corfu, Chios, Ca1ymnos, Carpathos, Cyprus, and the Peloponnesus, the latter inc1udίng an
antique vest from 1830.
The event also commemorated historic "ΟΗΙ" day, which fell on October
28, and a moment of silence was
observed in deference to "The EPOS of
1940" and all those who gave their lives
in their glorious strugg1e for the cause of
1iberty. "March Toward the Front"
from 'Άxion Esti" of Ο. Elytis followed
and, after that, a heroic and elegiac
anthem for the 1ost second Lieutenant
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡ1ΈΣ Σ' ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ
~
ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΜΑΣ
~
'Από τόν
ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΠΙΤΗ
καί τήν
ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΚΟΥ
'Ασφαλιστικά Γραφεία. Σχολή δδηγών
καί πιλότων • ELLAS TRAVEL • All
Language Video Tapes Productions.
22-74 31 Street, Astoria,
Ν.Υ.
11105
Tel. (718) 274-5100
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
@
i Trataros
Ν.Υ.
(718) 748-IISO
46
Joe Kish
Marketing Director
29 Broadway, Suite 2205 New York,
TEL: (212) 785-3476
FAX: (212) 785-3478
Washington • New York •
ΝΥ
10006
Pίraeus
'Η διεύθυνση κα ί τό προσωπικό
τοϋ γνωστοϋ στήν 'Ομογένεια
ταξιδιωτικοϋ όργανισμοϋ
εϋχονται στήν έκλεκτή
πολυπληθή πελατεία τους
καί σaς ύπόσχονται πώς θά σaς
έξυπηρ ετοϋν πάντοτε μέ τήν 'ίδια
είλικρίνεια , εύγένεια καί προθυμία,
660 64th Street
Brooklyn, Ν. Υ. 11220
(718)
MED-ATLANTIC
PETROLEUM CORP.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Construction Co.
Brook1yn,
MERRY CHRISTMAS
PHAROS
Ή διεύθυνσις τfjς Έταιρίας ΤΡΑΤΑΡΟ Σ
εϋχεται στό προσωπικό, πελάτες καί φίλους
333 86th Street
of the Albanian campaign was heard.
Songs of the 1940's then filled the air as
the famous voice of Sophia Vembo
reverberated. with patriotic memorabilia and sentimentalia.
The aim of 'Όrpheus" is to perpetuate Hellenic culture in American society
while at the same time reinforces
national pride in our heritage and also
inspires and motivates the younger
Greek generation to uphold and propagate the ideals of Hellenism.
Thanks to the indefatigable Chairlady, Mrs Eleni Kambeseles, and her
dedicated staff, the event scored a tremendous success.
833~70
πράγματα πού κατέστησαν τόν
Pharo
τό σεβαστό καί τό εμπιστο ταξιδιωτικό
πρακτορείο τής 'Ομογενείας .
230 West 31st Street, New York City 10001
(212) 736-6070
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
He//enίc Profί/es
JOHN KAPIOLT AS, chairman, president and chief executive officer of the
Sheraton Hotel Corp. has been named
1989 Corporate Hotelier of the World.
The award was first presented to him in
Paris and more recently in Manhattan's
Sheraton Centre in midtown. He was
born in Akron, Ohio, of Greek immigrant parents. He joined the Sheraton
Corporation in 1960 and rose through
the ranks as a manager in North America, Latin America, the Mid-East and
Africa. In 1985 he was appointed to the
top position and began a rapid expansion of the Sheraton network throughout the entire world. One outstanding
event in 1985 was the opening of the
Great Wall Sheraton in Beijing, China.
Rapidly the overseas expansion continued. The Boston-based hotel empire
is a subsidiary of the ΙΠ Corporation,
its global empire now includes more
than 500 hotels, inns and resorts in 64
countries worldwide. Kapioltas has
made the Sheraton the leading hotel
company on the international scene
from Lisbon to Cairo, from Rio to
lstanbu\, from Manhattan to Beijing.
Dr. THEODORE ANDREADIS, 39,
is an entomologist at the Connecticut
By Thomas Spetios
Agricultural Station in New Haven,
CT. As an insect-disease expert he discovered the deadly fungus that was decimating the Gypsy moth caterpillars.
The fungus will help to limit the defoliation of thousands of acres throughout
New England. Α dedicated scientist
besides combating the ravages of the
gypsy moth he has done extensive
research into the control of the deadly
mosquito populations that usually
thrive in salt marshes and swamps. He
has written many papers on insect
research using the electronic
microscope.
•
BASIL GAITANOS, a musical composer and mariner from Chicago, plans
to sail around the world in a small 36foot boat called ''Hellas" in order to
promote the Golden Olympiad. His
voyage will take four years, starting in
April, 1990, and ending in Piraeus in
1996 on the eve of the Olympic Games.
He plans to visit six continents and to
ESTABLISHED 1987
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
arathon
MORTGAGE BANKING
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Licensed Mortgage Banker
NYS Banking Department
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ
MARATHON
MORTGAGE BANKING
46-02 BROADWAY ASTORIA,
DECEMB ER, 1989
Ν.Υ.
11103 (718) 726-6300 FAX (718) 956-4975
47
disembark at ι ι 2 ports of call sailing
across the Atlantic, Pacific and Indian
Oceans. Α fo rmer merchant navy
officer he was born in Pyrgos, Elias, and
came to the USA in ι970. As a well
known pianist his band plays at Dennis'
Den in Chicago. As a musician he uses
the pseudonym Hatzis. He has worked
with Mikis Theodorakis and recently
took part in the Vancouver Music Festival. He has written many compositions
including his "Apodimeia" which was
presented in concert. When and if he
completes his marine odyssey he should
be hailed as the new Odysseus and earn
a place in the Guiness Book of Records.
Ι hope that Poseidon will give him fair
winds across the seven seas.
STEPHEN STAMAS, former Vice
President of the Exxon Corp., where he
served for 26 years, has been named
Chairman of the Board of Directors of
the Philharmonic Symphony Society of
New York. During the past 5 years he
has served as President and expanded
the concert programs which took the
orchestra on the road to Europe, Russia, South America and the Far East. In
the ι 960s he served in Washington as
Deputy Assistant Secretary in the US
Dept. of Commerce. He has served as a
board member with the Ν.Υ. Public
Library, Lincoln Center, Columbia and
Harvard University.
VALERY PAPPAS, a very talented
actress and singer appeared in the movie
"Ghostbusters". Recently she gave a
recital in Princeton, N.J., where she did
some terrific impersonations including
Judy Garland, Cher and Lisa Minelli. Α
graduate of UCLA she won the Carol
Burnett Award (First Musical Prize).
Her stage appearances have taken her to
Australia and across the USA. Valery
Pappas is a star that glitters full ofwitty
talent and vibrant energy.
ΚΑ τΙ Α ZALLAS, a gifted soprano
gave a splendid performance at Cami
Hall recently, ίη Manhattan. The program was "Salute to America" and
included the songs of great American
composers - Gershwin, Rogers, Kern,
Co\e Porter and lrving Berlin. Her
repertoir included "South Pacific",
'The King and 1", "Can-Can", and
"Show Boat".
•
THEODORE ANTONIOU, faculty
composer at Boston University's Schoo\
of Music since 1978, is the director of
Alea III a new music ensemble. He has
been commissioned to write a "Paean"
in honor of the school's forthcoming
sesqui-centennial celebration. Α talented artist, he studied the violin as
youth, later his studies took him to Barcelona, Spain, and Stuttgart, Germany,
where he appeared as guest conductor.
He has composed over 100 musical
compositions.
•
ΤΗΕ THALASSOCRATS. Greek Billionaires among the Fortune 400 ... Fortune Magazine recently published its list
of the 400 richest people in the world
today. Among the tycoons and moguls
were five Greeks who made their fortunes in shipping. They included COSTAS LEMOS, 78, who is worth $3,5
billion. He was born on the tiny island
of Oinoussai; GEORGE LIV ANOS,
60. His two sisters married Onassis and
Niarchos. His fortune is estimated at
$1.5 billion; JOHN CARRAS, 73, is
worth one billion and he was born on
Chios; brothers VASILIOS and LEONIDAS GOULANDRIS are worth one
billion. They were born on the island of
Andros. In total there are about 200
Greek shipping magnates and they control 80 million tons of deadweight ship-
GREEK VIDEO RECORDS & TAPES, INC.
PROUDLY
PRESENTS
NEWGENERAL
MUSIC CATALOG
NEWVIDEO
CATALOG
Please send me the New Catalogs checked below
COMPLE1ELY FREE
Ο GENERAL MUSIC
ΝΑΜΕ
ADDRE~---------------------------------------
STATE _
CllY
0\Jr most cuπoot and most complete
color illustrated νideo eataJog fealures
oνer 800 selections representing eνery
major Greek film company. Browsing
thrαιgh these pages you will t nd
DRAMA, LOVE STORIES, COMEDIES,
WAR STORIES, ADYENfURE,
CHURCH, MUSICALS.
60 new re1eases
untll a,ήstmas.
Adνance ιclιedule οι
_ ZIP - - - - -
,=---------
.i' .......
TELEPHONE
-----------------------------------:ΝΥRΚ=
WE ARE 1ΗΕ EXCLUSIVE
IMPORΠRS-MANUFACIURERS & DISΠUBUfORS
OF ALL MAJOR GREEΚ RECORDS & FΠ..Μ COMPANIES
The most complete illustrated cataJoge
of Greek Records, Cassettes. compact
discs, music and religious νideo with all
new releases up today. Oνer 800 dilfer·
ent selections by 160 artists and com·
posers. Α complete representation of
Greek music from instrumental and
popular νocal through traditional folk
and dance music.
394 McGUINESS BLVD, ΡΟ ΒΟΧ 229037, BROOKLYN, Ν.Υ. 11222-9037
TEL: 718/383-9455 • FOR ORDERS ONLY TOLL FREE: 1(800)453-0013
GAEEK VIDEO AECORDS & TAPES INC.,
FAX: 718/383-5313 -
48
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ping, the largest merchant marine fleet
in the world.
τ
ΤΗ.
DAVANTZIS, DDS
Comprehensίve Dentίstry
for Adults and Children
BOU LEV ARD PLAZA
42-21 FRANCIS LEWIS BLVD.
ΒΑ YSIDE, Ν.Υ . 11361
(718) 279-0116
Το κατάστημα Έλληνικών Δώρων
NICHOLAS KEPROS, highly talented
Broadway actor, is presently directing
two off-Broadway plays written by
Robert P inget. The one-act plays are,
''Abel and Bala" and ''Architruc" at the
UBA Repertory Theatre ίη Manhattan.
In the past Kerpos has directed several
productions including "The Constant
Wife" and "Up the Seminole." Α celebrated actor he has won much praise for
his Broadway triumphs which include
his fine role as Μοί in Diderot's
"Rameau's Nephew" and his splendid
performance in 'Άmadeus" on Broadway as Emperor Joseph, in the movie he
played the role of Colloredo. He has
performed more than fifty Shakespearean characters and scores of roles in
off-Broadway productions. The critic
Clive Barnes has praised Kepros for his
acting in plays, films and television. His
movie triumphs include "Grace Quigley" and the film 'The Sicilian". Pres-
Γhrr•
Star
.......
R~t inι
in
Τhι Ν Υ
\merican and Conti nental
Weddings ·
Α ll
Social
Timrs
Cuisίne
Chrisιenings
Funcιions
BANQVEτ FACILIΠES
το
SERVE 15
το
400
17 14 EASTON AVE.
SOMERSEτ, N.J .
Route 527 Off 287
Tel. (201) 469-2.522
DECEMBER, 1989
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΑΣΤΟΡΙΑΣ
31-12 23rd Ave.
(κοντό στr)ν
31st Str·eet)
(718) 721-9190 κaί (718) 721-9191
'Εκλεκτfι σuλλοyfι όπά μποuμπ~uvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά,
ύφαντά, έpyόχειρα, όντικείμενα τέχνης, κεpαμεικά, βιβλία,
περιοδικό καi έφημεpίδες. - Κάρτες γιό δλες τiς περιπτώσεις.
ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ
καi
TAPES, VIDEO
CASSEΠES
Άνοικτό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ.- Κupιακες 12-6 μ.μ.
Διεύθυνση: Χριστfνα Ιαρηyιάννη
&.~Pappas
f!!i7.--....., /liiJ'4 :ιΙJJBETTER
CARS
FOR LESS
We make Greece affordable
44 Amalias Avenue
Athens 105 58 - Greece
Tel. 32.26.472
32.20.087
32.34.772
CABLE: "PAPPASRENTACAR"
ΠLΕΧ 226344 LGJ GR
49
ently he is appearing in the ABC
television soap opera "Loving." During
the past 25 years he has played Harnlet,
Othello, Macbeth and King Lear. He
has a splendid voice, Early this year he
gave the narration for the video filrn
'Άlexander the Great" which was produced by Parthenon Arts Corp.
•
NICK VANNOF, Hollywood rnovie
tycoon, has just produced a new Broadway rnusical play, "City of Angels". In
the cast is a young actor DOUG TOMPOS... Recently, the Hollywood
Reporter declared that there are over
250 actors and professionals who speak
and understand Greek. This irnpressive
Iist includes actors, directors, writers,
designers and producers frorn Α
(ANDREWS SISTERS) to Ζ (DEAN
ZANETOS) ... ALEX SPANOS, rnultirnillionaire construction rnogul frorn
Stockton, Calif., has been narned
Chairrnan for the National Bible Week
(49th Annual Affair)... the prorninent
violinist LEONIDAS KABAKOS gave
a recital with the National Syrnphony
Orchestra in Washington, DC. The
Washington Post gave Kabakos a rave
review ...
after 15 years ... BASIA CHOUPIS, 16, Seattle baseball club... MARY SARAof Evanston, Illinois, an iceskating FOGLOU teaches study skills to rninorenthusiast will take part in the Ice ity students at Yeshiva University in
Charnpionship Garnes in Denver, Colo- Manhattan... CHARLIE KESKINIrado, representing Greece... EV ANS DIS is a super soccer player for the
MIRAGEAS has been appointed Artis- University of Mass. in Boston. Recently
tic Adrninistrator for the Boston Syrn- he scored 21 goals out of a total tearn
phony Orche s tra ... MICHELE score of 42 ... ΒΟΒ COSTAS, the NBC
SIFAKIS of Northeastem University Sports announcer, gave a vivid report
was a co-hostess for the new rnusical on the San Francisco quake, staying in
cabletelevision show "Shoundcheck" in his precarious perch for rnany hours ...
Brookline, Mass. The alurnnae of THOMAS CONSTΑΝτΙΝΕ is the
Wellsley College presented two fernale Superintendent of the State Police that
Authors on Stage. They were NANCY patrol the Grand Central Terrninal in
ZAROULIS and IRINI SPANIDOU ... Manhattan... DOUGLAS ΚΑ TSAARIS ROUMELIOτiS is the Treas- ROS did the rnusical orchestrations for
urer and Mortgage officer for the the new Broadway rnusical show "Up
Greater Boston Bank ... KEVIN YIA- Against It", under the direction of
NOCOPOULOS is a pitcher with the Steνen Alper ... VASILIOS ARNI-
•
CHRISTOS TSAGANIS, well known
phHanthropist of Boston, Mass. , was
narned a Trustee of Stonehill College.
In 1986 he was narned Man of the Υ ear
by the Boy Scouts of Arnerica ... Baritone CHRISTOPHER TRAKAS gave
a recital for the Boston Charnber Music
Society recently... WILLIAM BAZIOTES, celebrated artist, presented his
fine paintings at the Deutsch Gallery in
Manhattan along with a score of farnous Arnerican painters... Prof.
MANUEL TSAGOURNIS ofthe University of Ohio was honored by the
Greek Medical Society for his great
achievernents in the rnedical field ...
NICK ΤΗΕ GREEK (τSIOTOS), the
Master Predictor of Wrestling,
appeared on the TV show "Pressbox"
with sports host NICK SPELIOτiS...
Young cornposer GEORGE TSONTAKIS won a grant frorn the Harvard
Frornrn Music Foundation...
•
ALISA ΜΑ VOTHERIS was selected
as Miss Wyoή1ing. Dr. VAN COUFOUDAKIS, professor and Vice Chancellor
for Acadernic Affairs at IndianaPurdue University, was chairrnan of a
conference that reviewed the everlasting
Cypriot problern ... All agreed that the
Turks had violated international law
50
t
Qnturies ago nations fought to possess the vineyards of Cyprus.
Today you can taste the reason why.
Historians say that wίne was bom in
Cypτus more thon 7000 years ago.
and, throughout the cen turies, the
νineyard s of Cypτus haνe been coν­
eted by nations and adνenturcrs
a like . Antony and Cieopotra and
Richard the Lion-Hearted we re
among the le~endary fίgures who
prizeά our \1\.·ines. And, the french
acknowledge that Champagne
oήginated from νines brought trom
Cypτus at the time οΙ the Crusades.
ln f·act. many of Europe's
most famous wine -grow~~ ···
Cyprus
vine cuttings as the ir heritage.
fι
.
.
Bathed ι η s~nshιne 340 days .:ι
...
year, our ''ιneyards produce
. ,.
wtnes of magnιficent flaνor
and bouquet, at a fraction of
the cost. Full-bodied
νintage reds that
riνal fine French 1Burgundies; vintage
whites--bone dry and unusually light;
ιng regιons haνe
medium· sweet white wines that com pare faνorably to the finest from
·G-ermany.
But thcn, there's good reason why
our wίnes compare so well to
Europe's celebrated wines. They a!l
haνe the ir roots in Cypnιs .
CYPRUS
The birthplace of wine
Cyprus Trade Center, 13 East 40 Street, New York (212) 213-9100
Distributors in the United States
Ν.Υ. STATE: ΑΤτΙΚΙ (718) 463-3900
MICHIGAN: l&L (313) 362-3210
CALIFORNIA: ~J (213) 599-1341
WASHINGTON D.C: HOUSE OF WINES (202) 882-3333
CAUFORNIA: INTERNAτiONAL WINES& SPIRiτS (818) 716-7798
ILLINOIS: NICOLAOU IMPORTS (313) 663-5720
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
OTES is a candidate for the countywide
race for Civil Court law secretary in
Staten Island ... ΤΑτΙΑΝΑ TROYANOS, dynamic soprano sang in Offenbach's "Tales of Hoffmann" at the Met
Opera recently. She gave a superb performance ... PETER JAMPOLIS is the
lighting director for the new production
ofthe " Merchand ofVenice" at the Met
in New York ... OLYMPIA DUKAKIS
is a hit in the new film "Dad" . She may
be a candidate for her second Oscar
after her triumphant performance in
"Moonstruck" ... LUCAS SAMARAS,
the surrealistic painter, presented his
contemporary art work at Christie's
Gallery in Manhattan along with a bevy
of great painters of our times ... Prof.
JOHN PROAKIS is the chairman of
the Electrical & Computer Engineering
Dept. at Northeastern University ...
Τ AKIS BLANAS is a hockey player
with the Artemis team in Arlington,
Mass ... ΤΟΝΥ STRAIGES is the director of scenery design for the new play
'Άrtist Descending a Staircase" which
was written by Tom Stoppard ...
MARK KYRKOST AS gave an excellent lecture on the "Music of Asia
Minor & Its Greek Roots" to the Solon
Society. Greek music had its origins in
Hellenistic themes and Byzantine liturgical chants. It influenced the Ottoman
and Arabic music of later centuries ...
CHRIS SARANDON is starring in a
new movie "Forced March". lt is a very
dramatic film and he gives a great performance, for which he won much
praise from critic Jeffrey Lyons ... CALLIOPE NICHOLAS, the cellulite
expert has written a new book with all
her mystic formulas to combat spongy
fatty tissue that many women are
plagued with in later years ... CHRIS
CHELIOS, a great hockey player with
the Montreal Canadiens, is ση the All
Star Team ofthe N.H.L. again. He was
recently presented with the Harry Agganis Athletic Award ... CYNTHIA LENT AKIS, international pianist, gave a
splendid recital in Boston recently ...
STEVE SARDANIS is the Art Director for the new movie 'Άccused" which
stars Cher... ANGELIQUE ZYMARIS
presented her fine collection ofwatercolors at rhe Hellenic Cultural Center in
Astoria recently ... MICHAEL THOMOPOULOS, a brilliant young piano
virtuoso, gave a splendid concert
recently at the University of Lowell,
Mass... TED LEONSIS, a computer
whiz kid, has written a very informative
book, "Blue Magic." It deals with people and power behind the personal
DECEMBER, I 989
Computer... ΖΟΕ KAFATOU of Boston was a semifinalist in the Nationa1
Merit Scholarship Competition and
will win an award ίη 1990... PETER
DIAMANDIS, 57, the magazine
tycoon, recent1y sold his magazine
empire for $712 million. He spread the
wealth among his senior managers and
created 21 millionaires overnight!
PENELOPE SPHEERIS presented her
much acclaimed television documentary, 'The Decline of Western Civilization: Part ΙΙ". Shades of Oswald
Speng1er...
Historical Trivia. ..
ΤΗΕ
GREEKS ΙΝ CORSICA...
In 1667 a great number of Greeks
from Mani, Peloponnesus, fled from
Turkish tyranny and went to the is1and
of Corsica. They settled in large
numbers in the town ofCargese near the
capital city of Ajaccio. Thenative population was primarily of Italian origins,
they did not speak French at that time.
It is widely believed among native Corsicans that a Greek family named Kalomeras may have been the ancestors of
the Emperor Napoleon Bonaparte
(1769-1821). This story was told to me
by an elderly teacher, Nicholas Petropoli, when I visited Ajaccio in 1960. The
family name was Kalomeras, it was
latinized as Buonaparte. The given
name Napoleon is purely Greek in
oήgin. Thegreat warrior kingwas probably of Greco-lta1ian ancestry. France
became his adopted homeland after
Corsica was annexed, and the native
Corsicans still acclaim him as a "Corse"
not as a Frenchman. Although the
Maniates have been largely assimilated
into the local culture, the Greek elements are still evident in the family
names such as Greco, Papa, Sinopoli,
Zappa, Petropolo and scores of other
very obvious Hellenic surnames.
Γεώργιος κ. Φωκάς
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡ '
ΑΡΕΙΩ
ΠΑΓΩ
ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣτΗΝ ΕΛΜΔΑ
Μασσαλiας 12 · Ψαρρώv
Aθfjv01
Τηλ:
17
360-9086- 522-0260
Listed irι the Natiorιaf Register of Historic Places
Τhε
Grand Style Of Α Bygone Era
luncheon- cα:ktails- dίnner
nightly, except Sunday
Banquet Facilities
dancίng
(201) 342-4085
231 Polifly Road, Hackensack
Mίnutes
from the George Washington Bridge
51
Δόξα eν ~ Υψίστοις
Στώv aστρωv τήv φεγγοβολή, στfίς vύχτας τή γαλήvη,
εχει χυθεί μιά ξέχωρη άπόψε εuμορφιά.
Τό φεγγαράκι όλόχαρο λάμψη τριγύρω χύvει
καί ζωγραφίζει μαγική- μιά Θεία ζωγραφιά.
Μυστήριο οuραvόπεμπτο άπόψε στόv αiθέρα,
πού ταπειvός κατέβηκε ατή κτίση του ό Κτίστης.
Ψαλμοί άyyέλωv εϋλαλοι γεμίζουv τόv άέρα
πού ψάλλουv στόv Θεάvθρωπο τό Δόξα έv Ύψίστοις.
ΧΡΥΣτΑΜΕΝΗ ΛΟΥΚΑ ·ΙΔΟΥ
Southold, Ν.Υ.
HELLENIC COLLEGE
ORTHODOX SCHOOL
OF THEOLOGY
·Η γέννησις τοϋ Χριστοϋ, τό θαϋμα τfjς Βηθλεέμ,
έκφράζει τήν aπεριόριστη άγάπη τοu Θεοu γ ιά τή
δημιουργία Του. 'Από τό σπήλαιο τής Βηθλε έμ tρχετ αι ή
είρήνη τοϋ Θεοϋ στόν κόσμο μας, πού άνα ζητεί λύτρωσ η
καί σωτηρία άπό τά άδιέξοδα καί τή ν άπελmσία τής
άμαρτίας.
-Best wίshes
from
Mr. & Mrs.
John Α.
Hadjίpateras
Τό ·Ε λλη ν ικό Κολλέγιο καί ή Θεολογική Σχολή
ύπάρχουν γιά νά μεταδώσουν στούς άνθρώπους τήν πίστη ,
τήν έλπίδα, τήν άγάπη καί τή δικαιοσύνη, πού μίiς
ερχονται σά ν δώρα ζωής τή ν ήμέρα των Χριστουγέννων.
Προσευχόμαστε, δπως δλος ό κόσμος, έσείς προσωπικά
καθώς καί ή οίκογένειά σας, νά νοιώσετε τήν παρουσία
του Βρέφους τfjς Βηθλεέμ σάν άρχή νέας ζωf'jς, πού θά
άλλάξει τόν κόσμο μας καί θά φέρει τήν εlρήνη καί τήν
εύτυχία.
Σiiς εύχαριστοuμε γιά τά δώρα τής άγάπης σας καί τίς
προσευχές σας πού άποτελουν γιά μ1iς δύναμη ζωής.
'Ελπίζουμε πώς καί αύτές τίς άγιες ήμέρες θά μ1iς
θυμηθείτε καί θά συνεχίσετε νά μ1iς βοηθiiτε στό δύσκολο
εργο μας καί ίδιαίτερα αύτή τήν έποχή, πού μ έ μεγάλη
αίσιοδοξία καί ενθουσιασμό άρχίζουμε ενα νέο κεφάλαιο
στήν ίστορία τής Σχολής μας.
Καλά Χριστούγεννα καί εύλογημένος ό νέος Χρόνος
1990, γε μάτος μέ τή ν είρήνη καί τήν άγάπη του Θεου.
Μέ πατρική άγάπη,
'Ο Βοστώνης ΜΕΘΟΔΙΟΣ
Σχολάρχης
THARROS (U.S.A.)
ENTERPRISES INC.
Wishes to all of you
MERRY CHRISTMAS
AND
Α VERY ΗΑΡΡΥ
NEW YEAR
EMMANUEL TSARNAS
The Administration, Faculty, Students and Staff of Hellenic College - Η oly Cross Greek Orthodox School ofTheology join me in extending heartfelt wishes fo r a blessed
Christmas. Μ ay the King of Κ ings and Lo rd of Lords choose
your hearts as His abode. May each day ofthe New Year be
blessed for you and your famil y with t he abundant gifts of
our bene νole nt Lord.
As you reflect upon t he great mystery of the Incarnation
during the adνent season, we ask t hat you keep us in your
prayers as we begin a new chapter in the history of Hellenic
College- Holy Cross. We thank you for your support in the
pasι and hope that you will remember our financial needs
ιhis Christmas Season.
With love in the Incarnate Lord,
~
1 WALL STREET COURT * SUΠE 10001
NEW YORK, Ν.Υ. 10005
(212) 514-7890
52
METHODIOS
Bίshop
of Boston,
Presίdent
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Restaurants and Restaurateurs
Lexington Α venue pulsates through
the heart of Eastside New York, and all
along this main artery there exist boutiques and restaurants from as many
parts of the world as there are stars in
our flag. Together they make up a
wonderful mosaic of peoples, crafts,
foods, and traditions. But none is any
more fabulous than the taverna-styled
restaurant known as Greek Village.
Under the careful supervision of its
owner, Yiannis, the charming little
place serves Mediterranean food amid
folkloric surroundings. As a matter of
fact, crumbling mementoes of Greece
and her islands find new niches in the
architectural decor of this restaurant.
Arches and domes, mean while, echo the
wealth of splendid civilizations now
fallen into ruin. And gracing the stucco
walls, pottery and tapestry rest side by
side to add beauty to the fine dining that
is possible at the Greek Village located
between 72nd and 73rd Streets on Lexίngton Α venue.
Moreover, the variety ofthe food is as
exotic as the decor itself. At the Greek
Vί\lage hors d' oeuvres and grillades are
Β.ι· coNsTANTINE cεoRcιou. Ph. υ.
GREEK VILLAGE
1016 Lexington Avenue
New York, New York 10021
(212) 288-7378
more abundant than entrees and desserts. But it is true that nowhere in or
around New York can one find such
superb popular classics of Mediterranean cuisine, as rnoussaka, pastitsίo,
and felcψl. Skillfully prepared, these
tempting dishes are mouthwatering
examples of Middle Eastern culinary
art.
Of the broiled meats, however, the
shishkebab is outstanding. Served with
Greek salad or rice pilaf, the skewered
cu bes of spring lamb are as succulent as
they are tender. Well marinated and
seasonded, these morsels of meat melt
in the mouth at first bite. The mixed
grill, meanwhile, compares favorably
with the shishkebab in tenderness, taste
and quality. Accompanied with sausage, the mixed grill is served with a
Mediterranean salad or on a bed of the
same rίce pilaf that accompanies the
other grillades.
Among the meat entrees, lamb
appears in just about every for m but on
the hoof. Succulent broiled spring lamb
chops areserved stripped offatand with
a lean meat that is cooked to moltenlike tenderness. Accompanied by the
salad and rice pilaf garnishings, this
item on the menu easily takes first place
among the meat dishes prepared at the
Greek Village.
Pita Bread Specialties
For customers who need rapid service, the restaurant serves pita bread
specialties from Noon to 4:00 p.m.
Sandwiched between the warm pita,
meat or feta cheese selections become
the entrees for the person on the run.
But for a more leisurely lunch or dinner,
the house serves superb hors d' oeuvres
to precede the grillades or entrees, and
homemade desserts to end the hearty
meal. But it is also good to know that
when one is in a rush, there is such a
place as the Greek Village where one
may grab the pita bread specialties, the
wonderful alternatives to junk food.
Characteristically Mediterranean,
Mele Kalikimaka
Α
"From the
Hauoli Makahiki Hou
VERY
SOUTH PACIFIC"
- ...
/?~
ΕΞ ·Ι
~f-.\ -
-
_;mn
.._
- !--
\--,
~~
-:::=
.ΙΞΞΞ
NEW YEAR
Mr. & Mrs. WILLIAM G. CHIRGOTIS
For their generosity in perpetuating Orthodoxy
in the Hawaiian Islands
SAINTS CONSTΑΝΤΙΝΕ AND HELEN
GREEK ORTHODOX CHURCH
930 LUNALILO STREET
Reν.
DECEMBER, 1989
ΗΑΡΡΥ
ln the spirit of Alohα, we extend
our sincerest best wishes to αll, for α
Merry Christmαs αnd α Hαppy New Yeαr
and α wαrm "Μαhαlο Nui Lοα" to our
Great Benefactors
We Welcome
Our Mainland Visitors
~~l~J+t
MERRY CHRISTMAS
HONOLULU, HAWAII 96822
(808) 521-7220
Cyril Loeb, Pastor
53
the hors d' oeuvres range from piping
hot spanakopita -- a mouthwatering
spinach and feta-chesse pie for two -- to
cool, creamy taramosalata, a purre of
fish roe smoothly blended with lemon
juice, olive oil, and chopped onions.
For those desiring a different kind of
appetizer, Greek Village offers dolmades yalantzί which consists of vine
Ieaves stuffed with rice and herbs; hummos, a creamy chick-pea spread; and
unusually smoky melίtzanosalata; and
home-made tzatziki, which is a smooth,
milky mix of yogurt, cucumber, and
garlic.
And for those desiringto savor a little
bit of everything, the house suggests a
kind of antipasto, which includes a little
of each of the hors d' oeuvres itemized
on the menu and labels it pikilia. But no
matter which starter one selects, it is
important to know that each ofthem on
the menu is fresh, home-made, and
essential to begin the meal at the Greek
Village.
Like the starters, the desserts are all
home-made . The embodiment of
wickedness, the baklava and galaktobourίko are prepared on the premises
and may be served right out ofthe oven.
The baklava, for example, is layers of
phyllo dough filled with chopped nuts
baked and served in the syrup of the
house. The other dessert, galactobouriko consists of paper-thin phyllo pastry
layered over warm, creamy custard.
lmmersed in syrup, this delicate dessert
is prepared to perfection by a pastry
chef of many years experience in the
finest restaurants and hotel kitchens in
the Mediterranean.
Commensurate with its mouthwatering menu, Greek Village is also distinguished for courteous service .
Well-mannered young men wait at
tables without pretention. Orders are
taken as promptly as they are served,
and visible effort ίs made to rush customers despite the crowds attracted at
midday or evenίng.
Quite ο bservable are the facts that the
place is always sparkling clean, well
ordered, and under control -- characteristics lacking in some of the best places
in town during the rush hours. Here, at
the Greek Village, waiters and staff
move cautiously amid clean, crisp surroundings and in an atmosphere that is
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Pando Foods Corp.
Compliments of
Manufacturers of Fine Pastries and other Greek Food
Specialties- Kataifi- Flogera- Tyropita- Spanakopita
Kou/ourakia
ΤΟΝΥ PANDO
ΛNDFΛMILY
25-21 BROADWAY, LONG ISLAND
Tel. (718) 932-2894
CΙτΥ, Ν.Υ.
11106
Οί Οiκ:ογένειες
ΤΟΜ ΚΑΛΑΜΑΡΆ
·Ο κ. ~Αριστείδης Σταυράκης
Μέλος τοϋ Δ ιοικητικο ϋ Συμβουλίου τοϋ ΊcροϋΚαθε­
δρικοϋ Ναοϋ της Άγίας Τριάδος Νέας Ύόρκης,
εί5χεται c lς όλόκληροv τήv
φίλους του
· Ομογέvcιαv
καί τούς
ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΆ
εύχονται σ' όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
καi καλες διακεδάσεις στα άσύγκριτα
Oyster Bay andCrystal Palace
Καλά Χριστούγεννα
καί Εύτυχές τό Νέον 'Έτος
ΚΑΙ
1990
31-01 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. 11106
(718) 545-8402 καί (718) 545-2990
Τηλ.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΊΈΣ ΣΓΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
HΛRRY NΛFPLIOTJS, ΡΗ.Τ., Μ.Λ.
Director
PHYSICAL THERAPY CENTER
OFTEANECK
Α COMPLETE THERAPEUτJC SERVICE
FOR FITNESS AND REHABILITA τJΟΝ
1377 PALISADE AVENUE
TEANECK, N.J. 07666
TEL. (201) 837-0337
54
Χρόνια πολλά σέ δλους
NEW JERSEY HELLENIC
ΗΕΑLΊΉ
PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC.
1377 PALISADE Α VENUE
ΊΈΑΝΕCΚ, Ν J. 07666
(20 1) 837-9861
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
charming. This restaurant speaks a
Mediterranean tongue all its own,
which says that good food, clean surroundings, and gracious service can
make fine dining still possible in the
small, folkloric places like Greek
Village.
consistency.
Heat olive oil in pan and fry the
grated onions and the chillies for about
10 minutes. Add to the eggplant.
Mix one tablespoon freshly-squeezed
lemon juice, yogurt, crushed cloves of
garlic, sugar, salt and pepper. Stir mix-
Selected Recipe From
Greek Village
(Puree'd Eggplant)
ture in the puree'd eggplant.
Service as a spread with cocktails or
as an appertizer garnished with tomatoes, olives, and sprigs of parsley.
Note: Well-roasted eggplands have a
smoky favor, which is very desirable in
this particular food.
The New Westside
Has a New Restaurant
With a New Taste!
5 lbs of purple eggplanι
1 onίon, jϊnely grated
2 chίllies, finely chopped
3 cloves of garlίc
2 tbsp of olίve οίl
1/2 tsp whίte sugar
2 t bsp lemon juice
2 tbsp yogurt
10 shiny, black o/ίves
2 ripe tomatoes (red)
Springs oj parsley
Sa/ι and pepper
~f3o:J2~l?J1~~~1fa
Extensίve
Menu - Moderate/y
Prίced
LUNCHEON • COCKTAILS • DINNER
HRS: MON.-THURS. ΝΟΟΝ till 10:30 p.m.
FRI. & SAT. ΝΟΟΝ til 11 p.m. - CLOSED SUN.
212 586-2797
Roast the eggplant untill skins are
brown and crackled. Remove the skins
and mash the pulp to a smooth
234 WEST 48th STREET, Ν. Υ., Ν. Υ. 10036
(Between Broadway and 8th Ave.)
CENTER OF THEATER DISTRICT
~σ άριστοκ:ράτης
-
του
~Ελληνικ:ου κ:αφε
Gl
DECEMBER, 1989
COFFEE
ASSOCIATES
55
OUR INVESTMENT
OPPORTUNITIES ARE AS
GOODASGOLD
l.et your interest soar with
the eagles and take home
the Olympian Gold.
Now at Olympίan Bank when you open a
of Deposit with a mίnίmum of
S20,000 or more, you 'll get more than just
hίgh ίnterest. As a bonus you'H receίve a free
Amerίcan Gold Eagιe coin 1/10 Troy Ounce.
For centuries, gold has been a treasured
American Eagle
possession. And ωday, gold is sιiH as good ω
Gold Coin (1/10 Troy ounce)
gίνe as ίt ίS ω receiνe.
(Νοι acιual size)
But don't wait. This specίal offer won't ιasι long. Sωp by our office ωday.... lt's a golden
opportunity ω earn high interest rates on insured ίnvestments by the FDIC and receive a free
American Gold Eagle coin.
Certίfίcate
Receive your Free American Eagle Gold Coin
When you open a Certificate of Deposit in the amount shown below:
DEPOSiτ
MINIMUM
AMOUNT
6Month
s4o,ooo•
1 Year
s2o,ooo••
CERτiFICATES
OF
BONUS
1110 Troy Ounce
American Eagle
GoldCoin
1/10 Troy Ounce
American Eagle
GoldCoin
•Deposits must be in increments of 540.000 only. "Deposiιs musι be in incremenιs of $20,000 only.
Subsιantίal penalty for earl~· wίthdrawal from <.:ertίfίcaιes of Deposit. Thίs ίs a limited offer and may
be withdrawn wίthout notίce. One coin per customer. Coίns cannot be mailed. Additional informatίon
regarding ac counιs at Olympian Bank is avaίlable at our Maίn Office.
1111 1111 1111 1111
Olympian
~nk
your new choιce
MEMBERFDIC
512 86th Street Brooklyn, New York 11209 (718) 748-3500
Frίday fι:rΨ' 9:00am t() 3:nn. pm, Saturday from 10:00 am to 2:30pm
Hours: Monday thru
56
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
TUMORS OF
ΤΗΕ
BREAST
By George C. Christoudias, M.D.
T he purpose of these notes is not to
make you experts on breast disease, but
to give you a general idea of the breast
cancer process. This will enable you to
identify the abnormal process and seek
medical advice in a timely manner.
Tumors of the breast can be either:
benign, or malignant.
Benign are the tumors that if left
untreated wil\ not cause death. Such
tumors are the fibroadenoma and the
breast cysts. The fibroadenoma usually
occurs in a younger age, while the cyst
occurs in the middle age. The fibroadenoma is treated with surgical removal.
The cyst is treated with removal of its
fluid with a needle.
Malignant tumors or cancers are the
tumors, which if left untreated will continue to grow, spread to the rest of the
body, and cause death. The cancer
starts as a single cell. From the time a
single cancer cell develops until it
reaches a size that can be felt as a hard,
painless mass, several years may already
pass. During this period the cancer usually does not spread to the rest of the
body. The danger of spread increases as
the size of the tumor increases.
Family history of breast cancer. If
there is history of breast cancer in the
immediate family, such as mother, sister
aunts or grandmother, then the risk for
deve\oping cancer is significantly
increased.
Age. The risk of breast cancer
increases with age. It is unusual at an
age younger than 30. Cancer of the
breast becomes more common at age
40, and the risk continues to increase
after that.
Women that are childless or had their
first child after the age of 30 also have
slightly increased risk of breast cancer.
Less important risk factors include:
obesity and consumption of animal fat.
Dίagnosίs
The presence of a lump can be found
by: 1) self examination, 2) by examination by your doctor, or 3) by x-ray.
Self breast examination should be
done once a month, 7- 10 days after
menstruation, or o n a certain day of the
month after menopause.
How is self breast examination done:
ln front of the mirror. First leave
ATHENS CENTER HOTEL
Α
DELUX MODERN HOTEL in the heart of the
business center of Athens. a few minutes from
the Acropolis. 136 fully airconditioned rooms · deιuxe restaurant and bar - roof garden and swim·
ming pool with panoramic νiew of the Acropolis.
REASONABLE PRICES:
Single rooms drs. 5.300. Double rooms drs. 7.580.
3-beds drs. 9.300 • incιuding breakfasι .
For reservaιions pιease co ntacι Mr. Arsenis in New
York • Tel. (5ι6) 694-9133 or communicate direcιιy
with A ιhens Cenιer Ηοιeι: 26 So ph ocιeous Sιreet,
Aιhens. Tel. 524-85 ι I·7 Telex 7 ι 6 ι ASCO G R.
CBL: CENTEROTEL.
Breast Cancer Risks
Certain factors increase the risk of
getting breast cancer. These factors are:
Cancer of one breast increases the
risk of cancer ofthe other breast to 50%.
CRUISES • τiCKETS • TOURS • HOTELS-RESORTS • AUTO RENTAL
From anywhere ίη the
U.S.A. to Greece, or
any other place on
earth, dependon us for
quick serνice, affordable prices and dependable traνel.
Dependable!
That's Us!
1-800-321-1199
(outside 718 and 212 areas)
- - - - - - - - - ---------- -
=
Ξ --:Ξ Ξg
~~=-:J
= ~ --=~ Ξ_~
ξ_.ξ
-Ξ--=
'=_..i._:= -
=Ξ
Ξ
--=~
_:
-==
--~=-~ =~
τRAVEL SERVιCE
The Crown of
81-25 5th AVE., BROOKLΥΝ, Ν. Υ.· TEL. (7 18) 680-9200
33-06 BROADWAY, ASTOR\A,
~----------------------------~-----------------------------
DECEMBER, 1989
· AStA
. . . . -·
Traνel
Ν.Υ.
11106 · TEL. (718) 932-7800
57
your hands down, then put them on
your waist, and then on your head. With
each position, look for breast abnormalities, such as a rash, skin dimpling,
tumors, or changes of the breast
contour.
In the shower. Soap both breasts and
place your left hand on your head. With
fingers on the right hand flat, examine
your left breast by running your fingers
on the left breast in a circular motion
while pressing gently the breast on the
chest wall. Reverse the procedure to
examine the right breast.
Examinatίon by your doctor. Regular breast examination by your doctor is
usually done eνcry year after the age of
35-40.
Mammographe. This is a breast xray. The main advantage of mammographe is that itt can show the cancer in
a very early stage before you can eνen
feel it by examjning your- breast, and
this increases the chance of cure
significantly.
The American Cancer Society recommendations for mammographe are:
Υ ou should haνe your first mammographe at age 35-40 years old. Haνe a
mammographe every 1-2 years between
the ages of 40-50 years, and mammographe eνery year after the age of 50
years. The only disadvantage of mammaographe is that it is only 85-90%
accurate.
Definίte dίagnosίs of breast cancer
can only be made with biopsy, which
means remoνal of all or part of the
tumor and examίnation under the
microscope.
Breast cancer can be cured if it is
found and treated early. Breast cancer
develops and stays in the breast for a
relatiνely long time before it spreads,
and it is during this period that treatment can achieve cure in over 90% of the
cancer.
Treatment of Breast Cancer
Surgica/ Treatment.
Mod!fied radίcal mastectomy. This is
the most usual operation for breast
cancer and consists of removal of the
breast and the lymph nodes from the
axilla (armpit).
Sίmple or total masιectomy. This is
the remoνal of the entire breast without
the axillary lymph nodes.
Partial mastecιomy or /umpectomy.
This is the removal of the tumor with
the surrounding part of the breast with
or without the remoνal of the axillary
lymph nodes. This operation has to be
followed by x-ray therapy.
Radiation Therapy (x-ray therapy).
Radiation kills cancer cells, and it is
giνen in situations where surgery is not
possible or to compliment surgery in
situations when there is a high possibil-
ity that some cancer cells were left
behind, such as after partial mastectomy- lympectomy.
Chemotherapy Treatment.
Chemotherapy consists of gιvιng
drugs, intravenously or by mouth,
which kill cancer cells. Ι t is indicated in
situations where the cancerous tumor is
big or it has spread to the lymph nodes
or the rest of the body.
Hormone Therapy.
When the breast cancer is removed, it
is always checked for estrogen and progesterone receptors. The results indicate
whether or not the cancer growth is
dependent upon these female hormones. If it is, then treatment with hormones that counteract the actions ofthe
female hormones is indicated.
DONT FORG ΕΤ - CANCER OF
BREAST CAN ΒΕ CURED ΑΤ
EARLY STAGE.
ΤΗΕ
ΤΗΕ
GEORGE C. CHRISTOUDIAS, M.D.
General and Tumor Surgery.
Member New Jersey Hellenic Health
Professional Association, Inc.
Στοιχειοθεσία yιό βιβλίο,
κίιθε είδους lκδοση.
Tel. (212) 967-5017
rnaxe.
~
ΠlCι•• Realtors ΙΒ
SΠΡΗΕΝ Ν.
DINNER
(201) 766-0700
Ρ.Ο. Βοχ 259. Route 202
Bernard sνille, Ν . J. 07924
110 WAVERLY PLACE
NEW YORK ClrY
)u st West of
Washington Square
CLOSED MONDAY
(212) 777-0303 -
777-0349
COACH ·HOUSE
58
PANTAGIS
SALES REPRESENTATIVE
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
'Από
• ·Εστιατορίων • Dίners
$100,000 tως 1,000,000 καί άνω
We help financίng through
MID JERSEY ΝΑ τJONAL ΒΑΝΚ
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Οί Κύπριοι έπιθυμοuσαν τήν άνάδειξη μιciς ίσχυρής, αύτο­
δύναμης κυβέρνησης ίκανής νά διαδραματίσει τόν ρόλο
της στήν πολύ δύσκολη αύτή περίοδο.
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Τού ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΛΕΥΚΩΣJΑ (τοu aνταποκρ ιτή μας) . Δέν
στίς έξελίξεις του κυπριακου μιά και η
ύπάρχει άμφι βολία δτ ι τά aποτελέσματα
συνεργασία τής Μητροπολιτικi'jς 'Ελλά­
θά καθυστερήσουν καί ο{ έξελίξεις του
κυπριακοu πού ε{χαν προδικασθεί γιά τό
τών γεν ι κών έκλογών στήν 'Ελλάδα, τής
δας
1990
5ης Νοεμβρίου, δέν βοηθοuν τό έθνικό
θέμα τής Κύπρου . Γεγονός εlναι δτι ό
διεργασίες. Γιατί ναί μέν ό πρόεδρος Βασι­
κυπρ ι ακός λαός θά ijθελε τήν άνάδειξη
'Εθνικοu
μ ι iiς ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης ή
πορεία καί τή στρατηγική πού άκολουθεί­
όποία σέ συνεργασία μέ τήν κυπριακή νά
διαδραματίσει τό ρόλο της σ' αύτή τήν
πολύ δύσκολη περίοδο, κατά τήν όποία ή
ται στό κυπριακό, άλλά ώστόσο ή συμ­
άναγκαία ωστε νά ύπάρχει στό κυπριακό
τουρκική πλευρά κλιμακώνει τήν άδιαλλα­
μιά κοινή γραμμή καί μιά κοινή πορεία
ξία της καί άπειλεί συνεχώς μέ νέα τετελε­
στήν δλη
ύπόθεσης.
ε{ναι
άναγκαία
στίς όπο ι εσδήποτε
λείου aνταλλάσσει aπόψεις μέ τά μέλη του
Συμβουλίου,
απασχόλησαν σοβαρά τόσο τήν κυπριακή
σχετικά μέ τήν
κυβέρνηση δσο καί τίς ήγεσίες τών κυπρι­
ακών πολιτικών κομμάτων. Σέ δηλώσεις
τους οί άρχηγοί τών κομμάτων έξέφρασαν
βουλή καί ή aποψη τών ' Αθηνών εlναι
έλπίδα
' Ελλ άδα
τό
δπως
σχηματισθεί
συντομότερο
μιά
στήν
ίσχυρή
κυβέρνηση, ή όποία νά μπορέσει νά aντι­
μετωπίσει δχι μόνο το κυ πριακό, άλλά καί
τά μεγάλα έσωτερικά προβλήματα τijς
Στό μεταξύ οί aνησυχίες στήν Κύπρο θά
γίνουν μεγαλύτερες aν παρ, έλπίδα ή
χώρας. Πάντως ολοι οί Κύπριοι πολιτικοί
σωπος εξέφρασαν τή χαρά τους γιατί ο!
ί σχυρής
' Ελλάδα δδηγηθεί σύντομα σέ νέες έκλο­
γές πού καί πάλιν δέν θά δώσουν λύση στήν
κυβέρνησης ι:lναι όπωσδήποτε τροχοπέδη
πολιτική κρίση τής χώρας, όπότε μοιραία
τισμένο κλίμα ό δέ έλληνικός λαός εδειξε
γεγονότα
ένώ,
παράλληλα,
/;πι κρέμεται ό κίνδυνος τοϋ έποικισμοu τής
'ΑμμοχώστοιJ μέ Βουλγαρομουσουλμά­
νους .
'Η
ελλειψη
στ ή ν
'Ελλάδα
τής
τήν
πανεθνικής
σμένα
διαχείριση
νά ε{ναι «θεαματικές καί ραγδαίες».
Οί μετεκλογικές έξελίξεις στήν Έλλάδα
MERRY CHRISTMAS
TheFO
ελληνικές έκλογές εγινανσέ ijπιο καί πολι­
ΤΟ
ALL
R UM DINER-RESTAURANT
211 ROUTE 4 EAST, PARAMUS, N.J. 07652
DECEMBER, 1989
ήγέτες καθώς καί ό κυβερνητικός εκπρό­
TEL. (201) 845-8850
JAMES SAKKAS, President
59
ώρ ιμότητα
καί βαθειά
προσήλωση
στά
δ ημ ο κρατ ικά θέσμια κα ί τίς δημοκρατικές
κήρ υξη τή ς διάσ κ ε ψη ς κο ρυφfj ς τής Κοι­
νά ύπο β άλει σύντομα αίτηση γιά εντ αξ η
νοπολ ι τε ίας γ ι ά τό Κ υπριακό.
τ ή ς Κ ύ πρου στ ήν ΕΟΚ. Τό ΑΚΕΛ aντιδρά
διαδ ικασ ίες. 'Εξ' άλλου ό πρόεδρος Βασι­
Στό διάστ ημα πο ύ μίiς πέρασε οί Τοu ρ­
λε ίου είχε μακρά τ η λεφ ωνική επ ικο ινωνία
κοι κ λ ιμ άκ ωσα ν τήν άδιαλλ α ξ ία καί τ ίς
μ έ τούς κ. κ. Μητσοτάκη , Παπανδρέου καί
Φλωράκη τούς όπο ίο υς συνεχάρη γι ά τόν
άπε ιλές τους γ ι ά έπο ι κ ισμό τής ' Αμμοχώ­
στο υ μ έ Β ουλγαρομ ουσουλμάνους ένίίJ
ijπιο καί πολ ιτισμμένο τρό πο μέ τόν όποίο
μ εταφέρθηκαν στή Βό ρε ι α Κύπρο άλλοι
στήν ύποβολ ή αίτησης έ ν& ό Βασιλε ίου
δήλωσε πώς θά δ ιενε ρ γήσει δημοψήφ ι σμα
γι ά νά άποφασίσει δ λαός.
13
διεξήχθησαν οι tλλ ηνικές έκλογές καί
άντάλλαξε μαζί τους άπόψε ις πάνω στή νέα
τοu Ντενκτάς δτι θά έγκαταστήσε ι στήv
φάση τοϋ κυπριακοϋ.
' Αμμόχωστο
Ποιές θά είναι οί έξ ελίξε ι ς στήν
' Ελλάδα δέν είνα ι δυνατό νά προδ ι κασθεί
στό παρόν στάδ ιο, ιiφοϋ οϋτε κα ί οί 'ίδιοι οί
νους ό Β ασ ι λείου άναγκάζε ται νά ciναβάλει
πρωταγωνιστέ ς τ&ν έλλη νικ&ν πραγμ άτων
δέν είναι σέ θέση νά προκαθορί σουν τίς
λόγω τίίJv τουρκικών άπειλ&ν <iνα β λήθη κε
καί ή ύπο β ολή α'ίτησης γ ιά cvταξ η τής
εξελίξεις οί δποίες και θά έξαρτη θοuν άπό
Κύπρο υ στήv ΕΟΚ.
HOMERIC
REALTY, Inc.
μουσουλμά νο ι . Λόγω τίίJν έντόνωνdπει λ ίίJν
5.000
Β ου λ γα ρομου σουλμά­
τήν έπίσκε ψη του στή Βουλγαρία πού ε ίχε
προγραματισθεί γ ιά τίς
13
Νοεμβρίου ένίίJ
40-14 Astoria Bou1eνard
Long Is1and City, Ν.Υ. 11103
Tel. 718 / 204-7400
πολλο ύς παράγοντες. Πάντως ή παράταση
τής
κρίσης
θά παραβλάψει
σέ μεγάλο
βαθμό τό Κυπ ριακό πού εχε ι μπεί σέ μιά
πολ ύ καθοριστική περίοδο μέ τήν έκδη­
λου μένη νέα πρωτοβουλία του Γ.Γ. τοϋ
ΟΗΕ Π ε ρέζ Ντέ Κουεγιάρ πού itχει aπο­
στείλει στούς κ. κ. Βασι λείου καί Ντενκτάς
MANAGEMENT-INVESTMENTS
MORTGAGES
Τό θέμα τής itνταξ η ς τής Κύπρου στή ν
ΕΟ Κ
aπετέλεσε
άντικι:ί με vο
έvτόνων
συζ ητήσ εων στή ν
Κύ προ τό δέ ΔΗΣΥ ,
Δ ΗΚ Ο
πέρ ασαν στή Βουλή
κα ί ΕΔΕ Κ
EMΛNUEL MORΛJτlS
Licensed Real Estate Broker
ψή φ ισμα μ έ τό όποίο καλείται ό Βασιλείου
νέα μη νύ ματα μέ τά όποία τούς καλεί σέ ενα
νέο κύκλο σ υνομιλ ιώ ν ιδ στε νά σπάσ ει τό
πολ ύμηνο άδιέξοδο, καθώς καί τή ρευστή
κατάσταση στ ήν Τ ουρ κ ία καί προσπαθεί
νά τορπιλίσ ει καί τήν νέα πρωτοβουλία τοϋ
Κ ουεγ ι άρ έν& παράλληλα προβάλλει καί
νέες άξιώσεις οί όποίες !:χουν προκαλέσει
στήν Κ ύπ ρο τήν γεν ική άγανάκτηση γιατί
μ έ τίς άξιώσεις του αύτ ές ό γ καουλάϊτερ
τής 'Άγκυρ ας προσπαθεί νά διαλύσει τό
νόμιμο κυπριακό κράτος καί νά τό κατα­
·Η
στήσ ει « iσότιμο» μ έ τό ψε υδοκράτος του
γουδίστρ ια ΤΖΟΥ ΛΗ
πού στί ς
συνεχ ίζει μέ έ πι τυχία τίς εμφανίσεις
της, στήν τα β έρνα «Vraka».
15 Νοεμβρίου
γιόρτασε τήν fκτη
έπέτειο του. οι έκτ ιμήσε ις τής κυπριακή ς
κυβέ ρ νηση ς ε ίναι δ τι ό Ντ ενκτάς καί ή
" Αγκυρα θά συνεχίσουν τήν άδιάλλακτη
γνωστή
στήν
'Ομογένεια
τρα ­
ΖΙΑΒΡΑ
στάση τους κα ί δέ ν πρ οβλέποντ αι μέσα στό
1989
όπο ι ε σδήποτε θε τικές έξελίξεις στό
κυπρ ι ακό , παρόλο π ο ύ ό ε ί δι κός συντο ν ι­
στή ς στό άμερ ι κανικό ύπουργείο έξωτε ρι­
κ&ν κ. Λέτσκυ άναμ ένετα ι νά έ κτελέσε ι νέο
6 Ι Α ΤΙθ (ΤΑ Ι
κ ύκλο έπ ισκέψεων στήν Λευκωσία , τήν
Ι ΔΙ () ΤΙΙΙf.ΕJ
' Αθήνα καί τήν
"Αγκυρα. Οί Τοϋρ κοι
ΑΙθΟV I Α r ι Α
Ε .. ΔΗΛ() Σt Ιl
κατώ ρθωσαν νά παγώσουν δλες τίς έξελί­
ξε ις μ έσα στό
1989,
ένίίJ ιcαί τό
1990 προ ­
βλέπετα ι άρ κετά δοκ ιμαστικό λόγω τής
πολιτ ι κή ς κατάσταση ς τόσο στήν ' Ελλάδα
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘ Ε ΤΡΙτΗ
δσο καί στήν Τουρκία.
ΑΝΤΡΟΣ στό μπουζούκι
Τά σημαντικότερα γεγονότα
Κατά τήν περίοδο πού μάς πέ ρασε ή
κυπριακή
κυ βέρνηση συνέχ ισε τί ς προ­
σπάθε ι ες τη ς γιά περαιτέρω δ ι εθνή διαφώ­
τιση
έν&
παράλληλα
βρ ι σκόταν
σέ
έπικοινωνία μέ τό Γ.Γ. τοϋ ΟΗΕ καί ξένες
κυβερνήσει ς στήν προσπάθεια της νά σπά­
σε ι τό άδιέξοδο καί νά έ παναληφθεί ό δια­
κοινοτικ ος διάλογος.
' Υπογραμμίζεται
i δι αίτερα ή συνάντηση Μπούς- Βασιλείου
στό Λευκό ΟΊκ ο στί ς ciρχές 'Οκτωβρίου
καθώς
καί ή προσφώνηση τ ής Γ ενι κής
ΤΑΣΟΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΥ
(κιθάρα-τραγούδι)
Γιά μιά ciξέχαστη βραδιά γλεντιοϋ
καί χοροϋ , τώρα κοντά σας τό έξαί­
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥ ΛΟΥΡΙΔΗΣ
(κιθάρα-τραγούδι)
Συνέλευσης τοϋ ΟΗΕ κατά τ ή ν ίδια περί­
Στήν
κο υζίνα
πάντοτε ό
ΕΛΑτ:Ε: ΣΤΗΝ
του μ έ τόν Κουεγιάρ . "Υ πο ­
Τ ΑΒΕΡΝΑ
\
.. ΒΡΑΚΑ"
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ
γραμμίζον ται έπίση ς οί συναντήσεις τ ου μέ
τήν κ. Θάτσερ καί <'iλλου ς ξένου ς ήγέτες
άσυναγών ιστος
·Αρχ ιμάγειρας 'Αντώνης Βαρθολόμος
οδο άπό τόν κ. Βασι λε ίου καί ή ίδιαί τερη
συνάντησή
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ καί ΧΡΙ­
ΣΤΟ ΣΩΤΗ ΡΙΑΔΗ σέ έλλη νικούς
καί κυπρια κούς χο ρούς.
valet parking
/
ρ ετο χορευτικό τής Βράκας μέ τούς
23· 1~ 31ιΙ SΠ/fH ASIOQΙλ. Ν
v
1110~ -
relephone
Ι 7 1βι
72
ΕΛΛΗΝtΚΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙτΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
έν & ένδ ιαφέρουσα είναι καί ή τελική δια-
60
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Βασανίστηκε φρικτά άπό τούς Ναζί. ·Ωστόσο, κράτησε τό
στόμα της κλειστό ώς τήν αύγή τής 3ης 'Ιουλίου
1944,
δταν όδηγήθηκε στόν «κρανίου τόπο» ...
Τερψιχόρη Βλάχου: μιά ήρωϊκή μορφή
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΑ·Ι·ΡΑ ΚΡΙΣ
Φόρος τιμής στ ή μνήμη τής Τερψιχόρης
Βλάχου, τfjς ήρωϊκi'j ς Κρητικοπούλας άπό
τή Σητεία - τi'jς 'Ελληνίδας Μάτα Χάρι ,
δπως τήν άποκα λεί στ ό βιβλίο της ή Μάϊρα
Κρίς. Στό βιβλίο αύτό (έκδόσεις Βασβέκη)
' Ιουλί ου
1944, όταν όδηγήθηκ ε στόν «Κρα­
νίου τόπο» ...
<<·Η κορύφωση τής τραγωδίας πλησιά­
ζει», γράφει στό βιβλίο της ή συγγραφέας.
"'Έξω άπό τίς φυλακές τής · Αγυιaς περι­
μένει ενα καμιόνι στρατιωτικό. Βήματα
ίστορεί ται ή γενναία δράση τή ς πανέμορ­
φης εικοσάχρονης κατά τών γερμανικών
. Αρχών Κατοχή ς στ ή ν Κρήτη, aπό τό 1941
ξερά άντηχοίιν στό προαύλιο, εν ας άξιω μα­
τικός μέ στ εγνό πρόσωπο παραλαμβάνει
τούς καταδίκους , το ύς φορτώνει στό καμι­
ως τόν ' Ιούλιο τοu
1944 όπότε καί τήν έξε­
φυλακές • Αγυιiiς στά Χανιά
όνι, πηδiiνε καί στράτιώτες μέ στυγνή
Τ ό tργο τής Κρίς βασίζεται στά χειρό­
εκφραση καί τά δπλα στά χέρ ια. Τό καμι­
όνι ξ εκινa . Πίσω άκολουθεί ενα δεύτερο.
τέλεσαν στίς
τής Κρήτη ς, μαζ ί μέ τούς συνεργάτες της.
γρ αφα τή ς Τ ερψ ιχό ρης ,
τά όποία ή συγ­
γ ραφέας βρήκε τ υ χαία μ έ σα σέ
καμουφλαρ ι σμέ ν η dδεια στέρνα
οι μηχανές βοyγδ.νε, δ δρόμος φιδογυρίζει
μιά
τοϋ
άπό τήν 'Αγυ ιά , τά καμιόνια άγκομαχάνε,
τό πρώτ ο κλείνοντας στήν καρότσα του
άρχ οντικοu τής ο Ικογένε ιας Βλάχου.
τούς άπροσκύνητους πατριώτες, τό δεύ­
" " Εμοιαζε μέ δω μάτιο », γράφει ή Μάϊρα
τερο μέ τούς c'iνδρες τοϋ έκτελεστικοϋ άπο­
Κρίς. «Κατάλαβα δτι κάποτε θά πρέπει νά
τή χρησιμ ο ποιοϋσαν γ ιά κρυψώνα. "Ενα
τή γαλήνη πού κυριαρχεί στό ijρεμο τοπίο .
σπάσματος. Ό θόρυβος τών μοτέρ σκίζει
μακρόστενο
Στά πυκνά θαμνόδεντρα τιτιβίζουνε κάτι
τραπέζ ι , δυό παλιά, σκαλισμένα σεντούκια
σκεπασμ ένα aπό σκόνη καί μο ύχλα. ·Απέ­
μιaς καινούρ γιας μέρας. Στόν ούρανό δέν
ντιβάνι... καρέκλες.. . 'Έ να
τσιροπούλια
προμηνώντας
τόν
έρχομό
ναντι διέκρινα μιά μικρή πόρτα πού όδη­
φαίνεται τό παραμικρό συννεφάκι. Φυσάει
γοϋσε στό ύπόγε ιο τοϋ σπιτιοu. 'Α σφαλώς ,
θά τή χρ ησιμο ποιοϋσαν σ έ ωρα άνάγκης.
άναδεύονται
ενας χλιαρός aνεμος , ή φύση aναρρ ιγa,
χο ι ύγροί, τ ό δάπεδο ύγ ρό, μύριζε κλε ι­
σού ρα, καί ή άτμόσφαιρα ήταν βαρειά καί
άποπvικτική . Τράβηξα τό καπάκι τοϋ πρώ­
τυ λιγμένα σ·
ενα πρόχειρο μπόγο, καί
κάτω άπό τά ροϋχα μιά στοίβα άπό περιο­
δ ικά τής έποχής έκείνης, έγγλέζικα κι
έλληνικά, κι άνάμεσά τους ... 'Ανάμεσά
τους, ενα χοντρό τετράδιο,δερματόδετο, μέ
μιά άλυσιδίτσα πού στήν dκρη της κρεμό­
ταν ενα κλειδάκι. Προσπάθησα νά τό
άνοίξω, ή μικρού λα δμως κλειδαριά του,
σκουριασμένη άπό τήν ύγρασία , δένdφηνε
τό κλειδάκι νά πάρει τή στροφή . ' Επέμεινα
δύο, τρείς, τέσσερις φορές, καί κάποια στι­
γμή έπί τέλους dνοιξε, κι δπως γύρι ζα τό
έξώφυλλο εlδα νά γλιστρaνε καί νά
πέφτουν στό δάπεδο μερικές φωτογραφίες .
Ή Τερψιχόρη Β}.άχοv, σέ φωτογραφία
τοϋ
Μέσα στά τρία
-
καί τελευταία
-
χρό­
Βρετανικό Στρατηγείο τής Μέσης' Ανατο­
λής. Μετά τήν τραγική της έκτέλεση aπό
τίς δυνάμε ις τών Ναζί , δ άρχιστράτηγος
·Αλεξάντερ, άνώτατος διοικητής τοϋ Θεά­
Crπό ι Ελλάδα;
Αuξήσετε τΙς πωλήσcις σας
μέ μιά διαφήμιση ατό
τρ ου Πολέμου τής Μεσογείου, έξέ φρασε
σέ Ι:γγραφο «τήν εύyνωμοσύνη του» γιά
τήν τραγική καλλονή τi'j ς Σητείας.
μηνιαίο περιοδικό
Γενναία ως τίς τελευταίες της στιγμές
aρνήθηκε νά φύγει μέ καϊκ ι άπό τήν Κρήτη
τήν προηγουμένη τi'j ς σύλληψής της γ ιά νά
μήν άφήσει έκτεθειμένους τούς συντρό­
τού ς ε{ χα ν προδώσει καί δτι άπό στι γμή σέ
στιγμή θά τούς επ ιαναν ...
κομψά βάθρα , έντοιχισμένες βιβλιοθήκες
φρικτά άπό τούς Ναζί. ' Ωστόσο , κράτησε
DECEMBER, 1989
I
τροφιμα
πολύτιμες στρατιωτικές πληροφορίες στό
όλόκληρο τό δίκτυο των πατριωτών δτι
μιά
ΕΙσάγετε
μέ έπιτυχία τούς Γερμανούς καί διεβίβαζε
δπως θά ήταν πρίν τό καταστρέψει ή θεο­
μηνία τοϋ πολέμου: ~πιπλα σκαλιστά, βενε­
τσιάνικοι καθρέφτες , άγαλματάκια σέ
μαρτυροϋσαν
νει ενα άχνό τριανταφυλλένιο χρώμα... ».
νια τή ς έκκρηκτικfjς της ν ι ότη ς ή Τερψι­
χόρη Βλάχου κατάφερε νά κατασκοπεύσει
φους της καί νά προφτάσει νά είδοποιήσει
δλα
πυκνά
οίκογένεια μέ παραδοσιακή άρχοντιά.
τοπιστική ίδέα γιά τοϋτο τό aρχοντικό ,
βιβλία,
στά
/943
Ήταν τραβηγμένες μέσα στό σπίτι, καί
μποροϋσα ετσι νά σχηματίσω μιά πιό κατα­
γε μάτες
φυλλωσιές
Πέρα κατά τήν άνατο λ ή δ ούρανός παίρ­
του σεντου κιοϋ. ·Α νοιξε μ ' ~να τρίξιμο.
Μέσα ε{χε βιβλία, μουχλιασμένα. • Ανοιξα
καί τό δεύτερο. " Ενα άσπρο βαμβακερό
παντελόνι, μιά κό κκινη μάλλι νη μπλούζα
οί
χαμόδενδρα.
'Ένο ιωσα νά μέ τυλίγει ενα ρίγος . Οί τοί­
Ή
Τερψιχόρη
Βλάχου ,
j
I
:::J
"~. I r • \
ΓΗΕ
RE S
I •
~ ~r
ΓAVRAΓEVR
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ
(212) 967-5016
βασανίστηκε
τό στόμα της κλειστό ιiSς τήν αύγή τής 3ης
61
Goodbye,T-Bill...
eo,
. I
-ι.
Announcing the Atlantic Bank
G-Bill SavingsAccount*
Minimum Deposit: lG ($1,000)
lfyou invest ο grond or more, we'll poyyou
the 91-doy US Treosury Bill rote**
on on FDIC-insured sovings occount!
The G-Bill Sovings Accoυn t o llows υn limited deposits ond w ithdrowols ot ony time,
in person, by moil or 24 hoυrs ο doy, 7 doys ο week ot ony A tlonticord 24 Bonking Center
ond you con get cosh ot ony time ot thousonds of ATM's throυghoυ t North Americo.
So soy Goodbye Chemicol,
Goodbye Chose,
Goodbye Stockbroker,
Goodbye τ-Bills !
And Hello, G-Bills
ond Atlontic Bonk!
For current rates, or to open α G-Bill Savings Account, stop by any branch, or call toll-free:
1-800-532-6055 (in New York State), 1-800-223-5137 (outside New York State).
• Morket ndexed Soνings Acc::::unt.
· · Γhe effectινe onnuo l yιeld on the G · Bιll Accoun t 'νί ' bc odjustcd wcekly to eouol ι ι,..,
oνeroge discount raι e "ubiιshed o lter ·he91-doy U 5. Treosury Β ι ouctιon. or the yield in
effect on toe Bonk's Regu or Soνi rgs AccO JOt. vνhicheνer i~ fιιgher Bolorιces be·ow
Sl,OOOνιιll ι ncuro lee and eorn the Bonk's Regulor Soνings Accourι rotc Α oniniπιurΓ
bolonce οΙ $50 is required to eorn rferes t Effect νe OMual yιeld cssumes prι•cιpo ond
ιnterest reonoιn ο· deposιt lor one yeoroτ the stoted ro·c compounded do Ύ For oerSono
occ:ounts or> y Oller πιογ be ννithdrawn or cnor1ged οΙ ony ιιm e \vιthoJT notιce.
Bronch offices locoted in Monhotton, Ouecns, Brooklyn,
MEMBERFDι(;
Stoten lslond o nd Long lslond.
62
ATLANTIC
ΒΑΝΚ
OfNΞWYORK
Fuii-Service Commerciol Bonking since 1926
Η Ν ΕΑ ΥΟ Ρ ΚΗ
~Υγεία:
Tov
Αύτό τό Πολύτιμο
Μέλη μα του ~Ανθρώπου
άντιστράτηγου έ.ά. Κ. ΧΑΝΙΩΤΗ
Α'
' Η ύγεία τοϋ άνθρώπου δένε{ ναι κάτι τό
δεδομένο, τό έγγυημένο έκ τών ι'iνω, ενας
Deus ex Machina, δπως πολλοί νομίζουν.
δέν γίνεται
Πιστεύομεν δτι δέν ι'Jπάρχει έσκεμμένη
Διά νά διατηρηθfj ό ι'ivθρωπος σέ καλή
φυσική
κατάσταση καί ν' άποφύγη
αμέλεια άπό μέρους τοϋ !ατρικοϋ κόσμου
στό σπουδαίο αύτό θέμα τής προληπτικής
σοβαρό κλονισμό τής ύγείας του , χρειάζε­
ται ώρισμένες βασικές γνώσεις, άλλά καί
άρκετή προσπάθεια. ΕΙναι πλάνη, μοιραίο
uγιει νής, οϋτε θά θέλαμε νά τούς παρομοιά­
σουμε μέ τούς έργολάβους κηδειών πού
εϋχοvται μεγ άλες έπιδημίες διά vά εχουν
δουλειά . w lσως διά τήν πλημμελη ό ργά­
λάθος, αύτό πού διαπράττουν οί περισσότε­
ροι Ciνθρωποι, !δ ίως ϋστερα άπό κάποια
ή λ ικία , άμελοϋντες στοιχειώδη πράγματα
γύρω από τήν ύγε ία των ένώ μόνον δταν τήν
χάσουν θορυβοϋνται καί κινητοποιοϋvται
νωση καί έκστρατεία πρός διαφώτιση τοϋ
λαοϋ σέ θέματα προληπτικής ύγιεινής νά
φταίη τό κράτος. WΟχ ι μόνο τ ό θέμα τοϋτο
πρέπει νά διδάσκεται στά σχολεία, άλλά
νά κάνουν τό πάν διά νά τήν αποκαταστή ­
σουν.
«Στερνή
μου γνώση
νά σ'
σέ δποια ~κταση απαιτεί ή
σοβαρότης τή ς πλευρCις αύτtjς τtjς ύγείας.
καί στούς μ εγά λους πού βρίσκονται περισ­
σότερο στήν βαλλομένη ζώνη των ασθε­
είχα
πρώτα» λέει ή σοφή παροιμία. Γνώση
συνεπώς καί προσπάθεια. Καί ή γνώ ση
είναι άπλή. ' Η σύγχρον η ιατρική έπι­
τόπους έργασίας μέ παραστατικές δ ι αλέ­
στήμη δίδει εϋκολες καί σαφείς άπαντή­
ξε ις ιατρών πρ έ πει νά τονίζωνται κατά
σεις σέ βασικά θέματα ύγείας καί
Ιδιαιτ έρως διά τίς δύο μάστιγες τής σημερι­
τακτά χρονικά διαστήματα οί ό.πλές γνώ­
νής έποχής , τίς παθήσεις κυκλοφοριακοϋ­
θά παρακινήσουν πολλούς αμελείς καί αμέ­
νειών.
Μέ
σεμινάρια
έπαγγελματικών
στό
πλαίσιο
όργανώσεων,
στούς
σεις τής προληπτικής ι'Jγιε ινής. 'Α σφαλώς
καρδιίiς καί τόν καρκίνο , πού όδηγοuν
ριμνους νά έφαρμόσουνώρ ισμένες βασικές
στόν τάφο «στρατιές» dνθρώπων. Βέβαια
όδηγίες προλήψεως άσθενειών καί διατη­
δέν ύπάρχει πανάκεια στό θέμα τής ύγείας.
ρήσεως μιάς καλής φυσικής καταστάσεως.
·Εάν έν τούτοις κατανοηθοϋν καί έφαρ μο­
Ό 'Ασκληπιός μέ τήν κόρη του 'Υγεία
"Αλλωστε άσθενικοί ή έπ ιρρε πείς σέ άσθέ­
σθοuν σωστά αί άπλές γνώσεις πού θά έκθέ­
καί τό ίερό του φίδι.
νε ι ες έργαζόμενο ι άποτελοϋν παραγωγικό
σουμε
πιό
παθήσεων
κάτω
καί
ή
πρόληψις
αρκετών
ασθενειών εχε ι μεγάλες
πιθανότητες νά εύοδωθή .
Τό παράξενο είναι δτι πολλοί ι'ivθρωποι
μορφωμένοι καί εύφυείς
.. περί
πολλά τυρ­
βάζοντες•• άγνοοuν καί dμελοuν ώρισμένα
Πάντοτε στήν διάθεσή σας γιά έ πενδύσεις καί
τήν αγοραπωλησία μετοχών στό χρηματιστήριο.
βασικά πράγματα γιά τήν ύγεία των καί ένω
ε{ναι επαγγελματ ικώς καί οίκονομικώς επι­
τυχημένοι αποτυγχάνουν στό σπουδαιό­
τερο θέμα τής ύγείας, άρρωσταίνουν
πρόωρα καί άρχίζουν δυσάρεστες δοσολη­
ψίες μ έ τά νοσοκομεία. Σέ μιά τέτοια περί­
πτωση ή λογική λέει: τί χρειάζονται τά
ύλικά άγαθά ή ή δόξα , δταν δ Ciνθρωπος
άπό άμέλειά του καταρρέει βιολογικώς ή
καθίσταται άσθενικός καί dνάπηρος διά
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ
MARLOWE R. WALKER
ζωής;
Θά προσδώσου μ ε ίδιαίτερη έμφαση έδώ
στήν προληπτική ι'Jγιεινή, κάτι πού είναι
εύθύνη δλων τών ώρίμων άνθρώπων καί
όλιγότερον 'ίσως τών ιατρών, πού κυρίως
έπεμβαίνουν καταστα λτ ικώς, μετά δηλαδή,
. τήν
έκδήλωση τής ασθένειας διότι έκεί
J.T. MORAN & COMPANY, INC.
INVESTMENT BANKING
MEMBERS NASD, SIPC, MSRB
κυρίως τό έπάγγελ μά των άποδίδει οίκονο­
μικώς . 'Εν τούτοις , οι ιατροί θά πρέπει νά
δώσουν με γαλυτέρα ε μφ αση στήν προλη­
πτική ύγ ιειν ή , πράγμα τό όποίο ν νο μί ζο μ εν
DECEMBER, 1989
107 CHARLES LINDBERGH BLVD, GARDEN CΠΥ,
(516) 542-5900- l-800-729-5900
Ν.Υ.
11530
63
παθ ητικό. 'Ιαπωνικ ές εταιρείες ύποχρεώ­
νουν τούς ύπαλλήλους καί έ ρ γάτες σ έ πρω ­
ϊνή
γυμναστι κή
καί τρέξιμο .
'Αλλά οί
'Ιάπωνε ς ε Ι ναι εύφυείς καί παραγωγ ικοί
ιiνθρωποι, πρaγμα πού τούς εχε ι άνεβάσει
στά ϋψη τής οίκονομική ς προόδου.
Η Ολοι οί άνθρωπο ι έ ργαζόμενο ι καί μή
πρέπει νά ένημερώνωνται συστηματικά σέ
θέματα ύγείας δπως εlνα ι ή άνάγκη έξα­
σκήσεως καί ύπαιθρ ίου ζωή ς, ψυχαγωγίας,
έγκαταλείψεως βλαβερών συνηθειών δ πως
τό κάπνισμα , τό άλκοόλ, τό ξενύχτ ι καί
ένη μ ερώσεως δ ιά τήν ύγ ιεινή των τροφί­
μων. Τή ν ένημ έρωση αύτή μπορεί νά
κάνουν δχι μόνο οί !.ατροί, aλλά οί διδά­
σκαλοι ,
άξ ιωματικοί
τοu
στρατο ί>,
της
αστυνομί ας ακόμη καί ό παπaς τοu χωριοu.
εύκολα κατανοητές άπό τόν μέσο πολίτη .
' ο άνθρωπος διαθέτε ι ενα ά μυντικό
σύστη μα, τό όποίο εlναι άμάγαλμα ψυχι­
κών καί β ι ολογ ι κών παραγόντων. . ο οργα­
νισμ ός
τοϋ άνθρώπου δπως
καί άλλων
είδών τοϋ ζωϊκοϋ βασ ιλείου διαθέτε ι διά
τήν aμυνά του φρουρούς στρατιώτες, τά
aντισώματα, τά ό ποία εlναι έκπα ι δευμένα
aπό τήν φύση των νά δι εξάγουν αμυντική
μάχη κατά τών εiσβολέων
ύγείας.
Καί
οί
είσβολεiς
-
έπέρχονται σοβα ρ ές βλάβες στά κ ύτταρα
πού δέν μποροϋν νά έπανορθωθοuν παρά
τήν μεγάλη πρόοδο τijς ίατρι κή ς έπ ιστή­
μη ς καί τεχνολογίας. 'Εδώ πρέπει νά τονί­
σουμε δτι ή έκδήλωσ ις πολλών άσθενειών
συμπερ ι λαμ βανομένου καί τοϋ καρκίνου
έμφανίζεται συνήθως σέ άτομα πού λόγω
aνθυγιε ι νοϋ τρόπου ζωή ς παρου σιάζουν
έξασθενημένο άμυντικό σύστημα.
έχθρών τijς
αύτοί
είναι
Τό άμ υντικό σύστημα τοϋ άνθρώπου καί
ή
μάχη
πού δ ιεξάγουν ο ι στρατιώτες­
μικρόβια-βακτήρια, ίοί , τοξικά χ ημι κά,
ρυπογόνες ούσ ί ες καί άκτινο βολίες. οι
φρουροί του, μο ιάζε ι σάν πραγματική μάχη
ά:σ θένε ιες πού καταπολεμοuνται aποτελε­
τfj ς Γενετικής Τεχνολογίας. ΕΙναι έκπλη­
σματικά άπό τήν iατρ ική επιστήμη είναι
κυρίως αύτές πού προκαλοuνται άπό μικρό­
κτικό τό γεγονός δτ ι στήν βιο λογ ική αύτή
μ άχ η Ισχύουν άρχές στρατι ω τική ς τακτι­
βι α καί ώρισμένους ίούς.
t.ξ aντιπαρατάξεως ώς άπέδειξεν ή ερευνα
'Εκεί δπου ή
κής δπως ή έ παγρύπνησις κα ί παραπλάνη ­
ίατρι κή έπιστή μη συναντά μεγάλες δυσκο­
σις πού μετέρχονται οί εiσβολείς διά νά
λίες διά τήν 1αση καί σέ ενα μεγάλο ποσο­
στό άποτυγχάνει εΙνα ι ο! aσθένειες πού
κάμψουν τήν άντίσταση τοϋ όργανι σμοϋ
γνώσεις πού aφοροϋν κυρίως τίς δύο μάστι­
γες τής ά:νθρωπότη τας, καρδιά καί καρ­
όφείλονται σέ τοξ ι κές χημικές ού σί ες καί
πού
έπιβλαβείς άκτινοβολίες, στήν περίπτωση
στρατιώτες-άντισώματα έπαγρυπνοϋν καί
κίνο,
άποφύγουμε δυσνόητους έπ ισ τη μονικούς
των όποίων ϋστερα ά:πό πολύχρονη έπί­
δραση καί συγκέντωση ά:ποτελεσμάτων,
εΙ ναι σέ πλήρη άμυντική ετοιμότητα τότε ή
έπιτυχία των ε ίσ βολέων γί νεται ά:μφίβολη
όρισμούς, ω στε αί γνώσει ς αύτές νά γί νουν
σ υνεργούντων
καί τίς περισσ ότερες φορές άποτυγχάνουν
Αί όδη γίες εΙ ναι άπλές. Αύτό δέ aκριβώς θά
προ σπαθήσουμε ά: μέσως περαιτέρω.
Θά περιορισθοϋμε σέ άπλές, βασικές
άλλά
καί
άλλες
ά:σθένει ες.
Θ'
καί
·TheKey
togreel(
hospitality!
άλλων
παραγόντων,
καί νά έπιτύχοuν τόν έπιθετικό σκοπό των,
εΙναι
ή
άσθένεια.
Στοιχειοθεσία yιό
κάθε έίδους Ικδοση.
Greek Style
Μόνον δταν ο{
Η~
ΥΟΡΚΗ
Demί -Tasse
For a ny reason you come to Greece for business or νacations the
ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideal for your stay.
Two ELECTRA hotels in the hearι of Athens and one in the cenι er
of Thessaloniki are designed to meet the demands of every businessman making on the other hand a business trip a relaxing pleasure.
In the beauιiful greek islands, Rhodes and Crete, two First Class
ELECTRA hotels promise you unfo rgettable Vacations. The
ELECTRA GROUP OF HOTELS invite you to share the key to
Greek hospitality.
electra
Re:serνaιions can be eίther directly or th rough o ur reprcsenιaιivcs:
UTELL ΙΝrι
119 West 57th St., New York, ΝΥ 10019 Tel. (212) 245-7130
GOLDEN TULIP
140 East 63rd St., Lexington 1\ve., Ne"· York, ΝΥ 10021 -764 1
τ.:ι <2Ι2> 8385022
ΤΗΕ Jι\ΝΕ CONDON CORP.
211 Ε. 43rd St., Κ. York, ΝΥ ΙΟΟ" Tel. (2 12)9864373
electra group of hotels
ATHENS ΣLEC'fRA HOTEL: 5, Hennou Str. Syntaρna Sq.
Tel.: 322-3223 Telex: 216896 FAX 322 03 10 (ΟΙ)
CentraJ Jιeιerνauonι for all our Hotelι TELEX: 21~96
ATHENS ΣLΣCIRA PALACE ΗΟΠ:L: 18, Nicodimou Str.,
Tcl.: 324-1-401-7 Telex: 216896 FAX 324 1875 (ΟΙ)
THESSALONIJ:I ΣL!.cτRA PALACΣ ΗΟΤΣL : Ariatotelouι Sq. Tel.: 23.2221
Telex: •12590 fλΧ 23 S947 (03 1)
ClU!τE CRJ:TA ΒΣΑCΗ: HERACLION, CRE1Έ, TeL: 28.6301 FAX 25 1777 (081)
RHODES ΕLι:cτιtΑ PALACE ΤJι1ΑΝτλ. Tcl.: 92521 FAX 92038 (0241)
64
John Α. Vassίlaros & S on, Ιnc.
Coffee - Tea -
Spίces
29-05 120th STREET, FL USHING,
Phone: TU 6-4 140
Ν.Υ.
10054
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
στήν έπίθcσίν των.
Τό άμυντικό σύστημα τού όργανισμού
διά νά τηρηθή σέ ετο ιμότητα μάχης άπαι­
τείται δπως τό Cίτομο , κατανοώντας ώρι­
σμένες
θεμελιώδεις
γνώ σε ι ς,
καταβάλε ι
συστηματική προσ πάθεια έφαρμογή ς των.
' Η προσπάθεια αύτή άπαιτεί ώρ ισμένες
σ ενα περιβάλλον γεμίiτο προβλήματα,
περιπλοκές, σύγχ.ιση καί ενα ταχύ ρυθμό
μάτων ίδίως τής ώραίας χώρας μας άποτε ­
λεί μία αίσθητική καί ψυχική άπόλαυση
ζωής. · Η δίψα τού χρήματος καί τής έπι­
άμβλιjνει τά Cίyχη τijς περίπλοκης μηχανι­
τυχίας, ή πλεονεξ ία, ό άνταγωνισμός πού
κής έποχής μας.
επικρατούν στήν σύγχρονη μεταβ ιομ'ηχα­
συνήθως μακροβ ιότερος άπό τόν άνθρωπο
τών π όλεων, τών δεξ ι ώσεων καί τής νυκτε­
νική κο ι νωνία καθιστίi τό πρόβλημα τοu
ρινή ς ζω ής. · Η φύσις μ έ τήν άμίμητη άρμο­
ι'iγχους όξύτερο.
θυσίες στ ή ν τάση dνcτης ζω ή ς καί τήν στέ­
Τό ι'iγχος, πού δορυφορ είται συνήθως
ρηση ώρισμένων εύαρέστων στο ατομο,
άπό στεναχώρια, σκο τών ει. ·Αδυνατίζε ι
τι1ν dμυνα τού όργανισμοϋ πού δπως ε'ίπαμε
δυσμενών
δμως
διά
τήν
ύγεία
του
συνηθειών.
η δη εχε ι δύο σκέλη στενώς συναρθρωμένα,
Είναι βεβαιωμένο πλέον έπ ι στημονικώς
δτι, έάν δέν συνεργήσουν ώρ ισμένο ι αρνη ­
τό ψυχονευρ ι κό καί τό καθαρώς βιολ ογι κό.
τικοί παράγοντες δπως κακές κλη ρονομι­
κές καταβολές καί τό γήρας, τότε τό δίδυμο
κα λ ή ψυχολογική κατάστασις μ έ α'ίσθημα
εότυχίας καί κατάλληλη βιο λογ ική άγωγή
δίδουν στόν Ciνθρωπο δυνατά άμυντικά
δ π λα ποί> θά τόν βοηθήσουν ν· άποφύγη
νοσογόνες καταστάσεις.
Θά παραθέσουμε έδώ ώρισμ ένες συμβου­
λές, μ ία εύεργετική τετραλογία ύγε ίας. Αί
συμβουλές αύτές είνα ι γνωστές σέ πολ­
λοί>ς, πού δμως cϊτε δέν εχουν συνει δ ητο­
ποιήσει
τήν σοβαρότητά
παραμελούν διά διαφόρους
των, εϊτε
ό καθένας
λόγους τή ν έφαρμογή των. Π έ ραν μιίiς
·Ο φυσιολάτρης εlνα ι
νία τ η ς ι:ίναι φιλ ι κή στόν άνθρωπο. Π έ ραν
άπό τόν καθαρό άέρα, τό νερό τfjς πηγής,
τήν
κίν ηση
δίδει
τήν
εύκαιρία
ριστο καί χ ρήσιμο διάλειμμα μακριά άπό
τά άγχη τής καθημερινής ζω ής.
Δημιουργώντας τούτο νευρική ύπερδ ιέ­
γε ρση , άγωνία, ψυχική καχεξία έπηρεάζει
άρνητ ικώς τό πρώτο σκέλος καί μαζί μ·
αότό καί τό δεύτερο κι ετσι προκύπτουν
Δεύτερον: Τό κάπνισμα.
Μιά κακή συνήθεια
καταστάσει ς άδυναμίας τής άμύνης τοϋ
μέ μοιραίο άποτέλεσμα
όργ ανισμοϋ μέ άποτέλεσμα οί παθογόνο ι
Αποτελεί μεγά λη άνοησία τοϋ σημερι­
είσβολείς νά κερδίζουν τι1ν μάχη. Τό &.γχος
εύθί>νεται δ ιά πολλούς θανάτους ίδίως άπό
νού άνθρώπου πο ί> ζείσέμιά φορτισμένη μέ
ρύπους
καρδιά.
δηλητήρ ια άτμόσφαιρα
νά
ούσίες πού είναι άποδεδει yμένως πολύ βλα­
βερές στήν ύγεία. Δέν είναι ύπερβολή νά
πει νά μάθη νά ζ ή μέ τά προβλήματα , άφοϋ
καί τό γέλιο βο η θούν. Είναι ιδιαίτερα εuερ­
καί
είσπνέη τήν πίσσα καί τήν νικοτίνη δύο
Μιά συμβουλ ή είναι δτιό dνθρωπος πρέ­
ί>πάρχουν οϋτως η Cίλλως, δεύτερον νά σκέ­
πτεται δτι ύπάρχουν καί χ ε ιρότερα δταν
συμβαίνει κάποια στεναχώρια. · Η εύθυμία
στόν
dνθ ρωπο πού τήν άγαπa νά κάνη ενα εuχά­
λεχθij δτι τό κάπν ισμ α ίδίως τσι γάρ ων
είνα ι ενα άργός θάνατος .• ο συστηματικός
χρόνιος καπνιστής Εχει αuξημένες πιθανό­
τητες - εχε ι ά ναφερθή ή άναλογία
5 πρός I
έδώ ώρ ισμ ένα σημεία ωστε νά προβληματί­
γετική ή καλή διάθεσ ι ς. Τό μίσ ος, ή μνησι­
κακία άποτελούν επ ιστρ εφόμενα βέλη.
σου ν τ οί>ς άναγνώστας καί νά τ ούς παρακι­
νήσουν νά κάνουν κάτι διά τήν 6γεία των ,
Καλύτ ερα είναι ό Cίνθρωπος νά νοιώθει
νας, μ ετά άπό μακρά χρήση.
εuτυχής μ έ δ,τι εχει, χωρίς τούτο ν' άνακό­
πτη τήν προσπάθεια νά βελτιώνη πάντοτε
Μι ά καινο ύ ργια θεωρία πού προήλθε
άπό έπ ιστημ ονική i::ρευνα χρηματοδοτη ­
τήν θέση του.
θείσα άπό τήν · Αμερ ικανική κυβέρνηση
ταξινομήσεως τού 6λ ικού, θά τονισθούν
αuτήν τήν 'ίδια τήν tπιβίωσή των σέ ενα
κόσμο πού δλο καί περισσότερο γ ίνεται
-
νά προσβληθij άπό καρκίνο τού πνεύμο­
· Η θ έσις μάλιστα θεμιτών σκοπών πρός
άναφέρει δτι ή πίσσα τού τσιγάρου παγι­
κόσμο φθορίiς. Στήν ζούγ κ λα τής σημερι­
έκπλ ή ρωση στ ή ζωή καί ή έπ ιδίω ξίς των μέ
ν ή ς ζωής δέ φαίνεται δτι άποκτίi και νοί>ρ­
για μ ε ταφορική άξία ό Δαρβίνως
άφορισμός «'Ο !σ χυρότερος έ πιβιώνει ..
άποδοτική έργασία βοηθεί στόν περιορ ι­
δεύει άπό τήν άτμόσφαιρα ραδιεν έργε ια, ή
όποία ε ίσπνεομένη άπό τόν καπνιστή ένα­
σμό τού Cίyχους. ' Αποτελεί μιά γόνιμη καί
ποτίθεται στίς εύα ίσθητες γραμμώσεις τών
ύγιει νι1 δραστηρι ότητα, σέ άντίθεση πρός
τήν ό κνηρία καί άδράνεια πού συνήθως
δη μιουργεί κακές σκέψεις καί όδηγεί σέ
πνευμ όνων καί έκεί δταν συγκεντρωθούν
πολύπλοκος ,
νευρικός,
νοσηρός,
ενα
καί ισχυρότερος είναι , ό φυσ ικώς άκμαίος
καί ύγ ιής .
άρκετές μονάδες ραδ ιι:ν έ ργειας έπέρχεται
ή μοιραία βλάβη , ό καρκίνος. ·Αλλά ή
ψυχική κατάπτωση dν δχι κατά κυριολεξία
πίσσα τού τσι γάρου μιά aποδεδειγμένη
καρκινογόνος οuσία , άπό τίς πλ έον έπ ικίν­
δυνι:ς, συσσωρευομένη άπό μακρά χρήση
Τούτο άποτελεί μιά πο λύ δύσκολη άπα­
σέ ι'iγχη. Ποτέ δμως πλεονεξί α . 'Ε δώ πρέ­
πει νά σημειωθή δτ ι ή φυσική ζωή, ή άγάπη
τijς ύπαίθρου, τού δάσους, τής θάλασσας
στολή διά τόν σημερινό dνθρωπο , πού ζε ί
δπου ή χλωρί ς καί ή πανίς τών οiκοσυστη-
τό στομάχι , τό συκώτι . · Ακόμη δημιουργεί
Πρώτον: 'Αποφυγή
'Άγχους
-
Στεναχώριας
βλάπτ ει καί aλλα ο ργανα δπως τήν κύστη,
NICK BOGDOS
OYSTER ΒΑΥ
CRYSTAL PALACE
Proprietor
31-01 BROADWAY, ASTORIA, l.l. 11106
τΕL. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990
NOWARD
JownsonJ
ν Ανετες, πολιτισμένες dίθοuσες
yι6 δλες τίς κοινωνικές σας tκδηλώσεις,
Ιδιωτικές καί συλλογικές
'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
DECEMBER, 1989
.
re.ι;lf~Ίι. raι ιl.~
ΟΡΕΝ
FOR BREAKFAST- LUI'\CH- DINNER
7 am- MIDNIGHT
122
Ε.
42nd Street, N.Y.C.
(212) 687-0089
65
βλάβες στίς aρτηρίες καί στήν καρδιά.
-
Η ναι έκτός aμφιβολίας δτι τό κάπν ισμα
βλάπτει όλόκληρο τό κυτταρικό σύστημα,
πος
τούς Ιστούς, τά νεϋρα. Τά δη λητήριά του ή
καί δπου ύπάρχει θέλη ση ύπάρχει τ ρό­
τίζεται ή λεγο μένη πλάκα στά εσωτερ ικά
θέληση διά ν' άπαλλαγfj άπό τήν εξη αuτή
- ή εξις είνα ι δευτέ ρα φύσις ε{πεν ό ' Αρι­
τοιχώματα τών άρτηρ ιών μέ συνέπεια στε­
όργανισμό σέ μικρές ποσότητες πού δέν
στοτέλης ό καπνιστ ή ς, ό όποίος εχε ι
καταστεί σέ κάποιο βαθμό τοξικομανής
παρουσιάζουν άπτό καί aμεσο aποτέλε­
(addict) ij
πίσσα καί ή νικοτίνη διοχετεύονται στόν
χουν χοληστερόλη άπό τήν όποίανσχημα­
καί άσφαλώς χρειάζετα ι δυνατή
-
έπί τό ήπιώτερο θεριακλής.
σμα. Συνεργάζονται δμως μέ τόν σύμμαχό
των τόν χρόνο καί μετά aπό μακροχρόνια
Πρέπει νά πιστεύση κατ. aρχήν ό aπο­
νώσεις. ~Οταν σχηματισθfϊ κάποιος θρόμ­
βος αϊματος τότε λόγω τ ών στενώσεων
δυσκολεύετα ι η δ ι ακόπτετα ι ή ροή τοϋ
ιiίματος πρός τήν καρδιά καί τό aποτέλε­
σμα είναι τό εμφραγμα ή ανακοπή τής καρ­
διάς καί ό θάνατος.
συσσώρευση τών καθημερινών aποτελε­
φασίζων νά διακόψη τό κάπνισμα δτι δέν
·Υπάρχουν δύο ε'ίδη χοληστερίνης ή
σμάτων έπέρχεται ή μοιραία, πολύ συχνά
εχει νά στερηθή κάτι ούσ ιώδες καί aναγ­
άνεπανόρθωτη βλάβη. Μέ άλλα λόγια τό
καίο στήν ζωή διότι ή κατ' έπίφαση «άπό ­
κακή καί ή καλή. Ή κακή εlνα ι αύτή πού
κάπνισμα εlνα ι συνήθεια aπατηλή, παρα­
λαυσις» τοu καπνίσματος είναι τεχνητή
πλανητική. ·Ο καπνιστής έφησυχάζει, ζεί
καί aποβάλλεται σέ μικρό χρόνο . Μπορεί ό
πυκνότητος λ ι ποπρωτεϊνες. Οί τελευταϊες
μέ τή ν ψευδαίσθηση δτι δ λα πaνε καλά, δτι
διακόπτων τrjν συνήθεια αύτή vά ύποφέρη
ψυχολογικώς , νευρικώς η καί βιολογικώς
δρούν σάν βιολογι κές ηλεκτρικές σκοϋπες
διά μ ία η δύο έβδομάδες, κατόπιν δμως
aποκτa τήν εύφορία τοϋ νικητ ού, δτι
ρόλη άπό τό αΊμα.
aπολαμβάνει μιά συνήθεια πού τόν άνα­
κουφίζει άπό τά προβλήματα τής ζωής. 'Η
αυταπάτη αύηi καί ή εϋκολη ίκανοπο ίησις
μιiiς
τεχνητής
έπ ιθυμίας-πράγματι
τό
κάπνισμα aποτελεί μία έπιθυμία πού μπο­
ρεί νά ίκανοποιηθή συχνότερα καί ταχ6τερα aπό όποιαδήποτε dλλη. Τό φαγητό, τό
σέξ, ενα καλό θέαμα καί όποιαδήπο τεd λλη
έπιθυμία τοίι άνθρώπου δέν μπορεί νά ίκα­
νοποιηθεί τόσο συχνά καί γρήγορα δσο τό
δηλαδή εδωσε μία μάχη μέ τήν θέλησή του
καί τήν κέρδισε. Θά δ ιαπιστώση άκόμα δτι
θά εχε ι καθαριότητα, σωματική εύεξία καί
καθαρότερη σκέψη. Καί αuτό μποροuν νά
τό βεβαιώσουν όσοι ε ίχαν τήν εuφυία καί
τήν θέληση νά διακόψουν τήν άνόητη καί
όλεθρία αύτή συνήθεια.
λεκτικώς δπως μέ τά ναρκωτικά, ό ι'ίνθρω­
πος δένεται ψυχολογικώς καί βιολογικώς
μέ τό κάπνισμα.
διότι μαθηματικώς όδηγεί τόν χρήστη σέ
κάποια σοβαρή όργανι κή
βλάβη. Εlναι
καλύτερα να τό κόψη ό καπνιστής μόνος
του, παρά νά τοϋ τό έπιβάλ η ό γιατρός,
δι ότ ι τότε 1σως ε{ να ι aργά.
καπνιστών, πού παρουσιάζουν παραδεί­
γματα μακροβίων καπν ι στών ε{ναι aστήρι­
καί
παραπλανητι κή.
Σέ
αύτούς
aπαντούμε ώς έξής: Δέν λέγομ ε δτι ολοι
δσοι καπνίζουν θά πάθουν καρκίνο η καρ­
διά, άλλά δτι εχουν πολύ μεγαλύτερες πιθα­
νότητες
νά
μέσα μας. Πράγματι εχει γ ίνε ι πλέον έντε­
λώς σαφές καί βέβαιον δτι άδιαφο ρί α στήν
διατροφή μ ας, κα τανάλωση δηλαδή άνθυ­
γιεινών τροφών καί ποτών, Ιδιαιτέρως
ϋστερα aπό τήν μέση ήλ ι κία θά όδηγήση
τόν dνθρωπο σέ σοβαρές aσθένειες καί τόv
θάνατο, πρaγμα πού πιθανότατα θ. aπέ­
·Η θεωρία ώρισμένων, !δίως φανατικών
κτη
Τρίτον: Ή καλή διατροφή
Π ολύ σωστά λέγεται άπό τούς λαϊ κούς
φιλοσόφους δτι σκάβουμε μόνοι μας τό
λάκκο μας μέ ό,τι βάζουμε άπό τό σ τόμα
Τό κάπνισμα δμως πρέπει νά σταματήση
aρρωστήσουν
λόγω
καπνίσματος cναντι τών μ ή καπνιστών καί
προσθέτομεν :'Επειδή ενα μικρό ποσοστό
άσθενών άπό χολέρα ij aλλων θανατηφό­
λιποπρωτεtνες καί ή καλή άπό τίς ύψη λ fjς
πού άπορροφούν τήν βλαβερή χολ η στε­
Διά νά διατηρήσουμε τήν χοληστερόλη
σέ χαμηλό έπίπεδο πρέπει νά τρώμε λαχα­
νικ ά καί φροϋτα καί ν' άποφεύγουμε τci
βούτυρα, τυριά, αύγά καί ζω ϊκά λίπη . Διά
τόν λόγον αύτόν λαοί, ίδ ιαιτ έρως τού τρί­
του
κόσμου,
πού
δ ιαιτο ϋντα ι
πενιχρώς
λόγω έλλείψεως πλουσίων εiς χοληστε­
ρόλη τροφών εχουν πολύ χαμηλόν ποσο­
κάπνισμα-καταντa μιά δυνατή συνήθεια
πού δύσκολα μπορεί νά άποβληθή. Κυ ριο­
μεταφέρετα ι aπό τίς χαμηλής πυκνότητος
φευγε l::άν πρόσεχε τήν διατροφή του.
Στο πολύ σοβαρό διά τήν ύγεία θέμα τής
καλής διατροφής χρε ιάζονται ώρ ισμένες
άπλές γνώσε ις καί αύτές μπορεί νά συμπυ­
κνωθοϋν στήν κατωτέρω περ ίληψη.
στόν καρδιακών προσβολών. Στίς ΗΠΑ τό
1987
ύπήρξαν l:νάμισυ εκατομμύριο καρδι­
ακές προσβολές, aπό τίς όποίες
550.000
θάνατοι.
Στίς
άνεπτυγμένες
χώρες
σέ
άρκετά
συσκευασμένα τρόφιμα γράφεται στήν έτι­
κέττα ή Ενδε ιξις
χολη στερόλη)
«Cholesterol free•• (Δίχως
καί ετσι ύπάρ χε ι
άμεση
π λη ροφόρηση στόν καταναλω τή πού εχει
πρόβλημα νά προτιμήση τέτοια προϊόντα
δ ι ά νά κρατ ήση τήν χοληστερόλη του σέ
χαμη λό έπίπεδο .
·Η συχνή χρήσις κρέατος ίδ ί ως έρυθροϋ
έπίσ η ς άντενδεί κνυται. · Η προτίμησις διά
μίαν ύγ ι ε ινή δίαιτα πρέπει νά πε ρ ι λαμβάνη
λαχανικά, φροϋτα, π ιτυροϋχαάρτοειδή καί
·Η aποφυγή λιπών ίδίως ζωϊκών είνα ι ή
ζυμαρικά καί όσπρια . Τοϋτο διότι πέρα άπό
τ ίς βιταμίνες τά τρόφιμα αύτά περιέχουν
κυριωτέρα συμβουλή διά τήν όμαλή λει­
'ίνες. Αύτές βοηΟοίιν στήν κατάσταση τοίι
τουργία τοϋ κυκλοφοριακοϋ συστήματος
πεπτικοϋ συστήματος, ίδίως τών έντέρων,
τοϋ όργανισμοϋ. Τούτο δ ιότι τά λίπη περιέ-
δ ι ότι προκαλούν μηχαν ι κές κινήσεις δια-
ρων έπιδημιών άποφεύγει τόν θάνατον δέν
επετα ι δτι τό μικρόβιο τής χολέρας δέν
ε{ ναι έπικίνδυνο. ·Η διαφορά στό παράδει­
γμα ε{ναι δτι τό μικρόβιο τής χολέρας δρa
aμέσως l::νώ ή πίσσα καί νικοτίνη δρούν
BlueDawn
Dίner-Restaurant
βραδέως, μακροχρονίως καί άκριβώς διά
τοίιτο, δπως ηδη τονίσαμεν, έφησυχάζουν
τούς χρήστες των.
1860 VETERANS HI G H WAY, CENTRAL ISLIP,
TEL. (516) 234-6001 η (516) 348-9708
Εlνα ι άληΟές δτι ή ύγεία εlναι ενα πολυ ­
παραγοντικό φαινόμενο καί κανένας δέν
πρέπει νά ε{ ναι κατηγορηματικός καί aπό­
λυτος.
'Εν τούτο ι ς ύπάρχουν ώρισμένες
διαπιστώσεις καθαρές καί aποδεδειγμένες
καί μία άπό αύτές ε{ναι δτι τό κάπνισμα
ύποβαθμίζει τήν ύγεία, βλάπτει δλα τά
δργανα τοϋ σώματος σέ διάφορο βαθμό.
ΟΔΗΓΙ ΕΣ : Εχίι
σεως, ή διακοπή τfjς νοσογόνου αύτής
συνηθείας. Δέν άρκεί δμως ή λογική, χρει­
άζεται καί ή συνεργασία της μέ τήν θέληση
66
11722
57 στό δεύτερο φώς, στ ή ν Veιerans Highway δεξιά μέχρι τήν Blue Dawn Diner
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΓΚ Α·Ι·ΛΑΝΤ
'Ελληνικά φαγητά γιά τούς 'Έλληνες καλοφαγάδι:ς (σουβλάκια, μουσακilς, παστίτσια,
σπανακόπιτι:ς κ.li..). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλία γι' αύτούς πού άγαποϋν τά θαλασ­
σινά,
Salad Bar γι ά τούς... χορτοφάγους, breakfast γιά δλοuς.
Σπιτίσια γλυκά καί ψωμιά
καί βέβαια ποτά πολλά.
Είναι συνεπώς ζήτημα κοινής λογικfjς
καί οχι όποιασδήποτε έξειδ ικευμένης γνώ­
Ν.Υ .
24 ΩΡΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
τηρώντας Ιtτσι τά κύτταρα ένεργά καί ύγ ιή .
~ Ασπρο ψωμί , σάλτσες, μαγιονέζες, τά δ ι ά ­
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑ Υ ΛΟΣ
ΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
φορα καναπεδάκια των δεξ ιώσεων άδρανο­
ποιουν
τό
έντερ ικό
σύστημα
λόγω
έλλείψεως ίνών καί πιτύ ρ ων (μπράν), πρίi­
γ μα τό όποίο ε{ναι ή κυρία αίτία του συνε­
χως αύξανομcνου
καρκίνου τοϋ παχέος
έν τέρου. Δικαίως εχει άποκληθ ή ή άρρώ­
σαν γιά τήν Θεία aλήθεια καί τήν βρήκαν
στό φώς τοϋ Χρ ιστοu!
Αlδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ
Τό πανίσχυρο φρούριο τής σοφίας καί
τfjς είδωλολατρικijς θρησκεία ς τών ' Αθη­
ναίων γκρεμίστηκε άπό τό χριστιανικό
στεια τών πλουσ ίων, τό ε{δος αuτό τοϋ καρ­
κίνου , πού συναρτάται, στενώς μέ τήν
δ ιατροφή, άλλά καί iiλλες μορφές του,
aπαιτεί χρόνο νά έκδηλωθεί. Μακροχρό­
νια χρήσις καί συσσώρευσ ις τών διαφόρων
μικροεπ ι δράσεων καρκ ι νογόνων χημικών,
άκτινοβολιών, άπουσίας ίνών καί iiλλων
παθογόνων παραγόντων όδηγεί κάποτε
στήν έκδήλωση τή ς σοβαρiiς ταύτης άσθε­
νείας, πού μαστίζει ίδιαιτέρως τούς λαούς
των άνεπτυγμένων
χωρών.
' Εκείνο πού
πρέπει νά προσέχουν Ιδια ιτέρως οί κατανα­
λωτές είναι τά συσκευασμένα τρόφιμα, ίδι­
αιτέρως κονσέρβες ψαριών, κρέατος καί
iiλλων τροφίμων. ' Ακόμη τό συσκευα­
σμένο ψω μ ί, μπισκότα, κρέμες, σάλτσες ,
μαρμελάδες σέ βάζα, άεριοϋχα ποτά, πε ριέ­
χουν
συντηρητικά χημικά καί
τεχνητά
χρώματα καί άρώ ματα, τά π λείστα τών
όποίων ε{ναι έπικίνδυνα γιά τήν ύγεία καί
μερικά eχουν άποδειχθή καρκινογόνα.
Παλαιότερα δέν ύπ ήρχαν συσκευασμένα
τρόφιμα, τά πλείστα έπωλοϋντο χϋμα είς τά
παντοπωλεία
ij κατασκευάζοντο aπό τίς
νοικοκυρές καί ήσαν άμέσου καταναλώ­
σ εως. Στήν νεωτέρα έποχή μα ς λόγω συγ-
κήρυγμα τοϋ ' Αποστόλου Παύ λου! Καί
τοϋ το μαρτυρεί δτι καί ο ί 'Αθ ηναίοι διψοϋ­
. Από
τήν παγκόσμια iστορία τών θρη­
σκειών δ ι δασκόμαστε δτι τό /;πιθυμ ητόν
τοϋ aνθρώπου fπλασε μέ τήν φαντασία του
διαφόρους «Θεούς καί Θεάς,., dλλά ή πει­
νώσα ψυχή του μόνο στόν Χριστό βρήκε
τόν «ού ρά νιον άρτον,. καί τόν άκολούθησε.
κεντρώσεως μεγάλων μαζών πληθυσμοϋ
Καί ήτο έπιτυχ ία τοu
στίς πόλε ις καί διεθνοποιήσεως τοϋ έμπο­
διότ ι ή λατρεία καί τοϋ αύτοκράτορος στήν
. Αποστόλου Παύλου
ρ ί ου τά τρόφιμα ε{να ι άνάγ κη νά συσκευά­
. Ελλάδα
ζοντα ι
του 'Αντωνίου ε{χαν καταντήσε ι τοπ ικ ές
καί
νά
συντηροϋνται.
Τοϋτ ο
aπό τήν έποχή του Καίσαρος καί
καί
Γιατί συνήθως οί iiνθρωπο ι
θέ λουν νά ύποτάσσοντα ι σέ κάποια δύναμη
γιά νά ζητουν τήν βοήθειά της. Γιά τουτο
μυκήτων, πού άλλοιώνουν τά τρόφιμα. ·Η
θεοποιουσαν καί τούς αύτοκράτορες καί
μόλυνση αuτή των τροφίμων γίνεται άπό
κάθε δυνατόν!
κατέστησεν άναγκαία τήν χρησιμοποίηση
χημι κών στά τρόφιμα καί ποτά πού δέν επι­
τρέπουν
τήν
άνάπτυξη
βακτηρίων
.. θρησκείες».
τούς έπεξεργαστές αύτών φυσικά μέ μικρές
φαινομενικά
άβλαβείς
·Ο Χριστιανισμός ι'ίναψε τά φώτα τής άξι­
δό σεις , χημικών
οπρεπείας το ϋ άνθρώπου ώς παιδί τοίι Θεοu
συντηρητικών. 'Γί γ ίνεται ομως μετά άπό
καί τόν καλεί νά άναλάβει τίς εύθυνες τών
μακροχρόνια χρήση όταν συσσωρευτοϋν
πράξεών του καί τήν φροντίδα τής ψυχικής
αί παθογόνες επι δράσεις αuτών, δέν μίiς
του σωτηρίας. Τό κύριον νόημα τής Χρ ι­
λέγουν. ·Υπ ' όψη δέ δτ ι ή μό λυνσις αύτή
στιανική ς θρησκείας ε{να ι ή ψυχι κή μα ς
τών τροφίμων ε {ναι δευτερογ ενής διότι
σωτηρία διά τών eργων τής χριστιανική ς
ύπάρχει καί πρωτογενής μέ διάφορα ύψη ­
dγάπης.
λής καρκινογενέσεως φυτοφάρμακα, λι πά­
σματα καί όρ μόν ες.
' Αλλά διά τό
Αύτό ήτο τό νόημα δλων τών κηρυγμά­
των τοϋ 'Αποστόλου Παύλου καί στήν
σοβαρότατο πρόβλημα τής μολύνσεως καί
έπεξεργασίας τών τροφίμων θά άπασχολ η­
θώμεν !δια ι τέρως.
'Αθήνα καί πρ έ πει νά τό μεταδίδουμε μέ
ζήλον! Καί μέ τά χρ ι στ ιανικά μας βιώματα.
Αίδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στό προσεχές
Detroit, Mich.
GREEK RADIO NEYWORK OF AMERICA
Τ.ΩΡΑκα~οτηΝΕΑ ΥΟΡΚ:Η
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 24ωρος
ΕΑΛΗΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡι-ί
1ΉΝ ΑΜΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΣτΟ ΣΠΙτι ΣΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
*
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
*
*
Σας αρέσε ι η ελληνική μουσική;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ποδόσφαιρο (κάθε Κυριακή και Τετάρτη)
Σας ενδιαφέρε ι η Ελλάδα;
Είστε φίλαθλος;
Αν η απάντηση σας είνα ι νοί , τότε πρέπει να γί νετε ακροατής μας.
Στην ποικιλία των προγραμμάτων μας σίγουρο θα βρείτε αυτό η ου σος ενδιαφέρει.
Καθημερ!νά νέα από την Ελλάδα
Ζωντανές συνεντεύξεις
Ελληνικά μαθήματα για παιδιά
θέατρο και ποίηση
Ζωντανή λε ιτουργία κάθε Κ υρι ακή πρωί
Προγράμματα για την γυναίκα κα ι τα παιδιά
Μουσικ ές επ ιθυμ ίες
Παραδοσ ια κή μουσική και τραγούδια απ ' όλη την Ελλάδα
Διαγωνισμοί
Για να προμηθευτείτε κι εσείς το ε ιδικό ραδιόφωνο του σταθμού μας τηλεφωνήστε
μας στο
1 -800-228-4762
Di8tribut&d in 1he New York Tή-S1ate Area by
HELLENIC BROADCASYING NElWORK. INC.
1-800-228-GRNA
DECEMBER, 1989
67
ΠΕΝΘΗ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Φθινόπωρο πώς aγγιξες στά βάθη τήν ψυχή μου!
ΕΥΤΕΡΠΗ
οί μαραμένες χάρες σου στερνές έλπίδες μοιάζουν,
τών ξεροφύλλων ψίθυρος φθάνει στήν άκοή μου,
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
·Απεβίωσε στίς
10
καί τά πουλιά είς τό
νοτιά πετούν, ξεχειμωνιάζουν.
2.ε κάποιο γέρικο κλαδί, χλωμό ενα φύλλο τρέμει
Σεπτεμβρίου στήν
καί προσπαθεί δσο μπορεί έκεί νά κρατηθεί
·Αθήνα ή σεβάσμια δέσποινα Εύτέρπη
'Αντωνιάδου, μητ έρα τfjς γνωστfjς καί ίδι­
σάν μιά καρδιά πού τίποτε τώρα πιά δέν τής μένει,
αίτερα άγαπητής στήν
σ· έλπίδες πλάνες ψεύτικες ζητά νfi στηριχθεί. ..
νική
κοινωνία
'Έλλης
τfjς
• Ελληνοαμερικα­
Νέας
· Αντωνιάδου.
'Υόρκης
κ.
w
· Ο Οίκουμενικός
Πατριάρχης κ. Δημήτριος,
Αδικα τό ξφόφυλλο κρατιέται στό κλαδί,
κι aδικα οί έλπίδες μου ζητούν νά μέ γελάσουν.
6 όποίος συνδέ­
ετο μέ τήν οίκογένεια ·Αντωνιάδη άπό τά
ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ.Ζ·ΔΟΥ
χρόνια πού ύπηρ ετουσε ώς ίερεύς στήν
Τεχεράνη, ί;στειλε συλλυπητήριο πρός
τούς ο ίκ είους τfjς μεταστάσης. Κατά τήν
τέρα αότij ς κ. "Ελλ ην Ά ντωνιάδου, μεγά­
πολύτιμον
λ η ν άρχόντισσαν τοϋ Οίκουμενικο u
Θρόνου , τήν βαθυτάτην συμπάθεια κα ί τά
φιλογενή καί γενναιόφ ρονα κ. 'Έλλην , της
θερμά σ υλλυ πητήρια Α uτοϋ. ' Ο Παναγιώ­
καί έπίλuσι ν τών πολλαπλών προβλημά ­
άλλων
τατος συμμετέχει είς τ ό πένθος τοϋτο,
επει δή η ότύχ ησε νά γνωρίζει προσωπικώς
των τη ς Κοινότητας ύπή ρξεν έξό χως πολύ­
σήμερον, άπό τοu μακρυνου Φαναρίου,
,(Η Α.Θ. Παναγιώτης, ό Οίκουμενικός
καί τήν μεταστάσαν σεμνήν δέσποιναν
Εύτέρπην καί τή ν έρίτιμον κυρ ία ν 'Έλλην
Πατριάρχης κ.κ. Δημήτριος, τόν όποίον
άπό τών χρόνων εκε ίνων, δτε ώς !ερεύςδιη­
iψiiς καί δέεται διά τήν άνάπαυσιν μέν της
εχω τήν τιμή νά έκπ ροσωπώ, μέ έπεφόρτι­
κόνει τήν έν Τεχεράνη 'Ελληνικήν 'Ορθό­
ψυχή ς ηϊς μακαρίτιδος Εύτέ ρπης διά τήν
σεν δπως μεταφέρω πρός τούς οίκείους τfjς
μεταστάση ς, ίδιαιτέρως δέ πρός τήν θυγα-
δοξον Κοινότητα, έχων παρά τό πλευρόν
εν πίστει δέ στερρέω σιν των οίκείων της
Αότοϋ συμπαραστάτιδα καί συνεργάτιδα
άπάντων".
νεκρώσιμο άκολουθία,
πού έψάλη στόν
ίερό ναό τοϋ ·Αγ ί ου Κωνσταντίνου Ζωγρά­
φου, άντιπρόσωπος του Μητροπολίτου
Δημητριάδος, έδιάβασε μή νυμα του κ. Χρι­
στοδούλου
στό
όποίο,
μεταξύ
άναφέρονται:
κα ί
βοηθόν
τήν
δυναμική ν,
όποίας ή συμβολή είς τή ν aντιμετώπισιν
τιμος
καί
μοναδικ1i.
Διά
τοϋτο
καί
στρέφε ι τόν νοϋν καί τήν καρδίαν Του πρός
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Μoutajίs Decoratίng
and
Contractίng,
Won't you joίn us thίs Christmas in celebratίng
Chrίst's birth by proνiding loνe and support to
ιhose less fortunate than ourse/νes.
14-54 31st
Inc.
Aνenue , Astoria, Ν.Υ. 11106
Tel. (718) 932-5970
Your generosίty wίll bring hope t ο God's children
who are sufferίng from ίncurable illnesses.
SHARE YOUR LOVE
ΤΗΕ
THE INCURABLEILLNESS FOUNDAτiON INC.
One Harbor Lane
Brooklyn, New York 11209
1-718-833-7600
The Incurable Illness Foundation, Inc. is a non-profit
organization qualifying under section 501 (c) 3 of the
IRS code. Established in 1986, the Foundation has
raised funds for the Institution of Incurable Illness,
Sparta, and for similar causes in the U .S. and Canada.
68
Introducing Α W orld of
Remarkably Priced,
Remarkably Varied
Please make your gift payable to:
INCURABLE ILLNESS FOUNDA-
WE
ΜΑΚΕ ΤΗΕ
REMARKABLE
UNFORGETABLE
TRAVEL
APPOINTMENTS
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ
20 EAST 12th STREET, NEW YORK,
TEL. (212) 645-6500
Ν.Υ.
10003
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Σέ δλους τούς Συλλόγους
καί σέ δλους τούς
e
Ομογενείς
Εύχόμαστε
K&4\Bll
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ
rιtOPif'Bll
MAPTYPIKH
ΜΑΣ ΚΥΠΡΟ
Παγ\ι:u:nρ~ ~:~ ς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
~ Από τό Δ.Σ. καί τά μέλη τών όμίλων μας
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
DECE MBER, 1989
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ
69
PLAZA
Καλά Χριστούγεννα σ' δλους
PRUDENTIAL - BACHE
SECURITIES INC
100 GOLD ST. NEW YORK,
Ν.Υ.
CaffeejBar
10292
ORESTIS G. VARVITSIOTIS
Vice Precident
Tel: (212) 776-8649
MARΠSA VARVΠSIOηS
Financial Advisor
TEL:(212) 776-3377
Τό Ιατρικό καί διαχειριστικό προσωπικό τfίς
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
Εϋχονται στήν ·Ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
LINARDOS CLINIC
42-78 MAIN STREET, FLUSHING, Ν.Υ. 11355
TEL. (718) 539-8800
Α modern Health Care Facility for
SPEC!ALIZING
Α
ΙΝ
ITALIAN CUISINE
RELAXING GATHERING SPOT
SERVING LUNCH & DINER
7 DAYS llA-llP
250 WEST 34ΤΗ
(ΟΝΕ ΡΕΝΝ
PLAZA)
(212) 695-6785
DIAGNOSTIC services and LASER
Surgery
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
Πολλοί πουλίiνε μπογιές, άλλά μόνον ό
TSIGONIAS τίς παράγει ό 'ίδιος στά
ίδιόκτητα έργοστάσια τής έταιρίας.
Γιορτάστε τόν νέο χρόνο μέ έλληνικό
ι γλέντι , τήν Παραμονή, σέ εvα άπό τά
·
καλύτερα
52
εστιατόρια
τή ς Νέας
' Υόρκης.
TSIGONIA
ΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
BEPNIKIA
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
BIOMHXANJA
ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑτΙΚΟ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
'35-0.3 Broadway Astoria, NV 111 06
Operι
Oaily 11 a.m.- 12:30 a.m.
Lunch - Dinner
{718) 204-0666
Liνe
Piano Music
Tuesday-Sunday
70
452 COMMUNIPAW AVE., JERSEY CΠΥ, N.J.
Registered with the Unίted States
Patent Office ίn Washίngton, D. C.
DISTRIBUTORS
Manhattan
TSIGONIA INDUSTRIES
568· W. !84th Street, Ν. Υ . 10033 Tel. (212) 568-4430
Flmhing
PAINTER' S MARKET
15-12 College Point Blvd, College Point Tel. (718). 463-1435
Astoria
TSIGONIA ΡΑΙΝΤ SALES
41-17 Broadway, L.I.C. 11103 Tel. (718) 932-3tiiiΔ.
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η ΧΡΥΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΑΝΗ ΚΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΙ
Ar. βοηθήσου_με όλοι
και η lnteramerιcan μαzίl
Η χ~ρα που γέννησε κι ανάθρεψε την ιδέα του Ολυμπισμού, αυτή που
γκρέμιζε τα τείχη της για να δεχτεί τους νικητές, είναι η χώρα που της
ανήκει η Χρυσή Ολυμπιάδα του 1996!
Στη χώρα που υψώθηκε από χιλιάδες φωνές το «αρχαίο πνεύμα»,
που συνυπάρξανε η ρώμη, η ομορφιά, η αγωνιστικότητα, η
άμιλλα, μαζί με την ειρήνη, στη χώρα αυτή ανήκει ο εορτασμός
των 100 χρόνων της Ολυμπιάδας!
Η Χρυσή Ολυμπιάδα ανήκει δικαιωματικά στην Ελλάδα!
Και εμείς, όλοι εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να τη
βοηθήσουμε!
Όλοι οι Έλληνες, παντού στην Ελλάδα ή .στην Αμερική,
ας ενώσουμε τις κοινές μας πρ οσπάθει ες.
Η INTERAMERICAN μαζί με σας, με όλους τους
· Ελληνες , θα κάνει ότι μπορεί ν · αποδοθεί αυτός
ο ελάχιστος φόρος τιμής στην πατρίδα μας!
Η Χρυσή Ολυμπιάδα της ανήκει!
Φ
JNTERAMERJCAN
Financial Services Corp.
30-14 STEINWAY STREET ASTORIA, NEW YORK 11103
(718) 728-5200· (212) 751-1312
(201) 242-6500
Fly UP